Zápis z 3. zasedání Rady Českého rozhlasu

27. leden 1999

konaného dne 27. ledna 1999 v budově rozhlasu

Přítomní:

Milan Blažek, Barbara Köpplová, Lenka Procházková, Richard Seemann, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa.

Sekretariát: Hana Vágnerová.

Hosté: Dr. Havel, programový ředitel ČRo.

Omluveni: Iva Kotrlá, Vladimír Poštulka


I. Schválení programu zasedání

a/ informace vedení Českého rozhlasu,
b/ expertízy,
c/ schválení návrhu osnovy Výroční zprávy a rozdělení úkolů v této souvislosti,
d/ předložení stanovisek členů rady k vysílání ČRo 2,
e/ různé.

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ kopie dopisu Ing. Čípa předsedovi Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání p. Josefíkovi (koordinace vysílání na krátkých vlnách) - radě na vědomí - č.j. 8/99,
b/ dopis Ing. Patrovského - kritické připomínky k vysílání Českého rozhlasu - č.j. 9/99,
c/ dopis A. Velemínské k pořadu Dobré jitro - č.j. 10/99,
d/ Úřady rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání předává dopis p. Matouše - dopis se týká vysílání ČRo 2
- č.j. 11/99,
e/ dopis Z. Strnadové k vysílání ČRo 2, (hudební pořad "hrají a zpívají Plzeňáci" a sledování čápa černého)
- č.j. 12/99,
f/ dopis M. Bendy - kritické připomínky k vysílání (dopis nepodepsán) - č.j. 13/99,
g/ kritický dopis "části týmu redaktorů zpravodajství studia ČRo Hradec Králové" - (dopis nepodepsán)
- č.j. 14/99,
h/ dopis V. Sokolové k pořadu "Dechovková hitparáda" - č.j. 15/99,
i/ "otevřený dopis" Miloše Rejchrta generálnímu řediteli ČRo Mgr. Ježkovi - k výběrovému řízení na obsazení funkce generálního ředitele Českého rozhlasu, radě na vědomí - č.j. 16/99,
j/ dopis Ing. Kadlecové k náboženskému vysílání - č.j. 17/99,
k/ dopis J. Běťákové k vysílání ČRo - č.j. 18/99,
l/ dopis Ing. R. Schmitta + 2 přílohy - k náboženskému vysílání - č.j. 19/99,
m/ dopis Arcibiskupství pražského - negativní reakce na zrušení pořadu "nedělní zamyšlení" a zkrácení přímého přenosu vysílání bohoslužeb na ČRo 2 - č.j. 20/99,
n/ dopis farního sboru Církve českobratrské evangelické - Letohrad - negativní reakce na zrušení pořadu "nedělní zamyšlení" a zkrácení přímého přenosu vysílání bohoslužeb na ČRo 2 - dopis je podepsán 45 členy sboru - č.j. 21/99,
o/ kopie dopisu P. Koláře Václavu Malému - zrušení pořadu "nedělní zamyšlení a zkrácení přímého vysílání bohoslužeb na ČRo 2, radě na vědomí - č.j. 22/99,
p/ dopis manželů Soubustových - d t t o jako předcházející dopisy - č.j. 23/99,
r/ dopis Zd. Munzarové - d t t o jako předcházející dopisy - č.j. 24/99.
s/ dopis římsko-katol. farnosti Opava, podepsáno 18 farníky - d t t o jako předcházející dopisy - č.j. 25/99.

Podané informace:

Programový ředitel Českého rozhlasu Dr. Havel informoval radu,
- že se v současné době zpracovává Výroční zpráva Českého rozhlasu za rok 1998 a že bude radě předložena do 15. února 1999.
- o probíhajícím výběrovém řízení na obsazení funkce šéfredaktora stanice ČRo 3,
- o PRIX Bohemia Radio.

III. Kontrola úkolů:

a/ na jednom ze svých příštích zasedání se rada bude zabývat kontrolou svého usnesení 18/98 - stanovisko rady k vysílání ČRo 1
- úkol trvá,
b/ členové rady a vedení Českého rozhlasu zrevidují Statut Českého rozhlasu a doplní jej o Etický kodex
- do 1.7.1999,
c/ Pavlu Scheuflerovi rada ukládá, aby srovnáváním několika předložených materiálů vypracoval jeden návrh společného dokumentu (deklarace) s variantami
- úkol trvá,
d/ všichni členové rady si připraví podklady pro diskusi o ČRo 2 s přihlédnutím k předanému materiálu "vysílací schéma ČRo 2 platné od 1. 4. 1999"
- úkol trvá,
e/ členům rady se ukládá, aby se připravili na rozpravu o ČRo 1
- úkol trvá,
f/ rada pověřuje Barbaru Köpplovou, aby vytipovala experta, který vypracuje expertízy vysílání stanice Regina Praha
- úkol splněn,
g/ rada pověřuje Pavla Scheuflera, aby se zabýval metodikou zpracování Výroční zprávy a vypracoval návrh osnovy Výroční zprávy za rok 1998
- úkol splněn,
h/ rada pověřuje Vladimíra Poštulku, aby vypracoval návrh odpovědí na dopisy p. Finka a p. Duška
- úkol splněn,
i/ rada pověřuje Barbaru Köpplovou, aby vypracovala podklady pro zadávání expertíz
- úkol splněn,
j/ Barbaře Köpplové rada ukládá zadat expertízu týkající se usnesení rady 18/98
- úkol splněn.

