Zápis z 30. zasedání Rady Českého rozhlasu

20. říjen 1999

konaného dne 20. října 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Barbara Köpplová, Michal Pavlata,
Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Omluveni: Milan Bla ek, Iva Kotrlá, Lenka Procházková,

Hosté: Ing. Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu,
Dr. Milan Krupička, ředitel vysílání do zahraničí,
Mgr. Miroslav Bobek, éfredaktor;

I. Schválení programu

- informace generálního ředitele,

- koncepce vysílání do zahraničí,

- projekt "Český rozhlas a Internet",

- korespondence Rady,

- různé;

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ nabídka spolupráce Nadace Divoké husy s Českým rozhlasem - č.j. 402/99;

b/ průvodní dopis GŘ k návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor ve studiu ČRo Ostrava s.r.o.HARD audit - č.j. 403/99;

c/ Jiří Dohnal, vedoucí Hudební redakce ČRo 2 - "Dechovková hitparáda", č.j. 404/99;

d/ pozvánka na slavnostní vyhlá ení výsledků autorské vyzývací anonymní soutě e 1999 na rozhlasovou hru - č.j. 405/99;

e/ zápis ze zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky, č.j. 406/99;

f/ Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, rozpis sly ení pro LŘ, č.j. 407/99;

Podané informace

Generální ředitel

informoval Radu o jednání s IP Praha - smlouva na prodej reklamních časů,

zodpověděl otázky členů Rady k předaným zápisům z porad GŘ;

předal Radě obsáhlý materiál k "vnímání značky Českého rozhlasu".

III. Kontrola úkolů

Úkol IV/a z minulého zasedání byl splněn. Pravidla o hrazení nákladů za provoz mobilních telefonů členů Rady budou projednána na pří tím zasedání.

IV. Ulo ené úkoly

a/ Rada pověřuje Barbaru Köpplovou vypracováním závěrečné zprávy o cestě Rady ČRo do Bayerischer Rundfunk - do 3. 11. 1999;

V. Doporučení Rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 72/99

Na základě doporučení generálního ředitele a předlo eného návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu studia ČRo Ostrava Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor firmě HARD audit, s.r.o.

Hlasování: 6 hlasů pro.

Předsednictvo Rady ČRo schválilo předbě ný návrh rozpočtu "Vzájemně odsouhlasené závazné ukazatele rozpočtu divize na rok 2000".

Předsednictvo Rady ČRo vyslovuje předbě ný souhlas se zahájením II. kola prodeje nemovitosti č. 653 v Nerudově ul. Hradec Králové.

VII. Diskuse

Rada diskutovala o

- návrhu koncepce vysílání do zahraničí za účasti Dr. Krupičky, ředitele vysílání do zahraničí;

- realizaci projektu "Český rozhlas a Internet" za účasti éfredaktora Mgr. Bobka;

- zprávě o výsledcích hospodaření Českého rozhlasu za rok 1998 za účasti Ing. Skalové, ředitelky ESÚ;

Ing. Skalová předala Radě k prostudování návrh mana erské smlouvy.

VIII. Termín pří tího zasedání

Pří tí řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 3. listopadu 1999 ve 14,00 hod. v budově Českého rozhlasu Praha.

Z programu:

- projednání zprávy generálního ředitele o činnosti za III. čtvrtletí 1999 (15,00 hod.);

- prohlídka stavby Studiového domu s odborným výkladem (16,00 hod.);

- rozhovor s předsedkyní ROZO ČRo p. Tunovou (17,00 hod.);

- projednání pravidel hrazení nákladů za provoz mobilních telefonů členů Rady;

Dal í řádné zasedání Rady se bude konat 10. listopadu 1999 ve 14,00 v budově rozhlasu.

Z programu:

- zhodnocení účasti Českého rozhlasu na "Fóru 2000";

- zhodnocení účasti Českého rozhlasu při konferenci o holocaustu;

IX. Kontrola zápisu

Ulo ené úkoly byly splněny.

X. Různé

- Rada se zabývala korespondencí do lou na její adresu.

- Rada ádá generálního ředitele o umo nění náv těvy Studiového domu (s odborným výkladem) dne 3. 11. 1999 v 16,00 hod.

- Rada předala generálnímu řediteli návrh spolupráce s Nadací Divoké husy.

Zapsala Vágnerová
Praha, 20. října 1999

Pokračování 30. zasedání dne 10. listopadu 1999:

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Milan Bla ek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová,
Michal Pavlata, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa,
Milan Uhde;

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Omluveni: Lenka Procházková,

Hosté: Ing. Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu,
Dr. Milan Krupička, ředitel vysílání do zahraničí,
Mgr. Miroslav Bobek, éfredaktor;

Rada projednala a schválila návrh zápisu z minulého zasedání s tím, e dodatečně odhlasovala dvě usnesení předsednictva jako usnesení 73/99 a 74/99.

Usnesení 73/99

Rada schválila předbě ný návrh rozpočtu "Vzájemně odsouhlasené závazné ukazatele rozpočtu divize na rok 2000".

Hlasování: 7 hlasů pro.

Usnesení 74/99

Rada vyslovuje předbě ný souhlas se zahájením II. kola prodeje nemovitosti č. 653 v Nerudově ulici, Hradec Králové.

Hlasování: 7 hlasů pro.Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 10. listopadu 1999

Spustit audio