Zápis z 32. zasedání Rady Českého rozhlasu

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png

konaného dne 3. října 2001 v budově Českého rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann. předseda, Milan Blažek, Barbara Köpplová, Iva Kotrlá, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Milan Uhde;
Omluveni: Zdeněk Susa;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel ČRo, RNDr. Zahradníček, zástupce ředitele odboru komunikační strategie MZV, pracovníci ČRo (prezenční listina);

I. Schválení programu

- záležitosti Rady,

- prohloubení spolupráce s MZV při propagaci

začlenění České republiky do Evropské unie,

- rozpočet Rady ČRo,

- informace generálního ředitele,

- různé,

- schválení zápisu;

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

- a/ dopis režiséra J. Fuchse k vysílání ČRo 2 č.j. 212/01;

- b/ průvodní dopis GŘ + Media Report 25/9/ - 1/10/01, č.j. 213/01;

- c/ dopis A. Svobody, Sdružení elektrotechnických firem, připomínky k vysílání ČRo, č.j. 214/01;

Odeslané materiály:

- 82/2001 - GŘ, informace ze zasedání Rady;

- 83/2001 - PhDr. Přibáň, předseda Rady ČTK, reakce Rady ČRo na mylnou informaci ČTK z 24.9.2001;

- 84/2001 - F. Mikš, šéfredaktor měsíčníku Proglas, reakce Rady ČRo na článek P. Štěpánka uveřejněný v Proglasu;

Podané informace:

Pavel Scheufler informoval členy Rady o 5. pracovní schůzce pro vypracování kodexu ČT a ČRo konané 3. 10. 2001;

Richard Seemann informoval členy Rady o jednání s předsedou Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání Ing. Muchkou (za přítomnosti GŘ ČRo Ing. Kasíka);

Informace generálního ředitele

Generální ředitel

- informoval Radu záměru vedoucímu k převedení domu v Karlíně Hybešově ul. do správy ČRo Regina;

V této souvislosti Rada žádá generálního ředitele, aby předložil Radě písemnou informaci o úvaze směřující k převedení domu v Karlíně do správy ČRo Regina (v termínu do konce října);

- zodpověděl otázky členů Rady k předloženým zápisům z porad GŘ ze dne 17.9.2001;

III. Kontrola úkolů

Uložené úkoly byly splněny.

IV. Uložené úkoly

Rada pověřuje

- Pavla Scheuflera, aby připravil návrh textu dopisu týkajícího se rozhlasových poplatků a problematiky s tím spojené;

- Barbaru Köpplovou, aby vypracovala návrh na posouzení vysílání ČRo Regina I (v rozsahu čtrnácti dnů). Na příštím zasedání Rada rozhodne o zpracovateli a o sledovaném období;

- Richardu Seemannovi, aby zadal právním expertům Rady vypracování stanoviska k návrhu navýšení koncesionářských poplatků a k právnímu výkladu a doporučení úseku komunikace k reklamě, sponzoringu a mediální spolupráci;

Hlasování: 8 hlasů pro.

- Lenku Procházkovou, aby zpracovala souhrnnou informaci z expertíz Ing. Voseckého;

- Michala Pavlatu, aby zpracoval souhrnnou zprávu z expertíz Dr. Karfíka;

Rada ukládá

- sekretářce Rady, aby zjistila cenové relace a další informace k přepisu průběhu semináře Koncepce přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání v ČR;

V. Doporučení Rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 33/01

Rada schválila vlastní rozpočet na rok 2002.

Hlasování: 7 hlasů pro.

VII. Diskuse

Rada diskutovala za přítomnosti generálního ředitele Ing. Kasíka se zástupcem ředitele odboru komunikační strategie MZV Dr. Zahradníčkem a pracovníky Českého rozhlasu o prohloubení spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí při propagaci začlenění České republiky do Evropské unie ve vysílání Českého rozhlasu.

Rada doporučuje diskutovat o tomto námětu znovu (pravděpodobně začátkem ledna 2002) s tím rozdílem, že by diskuse byla zaměřena na kvalitativní vyhodnocení vysílání k propagaci vstupu České republiky do Evropské unie.

Rada se zabývala

- vlastním rozpočtem na rok 2002 a přijala usnesení 33/01;

- programem a organizací výjezdního zasedání ve dnech 17. a 18. října 2001;

VIII. Termín příštího zasedání

Příští zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 10. října 2001 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Z programu:

- pozvání zástupců konference FORUM 2000 (15,00 hod.),

- diskuse o ČRo 6 (17,00 hod.);

Další zasedání:

Na dne 17. a 18. října 2001 Rada plánuje výjezdní zasedání do regionálních stanic ČRo Ostrava a Olomouc (nocleh v Ostravě).

Z programu:

- Ostrava: podněty ze zasedání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, setkání s pracovníky ČRo Ostrava;

- Olomouc: diskuse o regionálních studiích, setkání s pracovníky ČRo Olomouc;

31. října 2001:

Z programu:

- koncesionářské poplatky;

IX. Kontrola zápisu

Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu;

- dopis č.j. 214/01 A. Svobody bude předán generálnímu řediteli k vyjádření;

Rada schválila text dopisu

- předsedovi Rady ČTK Dr. Přibáňovi - zavádějící informace ČTK z 24.9.2001; (text dopisu je přílohou zápisu);

Hlasování: 8 hlasů pro.

- šéfredaktoru měsíčníku Proglas p. Mikšovi - reakce na článek P. Štěpánka uveřejněný v měsíčníku Proglas.

Hlasování: 8 hlasů pro.

Rada žádá generálního ředitele

- o předložení playlistů (ČRo 1) z 11. září 2001;

- o zajištění výměny telefonního přístroje v kanceláři Rady a výměny notebooku (časté poruchy);

Rada vzala na vědomí zápis ze zasedání ROZO z 25. 9. 2001;

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 3. října 2001