IV. Uložené úkoly:

Rada ukládá sekretářce rady H. Vágnerové, aby zajistila formou žádosti pravidelné zasílání "Obsahové analýzy tématicky profilovaných pořadů" vypracovávané Oddělením mediálních rozborů Úřadu Vlády České republiky
- ihned.

V. Doporučení rady

Rada se zabývala situací, která vznikla zkrácením nedělního náboženského vysílání na ČRo 2. Zejména krácení bohoslužeb rada považuje za nevhodné a necitlivé. V této souvislosti rada obdržela také řadu dopisů posluchačů, kteří tuto programovou změnu negativně hodnotí.
Rada žádá generálního ředitele, aby uvedenou záležitost uspokojivě vyřešil a radu o tom informoval.
Hlasování: 6 hlasů pro.

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

VII. Diskuse

a/ rada diskutovala o problematice expertíz ve vztahu k ČRo 2.
Sledování pořadů "Dobré jitro", vysílání pro děti a mládež, náboženského vysílání a hudebního formátu ČRo 2 rada stanovila jako své priority.

b/ rada diskutovala o návrhu osnovy Výroční zprávy Rady ČRo za rok 1998.
Po prodiskutování připomínek rada schválila návrh osnovy a další postup zpracování programové části Výroční zprávy Rady ČRo za rok 1998.
Konkrétní části zprávy budou jednotliví členové rady zpracovávat po předložení Výroční zprávy Českého rozhlasu za rok 1998.

VIII. Termín příštího zasedání:

Příští zasedání Rady Českého rozhlasu bude mimořádné a bude se konat
3. února 1999 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Na programu bude především RS Pankrác, příp. korespondence.

4. řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat
8. února 1999 v 16,00 hod. ve studiu Českého rozhlasu Brno.

Průběh cesty:
Odjezd z Prahy - od budovy rozhlasu 8. 2. 1999 ve 13,00 hod.
zasedání rady v 16,00 hod. ve studiu ČRo Brno,
nocleh v hotelu Amphone v Brně.
Odjezd z Brna - 9. 2. 1999 ráno (čas odjezdu bude upřesněn na místě) odjezd do Vídně.
Návštěva ORF - Radio ve Vídni 9. 2. 1999 v 10,00 hod.
Po ukončení jednání ve Vídni odjezd do Prahy.

5. řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 17. února
1999 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu v Praze.

Na programu tohoto zasedání bude m.j. hodnocení návštěvy ORF - Radio ve Vídni a diskuse o Výroční zprávě.

IX. Kontrola zápisu:

Úkoly byly splněny, některé úkoly byly dále upřesněny.

X. Různé:

a/ v souladu s usnesením rady 1/99 se člen rady Richard Seeman a Mgr. Oldřich Číp zúčastnili dne 20. ledna 1999 zasedání Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání v záležitostí případné registrace v České republice a otevření kanceláře HFCC (orgánu pro koordinaci mezinárodního rozhlasu na krátkých vlnách) a vyjádření podpory pro tento projekt.
Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání předběžně souhlasila a vyzvala HFCC, aby se na ni oficiálně obrátil po sezónním plenárním zasedání v Lisabonu (únor 1999) s podrobnějšími informacemi a požadavky.
Rada Českého rozhlasu vzala tuto informaci na vědomí.
b/ rada žádá generálního ředitele o zprostředkování přístupu ke konkrétním dopisovým ohlasům týkajícím se ČRo 2, a to od 1. února 1999.

Jedná se zejména o následující oblasti:
- vysílání pro děti a mládež,
- náboženské vysílání,
- pořad "Dobré jitro",
- hudba na ČRo 2.

c/ rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu:

- řada posluchačů negativně hodnotí zrušení pořadu "nedělní zamyšlení" a zkrácení přímého přenosu bohoslužeb (na stanici ČRo 2).

- rada obdržela nepodepsaný dopis "části týmu redaktorů zpravodajství Českého rozhlasu Hradec Králové".
Rada žádá generálního ředitele o stanovisko k problému v dopisu uvedeném.

- rada vzala na vědomí "otevřený dopis" Miloše Rejchrta generálnímu řediteli Českého rozhlasu Mgr. Vlastimilu Ježkovi.

d/ rada žádá generálního ředitele o záznam pořadu Radiofórum ze dne 21.1.1999,
rada žádá generálního ředitele o záznam vysílání na ČRo 2 ze dne 18.1.1999, 7,30 - 8,30 hod.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová.
Praha, 27. ledna 1999

Spustit audio