Zápis z 31. zasedání Rady Českého rozhlasu

3. listopad 1999

konaného dne 3. listopadu 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Milan Bla ek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová,
Michal Pavlata, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa,
Milan Uhde;

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Omluveni: Lenka Procházková,

Hosté: Ing. Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu,

I. Schválení programu

- projednání a schválení zápisu z minulého zasedání,

- informace generálního ředitele,

- informace o předbě ném jednání v PS PČR - zpráva o výsledcích hospodaření ČRo za rok 1998,

- informace o přípravě semináře o veřejnoprávnosti,

- setkání s předsedkyní ROZO p. Tunovou,

- prohlídka stavby Studiového domu,

- korespondence Rady,

- různé;

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ dopis F. Koňárka, č.j. 408/99;

b/ pozvánka na seminář Syndikátu novinářů ČR, č.j. 409/99;

c/ dopis Ing. Křivky k rozdělení kompetencí při správě a údr bě Internetu, č.j. 410/99;

d/ dopis J. Ma tery k pluralitě názorů ve vysílání ČRo, č.j. 411/99;

e/ pozvánka na schůzi podvýboru zahraničního výboru PS - projednávání Koncepce rozhlasového vysílání ČR do zahraničí, č.j. 412/99;

f/ zpráva generálního ředitele ČRo o činnosti, č.j. 413/99;

g/ pozvánka časopisu Strategie na veletrh Média 99, č.j. 414/99;

h/ dopis GŘ + návrh Smlouvy o prodeji reklamních časů mezi ČRo a IP Praha, s.r.o. - č.j. 415/99;

i/ dopis GŘ + 4 návrhy smluv na pronájem nebytových prostor v objektech ČRo, č.j. 416/99;

Podané informace

Generální ředitel informoval Radu o

- jednání s IP Praha, s.r.o. o Smlouvě na prodej reklamních časů,

- projednávání rozpočtu Českého rozhlasu.

III. Kontrola úkolů

Úkol IV/a z minulého zasedání byl splněn. Zpráva o cestě Rady ČRo do Bayerischer Rundfunk bude projednána na pří tím zasedání.

IV. Ulo ené úkoly

a/ Rada pověřuje Barbaru Köpplovou, aby ve spolupráci s Ing. Koubkem

vypracovala definitivní návrh programu semináře o veřejnoprávnosti, který

bude předlo en Ministerstvu kultury - do 10. listopadu 1999;

V. Doporučení Rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 75/99

Rada se seznámila s textem Smlouvy o prodeji reklamních časů, uzavírané mezi IP Praha, s.r.o. a Českým rozhlasem, která nahradí smlouvu předchozí. Rada nemá proti této Smlouvě námitky.

Hlasování: 8 hlasů pro.

Usnesení 76/99

Na základě doporučení generálního ředitele a předlo eného návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě na pronájem nebytových prostor v objektu studia ČRo Regina Praha Rada souhlasí s navrhovaným Dodatkem č. 1 ke Smlouvě s agenturou Kristián s.r.o.

Hlasování: 8 hlasů pro.

Usnesení 77/99

Na základě doporučení generálního ředitele a předlo eného návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu studia ČRo Plzeň Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor firmě American Bureau of Shipping Poland.

Hlasování: 8 hlasů pro.

Usnesení 78/99

Na základě doporučení generálního ředitele a předlo eného návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu studia ČRo České Budějovice Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor firmě Svobodné slovo a.s.

Hlasování: 8 hlasů pro.

Usnesení 79/99

Na základě doporučení generálního ředitele a předlo eného návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu studia ČRo Hradec Králové Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor firmě Radioservis a.s.

Hlasování: 8 hlasů pro.

Usnesení 80/99

Rada schválila Zprávu o výsledcích hospodaření Českého rozhlasu za rok 1998 (včetně příloh).

Hlasování: 8 hlasů pro.

VII. Diskuse

Rada diskutovala o

- Smlouvě o prodeji reklamních časů mezi IP Praha a Českým rozhlasem a přijala usnesení 75/99;

- Zprávě o výsledcích hospodaření Českého rozhlasu za rok 1998 a přijala usnesení 80/99;

Rada projednala předlo ené návrhy smluv na pronájem nebytových prostor v objektech ČRo a přijala usnesení 76/99, 77/99, 78/99 a 79/99;

Rada vyslechla informace Pavla Scheuflera z předbě ného jednání s poslanci p. Skopalem a Kučerou o Zprávě o výsledcích hospodaření Českého rozhlasu za rok 1998, které se konalo v Poslanecké sněmovně a dále o jednání s ministrem kultury Pavlem Dostálem o mediálním zákoně, zejména pak o pohledech na nové formy ře ení výběru rozhlasových poplatků.

Kromě Pavla Scheuflera se jednání zúčastnil předseda Rady ČRo Richard Seemann a ředitelka ESÚ ČRo Ing. Skalová.

VIII. Termín pří tího zasedání

Mimořádné zasedání Rady se bude konat 10. listopadu 1999 v 8,30 hod. v budově rozhlasu.

Z programu:

- zpráva generálního ředitele,

- mana erská smlouva,

- kvalitativní výzkum značky Českého rozhlasu.

Řádné zasedání Rady se bude konat 10. listopadu 1999 ve 14,00 v budově rozhlasu.

Z programu:

- zhodnocení účasti Českého rozhlasu na "Fóru 2000";

- zhodnocení účasti Českého rozhlasu při konferenci o holocaustu;

IX. Kontrola zápisu

Ulo ené úkoly byly splněny.

X. Různé

- Rada se zabývala korespondencí do lou na její adresu.

- Rada se setkala s předsedkyní ROZO p. Tunovou.

- Uskutečnila se prohlídka stavby Studiového domu Českého rozhlasu.

- Rada předá generálnímu řediteli dopis, kterým po ádá, aby na pří tí zasedání Rady pozval ty pracovníky rozhlasu, kteří se podíleli na akci "Fórum 2000" a konferenci o holocaustu (na 16,00 hod.).

Rada projednala podmínky úhrady za pou ívání mobilních telefonů členů Rady a sekretářky Rady.

Pokračování 31. zasedání dne 10. listopadu 1999:

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Milan Bla ek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová,
Michal Pavlata, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa,
Milan Uhde;

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Omluveni: Lenka Procházková,


Rada projednala návrh zápisu z 31. zasedání ze dne 3. listopadu a schválila jej hlasováním. Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 10. listopadu 1999

Spustit audio