Zápis z 31. zasedání Rady Českého rozhlasu

9. prosinec 1998

konaného dne 9. prosince 1998 v budově rozhlasu

Přítomní:

Vladimír Poštulka, předseda, Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Lenka Procházková, Richard Seemann, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa.

Sekretariát: Hana Vágnerová.

Hosté:

Mgr. Ježek, generální ředitel Českého rozhlasu, Ing. Bössová, ředitelka Ekonomického a správního úseku Českého rozhlasu, Ing. Nosková, vedoucí finančního odboru Českého rozhlasu.


I. Schválení programu zasedání

a/ informace generálního ředitele,
b/ návrh rozpočtu Českého rozhlasu na rok 1999,
c/ návrh textu společného dokumentu,
d/ různé.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:
a/ dopis ORF - č.j. 271/98,
b/ dopis F. Koňárka - poznámky k výběrovým řízením ČRo - č.j. 272/98,
c/ dopis F. Koňárka - k výběrovým řízením ČRo - č.j. 273/98,
d/ dodatek ke Koncepci řízení Českého rozhlasu v letech 1999-2005, č.j. 274/98,
- expertíza Klementa Lukeše,
- expertíza Jiřiny Vernerové.

Podané informace:
Generální ředitel informoval radu o
a/ pozitivní reakci F. Renče na omluvný dopis generálního ředitele,
b/ dodatku ke Koncepci řízení Českého rozhlasu v letech 1999-2005.

III. Kontrola úkolů:

a/ na jednom ze svých příštích zasedání se rada bude zabývat kontrolou svého usnesení 18/98 - stanovisko rady k vysílání ČRo 1 -
úkol trvá,

b/ členové rady a vedení Českého rozhlasu zrevidují Statut Českého rozhlasu a doplní jej o Etický kodex -
do 1. 7. 1999,

c/ Pavlu Scheuflerovi se ukládá, aby sjednotil předané texty pracovních životopisů jednotlivých členů rady pro Internetovou stránku Českého rozhlasu
úkol splněn,

d/ členové rady prostudují návrh rozpočtu Českého rozhlasu na rok 1999 a připraví si své připomínky -
úkol splněn,

e/ členové rady si připraví své připomínky k návrhu společného dokumentu -
úkol splněn.

IV. Uložené úkoly:

a/ Pavlu Scheuflerovi rada ukládá, aby srovnáváním několika předložených materiálů vypracoval jeden návrh společného dokumentu (deklarace) s variantami -
do 6. 1. 1999,

b/ všichni členové rady si připraví písemné podklady pro diskusi o ČRo 2 -
do 16. 12. 1998.

V. Doporučení rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 49/98

Rada Českého rozhlasu schvaluje návrh rozpočtu Českého rozhlasu na rok 1999 předložený generálním ředitelem Českého rozhlasu.
Hlasování: 8 hlasů pro.

VII. Diskuse

a/ rada diskutovala o návrhu rozpočtu Českého rozhlasu na rok 1999 a přijala usnesení 49/98.

V této souvislosti R. Seemann požaduje, aby se rada vrátila k diskusi o problému "písniček na přání" a výsledek diskuse vyjádřila usnesením.

b/ rada diskutovala o návrhu společného dokumentu. Pavlu Scheuflerovi rada uložila, aby z předložených materiálů vypracoval návrh společného dokumentu (deklarace) s variantami.

c/ rada diskutovala o tématech příštích zasedání a rozhodla se první zasedání v roce 1999 (t.j. 6. 1. 1999) věnovat inventuře svých minulých usnesení, expertíz a úkolů. Při této příležitosti by měl být zformulován plán expertíz na rok 1999. Proto budou dohody o pracovní činnosti pro Klementa Lukeše a Dr. Karfíka nyní uzavřeny do konce ledna 1999.

VIII. Termín příštího zasedání:

Příští řádné zasedání se koná 16. prosince 1998 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

(Omlouvá se Pavel Scheufler).
Na programu tohoto zasedání bude m.j. diskuse o vysílání stanice ČRo 2 a informace p. Čípa o přidělení krátkých vln na další období.

Termíny dalších zasedání:

6. 1. 1999, 13. 1. 1999, vždy ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

IX. Kontrola zápisu:

Byla provedena kontrola zápisu z minulého zasedání, všechny body zápisu byly splněny.

X. Různé:

a/ rada přijala pozvání ORF k návštěvě na 9. února 1999. Předpokládaná účast 10 osob. Sekretářka rady požádá Dr. Kopečkovou z mezinárodního oddělení Českého rozhlasu o písemnou odpověď ORF v tomto smyslu.

b/ rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu.

c/ Vladimír Poštulka informoval členy rady o své účasti na jednání zástupců veřejnoprávních médií s ARA a Radou pro reklamu.

d/ rada odeslala předsedovi Stálé komise pro sdělovací prostředky Dr.Mgr.Langrovi dopis, týkající se žádosti o zvýšení rozhlasových poplatků.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 9. prosince 1998

Spustit audio