Zápis z 30. zasedání Rady Českého rozhlasu

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
konaného dne 19. září 2001 v budově Českého rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann. předseda, Milan Blažek, Iva Kotrlá, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa;
Omluveni: Barbara Köpplová, Michal Pavlata, Milan Uhde;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel ČRo, Ing. Balíček, p. Janota, pracovníci ČRo, Ing. Řapek, Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání;

I. Schválení programu

- záležitosti Rady,

- problematika kmitočtů

- závěry vyplývající z materiálu ČRo o ČT,

- různé,

- schválení zápisu;

Program byl hlasováním schválen. II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

- a/ pozvání na konferenci FORUM 2000 - téma: Lidská práva a hledání globální odpovědnosti - č.j. 205/01;

- b/ telefonát - posluchač p. Kadlec, upozornění na nevhodnost "spellování zkratek" ve vysílání Českého rozhlasu, č.j. 206/01;

- c/ p. Jar. Kostka, kritika vysílání (dopis datován 20/3/2001, vhozen do schránky Rady 17/9/2001!), č.j. 207/01;

- d/ Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa, právní posudek, č.j. 208/01;

- e/ průvodní dopis GŘ + Media Report za obd. 11,-17.9.2001, č.j. 209/01;

Odeslané materiály: 78/2001 - MUDr. Mgr. Ivan Langer, předseda SKSP a místopředseda PS PČR, stanovisko Rady k materiálu Český rozhlas o České televizi - analýza prezentace krize v ČT ve zpravodajství a publicistice ČRo 1 a ČRo 6 - viz příloha;

Podané informace:

Pavel Scheufler informoval členy Rady

- jednání předsednictva Rady s poslancem Ing. Skopalem a poslancem Kučerou dne 18. září 2001;

- jednání předsednictva Rady s. ministrem kultury p. Dostálem, poslancem Ing. Skopalem a poslancem Ježkem dne 19. září 2001;

Jednání se týkala Výročních zprávy Rady o činnosti ČRo za rok 2000, Zpráv o hospodaření ČRo za rok 1999 a 2000, dále novely zákona o ČRo, regionů a výběru koncesionářských poplatků. Informace generálního ředitele

Generální ředitel informoval Radu o

- záležitosti kmitočtů,

- posílení bezpečnostních opatření,

- organizačních opatřeních (včetně koordinace postutu se státními orgány)

- restrukturalizačních trendech.

Generální ředitel zodpověděl otázky členů Rady k předloženým zápisům z porad GŘ. III. Kontrola úkolů

Uložené úkoly byly splněny.

IV. Uložené úkoly

Rada pověřuje

- Pavla Scheuflera, aby připravil návrh textu dopisu týkajícího se rozhlasových poplatků a problematiky s tím spojené;

- Richarda Seemanna, aby vypracoval dopis Advokátní kanceláři Hornová-Hrudka-Řípa v návaznosti na právní posudek č.j. 209/01;

- Richarda Seemanna, jednáním s předsedou Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání Ing. Muchkou o problematice kmitočtů;

Rada ukládá

- všem členům Rady, aby do příštího zasedání prostudovali Právní výklad a doporučení ÚK k reklamě, sponzoringu a mediální spolupráci;

V. Doporučení Rady --

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

--

VII. Diskuse

Rada vyslechla za přítomnosti generálního ředitele Ing. Kasíka, Ing. Balíčka a p. Janoty informaci Ing. Řapka z Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání o Optimalizaci rozhlasových sítí Českého rozhlasu ve vztahu k novému územně správnímu členění. Rada o tématu s přítomnými diskutovala.

Rada navrhuje uspořádání semináře k tomuto tématu (nejlépe v prostorách Poslanecké sněmovny PČR, aby se jej mohly zúčastnit zainteresované osoby v co nejširší míře).

Současně Rada pozvala účastníky této diskuse na seminář Koncepce přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání v ČR, který se koná 26. září 2001 v 11,00 hod. v budově rozhlasu.

