Zápis z 31. zasedání Rady Českého rozhlasu

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
konaného dne 26. září 2001 v budově Českého rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann. předseda, Milan Blažek, Barbara Köpplová, Iva Kotrlá, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;
Omluveni: Michal Pavlata;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel ČRo, Ing. Hajná, ekonom KGŘ, Ing. Zýka, pověřen řízením ÚK; Účastníci semináře "Koncepce přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání v ČR" (prezenční listina); představitelé židovských institucí a pracovníci ČRo (prezenční listina);

I. Schválení programu

- záležitosti Rady,

- setkání s představiteli židovských institucí,

- projednávání "Komplexního profilu úseku komunikace",

- rozpočet Rady ČRo,

- informace generálního ředitele,

- různé,

- schválení zápisu;

Program byl hlasováním schválen. II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

- a/ dopis Advokátní kanceláře Hornová-Hrudka-Řípa, informace o jednání, č.j. 21/01;

- b/ průvodní dopis GŘ + Media Report 18.-24/9/01, č.j. 211/01;

Odeslané materiály:

- 79/2001 - odpověď posluchači p Kučerovi;

- 80/2001 - GŘ, informace ze zasedání Rady;

- 81/2001 - pozvánka pro ředitele FORA 2000 na zasedání Rady;

Podané informace: Pavel Scheufler informoval členy Rady o jednání předsednictva Rady dne 25. září 2001 s poslancem Ježkem, zpravodajem PS Zprávy o hospodaření Českého rozhlasu za rok 1999; jednání se týkalo Zprávy o hospodaření a záležitostí souvisejících;

Richard Seemann informoval členy Rady o zasedání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR dne 26. září 2001, tomuto zasedání předcházelo jednání v 8,00 téhož dne s poslanci Mgr. Kučerou a Ing. Skopalem (za přítomnosti generálního ředitele Českého rozhlasu Ing. Kasíka);

Rada žádá generálního ředitele, o vypracování příslušného materiálu o stanicích ČRo ve smyslu usnesení výše uvedeného výboru PS PČR (v termínu do 5. listopadu 2001);

Informace generálního ředitele

Generální ředitel informoval Radu o

- jednání s T. A, Dinem, presidentem RSE/RL; jednání se konalo 25. září 2001;

- jednání s MUDr. Mgr. Ivanem Langerem, předsedou SKSP a místopředsedou PS PČR, Jednání se konalo 26. září 2001;

Otázky členů Rady k předloženým zápisům z porad GŘ byly odloženy pro nedostatek času na příští zasedání. III. Kontrola úkolů

Uložené úkoly byly splněny.

IV. Uložené úkoly

Rada pověřuje

- Pavla Scheuflera, aby připravil návrh textu dopisu týkajícího se rozhlasových poplatků a problematiky s tím spojené;

- Richarda Seemanna, jednáním s předsedou Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání Ing. Muchkou o problematice kmitočtů;

V. Doporučení Rady --

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

--

VII. Diskuse

Rada přijala

- zástupce židovských institucí a diskutovala s nimi za přítomnosti generálního ředitele Ing. Kasíka, ředitele úseku programu Dr. Havla a dalších pracovníků Českého rozhlasu o pořadech na paměť 60. výročí počátku deportací Židů v Českých zemích;

Rada diskutovala

- s generálním ředitelem Ing. Kasíkem a Ing. Zýkou, pověřeným řízením úseku komunikace nad materiálem Komplexní profil úseku komunikace za I. pololetí 2001. Ing. Zýka zodpověděl dotazy členů Rady. Rada kladně hodnotí předložený materiál.

-
Hlasování: 7 hlasů pro.

Rada se zabývala

- vlastním rozpočtem na rok 2002. Předběžně rozhodla, aby rozpočet Rady na příští rok byl po jednotlivých položkách ve stejné výši. Zároveň Rada rozhodla o zakoupení skeneru.

-
Hlasování: 8 hlasů pro.

VIII. Termín příštího zasedání Příští zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 3. října 2001 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Z programu:

- setkání s pracovníky Ministerstva zahraničí a pracovníky ČRo - propagace vstupu České republiky do EU (15,00 hod.);

Další zasedání: 10. října 2001

- pozvání zástupců konference FORUM 2000 (15,00 hod.),

Na dne 17. a 18. října 2001 Rada předběžně plánuje výjezdní zasedání do regionálních stanic ČRo Ostrava a Olomouc (nocleh v Ostravě). IX. Kontrola zápisu

Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

- Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu;

- Dnes dopoledne se konal v budově rozhlasu seminář Koncepce přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání v ČR. O jeho průběhu informoval Pavel Scheufler.

Rada souhlasí s písemným přepisem průběhu semináře, provedením redakční úpravy textu pověřuje Pavla Scheuflera. Po prostudování materiálu Rada ve spolupráci s vedením Českého rozhlasu rozhodne o dalším postupu.

- PRIX BOHEMIA se za Radu zúčastní:

- zahájení 1. října 2001 Lenka Procházková, Richard Seemann a Pavel Scheufler,

- 2. října 2001 Milan Uhde (současně také jako předseda poroty soutěže vysílání pro děti a mládež do 15 let),

- závěru 3. října 2001 Milan Uhde;

Rada žádá generálního ředitele o nahrávku pořadu "Jak to vidí" ze dne 24. září 2001 (A. Tomský);

- Rada stanovila odměnu Ing. Cincibusovi a odměnu za zhotovení Zprávy o hospodaření ČRo.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 26. září 2001