Zápis z 30. zasedání Rady Českého rozhlasu

2. prosinec 1998

konaného dne 2. prosince 1998 v budově rozhlasu

Přítomní:

Vladimír Poštulka, předseda, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Lenka Procházková, Richard Seemann, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa.

Sekretariát: Hana Vágnerová.

Omluveni:

Milan Blažek.

Hosté:

Mgr. Ježek, generální ředitel Českého rozhlasu


I. Schválení programu zasedání

a/ informace generálního ředitele,
b/ diskuse o Koncepci řízení Českého rozhlasu v letech 1999-2005,
c/ kontrola zápisu,
d/ různé.
Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Předané materiály:

a/ pozvání Rady pro reklamu pro předsedu Rady Českého rozhlasu na setkání 7. prosince 1998 - č.j. 267/98,
b/ pozvánka na 1. schůzi Stálé komise pro sdělovací prostředky pro členy rady na 10. prosince 1998 ve 14,00 hod. - č.j. 268/98,
c/ dopis manželů Fialových k vysílání pro děti a mládež - č.j. 269/98,
d/ návrh rozpočtu Českého rozhlasu na rok 1999 - č.j. 270/98,
- expertíza Sandry Bergmannové.

Podané informace:

Generální ředitel informoval radu o

a/ studiu Českého rozhlasu Hradec Králové,
b/ personální změně v Úseku komunikace Českého rozhlasu od začátku roku 1999,
c/ současném stavu prodeje RS Pankrác,
d/ stavbě studiového domu Českého rozhlasu,
e/ ceně Mateja Hrebendu za rok 1998, kterou získal od Obce Slovákov v České republice.

III. Kontrola úkolů:

a/ na jednom ze svých příštích zasedání se rada bude zabývat kontrolou svého usnesení 18/98 - stanovisko rady k vysílání ČRo 1 -
úkol trvá,

b/ Vladimír Poštulka připraví návrh společného dokumentu .
úkol splněn,

c/ členové rady a vedení Českého rozhlasu zrevidují Statut Českého rozhlasu a doplní jej o Etický kodex -
do 1.7.1999,

d/ Vladimír Poštulka vypracuje na základě připomínek členů rady návrh textu ke Koncepci řízení Českého rozhlasu v letech 1999-2005 -
úkol splněn,

e/ členové rady - Lenka Procházková, Iva Kotrlá a Milan Blažek vypracují k předanému textu Hodnocení změn ve vysílání studia Českého rozhlasu Ostrava své poznámky -
úkol splněn,

f/ sekretářce rady - Haně Vágnerové se ukládá, aby písemně zpracovala veškerá doporučení rady generálnímu řediteli za období posledních tří let -
úkol splněn,

g/ rada pověřuje některé své členy vypracováním konceptů odpovědí na dopisy došlé na adresu rady -
úkol splněn,

h/ Pavlu Scheuflerovi se ukládá, aby sjednotil předané texty pracovních životopisů jednotlivých členů rady pro Internetovou stránku Českého rozhlasu
úkol trvá,

i/ Richard Seemann byl pověřen přípravou dopisu pro předsedu zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Dr. Zaorálka a předsedu Stálé komise pro sdělovací prostředky Dr. Langra s žádostí o dofinancování zahraničního vysílání Poslaneckou sněmovnou -
úkol splněn.

IV. Uložené úkoly:

a/ členové rady prostudují návrh rozpočtu Českého rozhlasu na rok 1999 a připraví si své připomínky -
do 9.12.1998,

b/ členové rady si připraví své připomínky k návrhu společného dokumentu -
do 9.12.1998.

V. Doporučení rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 48/98

Rada Českého rozhlasu se shodla v názoru, že stávající výše rozhlasového poplatku, který byl od 1. 7. 1997 zákonem určen na 37,- Kč, již neodpovídá současným cenám energií, telefonních poplatků a nákladům na šíření rozhlasového signálu, ani některým dalším nákladům na výrobu a vysílání rozhlasových pořadů, které během uplynulého roku výrazně vzrostly a dále ještě porostou. Z rozpočtu Českého rozhlasu na rok 1999 naopak vyplývá pokles průměrné reálné mzdy. Ponechání rozhlasového poplatku ve stávající výši může vést v 2. polovině roku 1999 k redukci programových záměrů Českého rozhlasu. Proto rada považuje za nutné upozornit na tyto skutečnosti Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky a požádat ji o iniciativu vedoucí k navýšení rozhlasového poplatku na 42,- Kč měsíčně. Příslušné rozbory nákladů má Rada Českého rozhlasu k dispozici.

Hlasování: 6 hlasů pro.

VII. Diskuse

a/ rada diskutovala o předložené Koncepci řízení Českého rozhlasu v létech 1999 - 2005. Návrh společného dokumentu členové rady prostudují a připojí své další případné připomínky.

b/ rada diskutovala s generálním ředitelem o návrhu rozpočtu Českého rozhlasu na rok 1999.

c/ rada diskutovala o stávající výši rozhlasového poplatku a v této souvislosti přijala usnesení 48/98.

VIII. Termín příštího zasedání:

Příští řádné zasedání se koná 9. prosince 1998 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Na programu tohoto zasedání bude m.j.
- diskuse o návrhu rozpočtu Českého rozhlasu na rok 1999,
- diskuse o návrhu společného dokumentu.

Další zasedání se bude konat 16. prosince 1998 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Na tomto zasedání se rada bude zabývat
- vysíláním stanice ČRo 2, (15,00 hod.)
- vyslechne informaci p. Čípa o přidělení krátkých vln na další období (16,15 hod.).

IX. Kontrola zápisu:

Byla provedena kontrola zápisu z minulého zasedání, všechny body zápisu byly splněny.

X. Různé:

a/ rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu.
b/ rada pověřuje místopředsedkyni rady Lenku Procházkovou, aby připravila návrh odpovědi na dopis manželů Fialových - č.j. 269/98.
c/ rada pověřuje předsedu rady Vladimíra Poštulku, aby napsal dopis předsedovi Stálé komise pro sdělovací prostředky I. Langrovi v souvislosti s přijatým usnesením 48/98.
d/ Pavel Scheufler informoval o svém jednání s předsedou Rady Slovenského rozhlasu Ing. Karolem Kállayem.
e/ pracovní životopisy členů rady pro Internetovou stránku Českého rozhlasu budou doplněny skupinovou fotografií členů rady; fotografování se uskuteční při příštím zasedání rady, t.j. 9. 12. 1998.
f/ rada žádá generálního ředitele o pozvání ředitelky Ekonomického a správního úseku Ing. Bössové na příští zasedání, t.j. na 9. 12.1998 na 15,00 hod.
g/ rada žádá generálního ředitele o zajištění účasti programového ředitele Dr. Havla a šéfredaktora ČRo 2 Mgr. Bobka na zasdání rady dne 16.12.1998 na 15,00 hod.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 2. prosince 1998

Spustit audio