Rada schválila stanovisko k materiálu Český rozhlas o České televizi (analýza prezentace krize v ČT ve zpravodajství a publicistice ČRo 1 a ČRo 6); Hlasování: 6 hlasů pro.

Rada diskutovala o své činnosti pro nejbližší období:

- jednání předsednictva Rady dne 25. září 2001 v 17,00 hod. se zúčastní Richard Seemann, Pavel Scheufler a Zdeněk Susa;

- Semináře Koncepce přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání v ČR dne 26. září 2001 v 11,00 hod. se zúčastní Pavel Scheufler a Milan Blažek;

Rada žádá generálního ředitele, aby na seminář pozval vedoucí technické pracovníky a další zájemce o tuto problematiku z řad pracovníků Českého rozhlasu.

- jednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR dne 26. září 2001 se zúčastní Richard Seemann, Iva Kotrlá a Zdeněk Susa;

- slavnostního zahájení PRIX BOHEMIA dne 1. října 2001 se zúčastní Richard Seemann a Pavel Scheufler;

- účast na slavnostním ukončení PRIX BOHEMIA dne 3. října 2001 bude stanovena při příštím zasedání Rady;

Rada navrhuje generálnímu řediteli, aby se části jednání Rady České televize, která se bude týkat schválení návrhu osnovy etického kodexu, účastnil Ing. Koubek, poradce GŘ pro legislativu. VII. Termín příštího zasedání

Příští zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 26. září 2001 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Z programu:

- setkání s představiteli židovských institucí a pracovníky ČRo (v 15,00 hod.),

- projednávání předloženého materiálu "Komplexní profil Úseku komunikace za I. pol. 2001" (v 16,30 hod.);

Seminář k tématu "Koncepce přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání v ČR" (vládní usnesení z 9. 7. 2001) se koná 26. září 2001 v 11 hod. v zasedací místnosti IV. patro, č. dv. 425;

Další zasedání:

3. října 2001

- setkání s pracovníky Ministerstva zahraničí a pracovníky ČRo - propagace vstupu České republiky do EU (15,00 hod.);

10. října 2001

- pozvání zástupců konference FORUM 2000 (15,00 hod.),

Na dne 17. a 18. října 2001 Rada předběžně plánuje výjezdní zasedání do regionálních stanic ČRo Ostrava a Olomouc (nocleh v Ostravě). IX. Kontrola zápisu

Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu;

- dopis č.j. 207/01 p. Kostky a záznam telefonátu p, Kadlece č.j. 206/01 budou předány generálnímu řediteli k vyjádření;

Rada vzala na vědomí

- materiál Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání Analýza vybraných pořadů ČRo 6/RSE a vyjádření šéfredaktora stanice k této zprávě. Uvedené materiály Rada využije jako podklad pro Výroční zprávu o činnosti ČRo za rok 2001.

- zápis ze zasedání Rady odborové základní organizace ČRo ze dne 11.9.2001.

Rada požádala generálního ředitele, aby tlumočil pracovníkům Českého rozhlasu uznání Rady Českého rozhlasu za vysokou kvalitu vysílání v těchto dnech.
Hlasování: 6 hlasů pro. Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 19. září 2001

příloha

Rada Českého rozhlasu požádala tým odborníků na mediální problematiku z Centra pro mediální studia CEMES Univerzity Karlovy, Fakulty sociálních věd, aby připravil analýzu ohlasů, jimiž se takzvaná krize v České televizi odrazila ve zpravodajství a publicistice Českého rozhlasu, zejména pokud jde o vyváženost a úplnost.

Předmětem rozboru byly způsoby, jakými dvě stanice Českého rozhlasu (zpravodajsko-publicistická ČRo 1 a názorová ČRo 6) zpravodajsky a publicisticky zpracovaly období na přelomu let 2000 a 2001, kdy došlo ke změně ve vedení České televize a následným protestním akcím.

Ve sledovaných pořadech byl podle analýzy u obou stanic dodržen princip aktuálnosti. Větší důraz na úplnost zpravodajství kladl Radiožurnál, jehož pracovníci se snažili posluchačům předat více informací a vyplnit tak mezery ve zpravodajství České televize (jejíž obě paralelní zpravodajské relace své informace tendenčně selektovaly).

Také z hlediska principu zachování neutrality ve zpravodajství se tým Radiožurnálu jevil profesionálněji, i když s postupující krizí v České televizi byl i zde patrný příklon k pozici protestujících redaktorů České televize (a jejích sympatizantů). Moderátoři zpravodajství ČRo 6 mnohdy na neutralitu rezignovali a ve snaze ulehčit posluchači orientaci v probíhajících dějích je hodnotili buď sami, nebo citovali (většinou zahraniční zdroje). Tento tzv. argument autoritou se ve značné míře uplatňoval i v publicistických relacích ČRo 6, kde byl zřetelný trend vnímat veřejné protesty (petice, demonstrace) jako důkaz občanské vyspělosti. Citace zahraničních novinářů, politologů a mediálních odborníků byly na této stanici vybírány tematicky, s důrazem na náhle nestabilní obraz České republiky v očích úředníků Evropské unie a na případné neblahé důsledky. Přerušení vysílání České televize (tzv. "černá obrazovka") bylo na této stanici dramatizováno, zatímco moderátoři a debatující hosté na Radiožurnálu se vyjadřovali v širším postojovém spektru (od rozhořčení, odsudku a kritiky až k humoru).

Princip vyváženosti ve zpravodajských a publicistických relacích obou hodnocených stanic, to znamená proporce témat, četnost výskytu informací o aktérech probíhajících dějů, informace o stanoviscích politiků, osobností atd. je v analýze detailně zkoumán. Co se týká dvou hlavních aktérů (nového vedení České televize a protestujících zaměstnanců), lze konstatovat, že protestující zaměstnanci České televize měli ve vysílání sice méně četný výskyt svých vstupů, ale časový limit jejich sekvencí byl delší, mohli tedy svá stanoviska vysvětlit v souvislostech. Stanoviska nového vedení České televize byla četnější, ale v kratších, roztroušených vstupech. Výstupy politiků a informace o nich byly vyvážené pouze u ČSSD a ODS, ostatní strany dostaly méně prostoru, zatímco o parlamentu jako celku se hovořilo několikanásobně více než o ostatních jednotlivých politicích.

Rada diskutovala s představiteli týmu CEMES o předloženém výsledku práce a ocenila přesnost, důkladnost a profesionalitu zhodnocení průběhu událostí v zrcadle rozhlasového vysílání. Zároveň si s představiteli týmu i mezi sebou vyměnila názory na ideové hodnocení krize, které se projevilo v závěru analýzy na jejích posledních řádcích. Rada s tímto subjektivním hodnocením vyslovila nesouhlas. Je přesvědčena, že neexistuje žádný věcný důkaz pro tuto domněnku: "Výsledky analýzy prokázaly, že společensky významné hodnoty, které vstoupily během ,vánoční krize' do hry, vedly u sledovaných stanic k jisté preferenci perspektivy protestujících. To ovšem není prohřešek proti profesním zásadám ,neutrality' a ,nestrannosti', nýbrž důsledek postojové orientace společnosti." Postojovou orientaci společnosti nikdo objektivně nehodnotil, proto je nutno druhou větu citace považovat za neprokázanou.

S analýzou provedenou týmem CEMES byli seznámeni vedoucí pracovníci Českého rozhlasu. Na základě žádosti Rady Českého rozhlasu zpracoval Ivan Štern, poradce programového ředitele Českého rozhlasu, Doplňkovou studiik rozboru Český rozhlas o České televizi z hlediska zpravodajství a publicistiky regionálních studií Českého rozhlasu a ostatních celoplošných stanic Českého rozhlasu.

Praha, 19. září 2001