Zápis z 3. zasedání Rady Českého rozhlasu

17. leden 2001

konaného dne 17. ledna 2001 v budově Českého rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda, Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel, Dr. Havel, ředitel úseku programu, Ing. Dittrich, šéfredaktor ČRo 2 a další pracovníci ČRo 2 (dle prezenční listiny);

I. Schválení programu

- vyhodnocení programových změn ČRo 2,

- diskuse o Zásadách Českého rozhlasu,

- různé,

- schválení zápisu;

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

- a/ S. Oplatek, návrhy a prohlášení k různým tématům, zasláno opět nevyplaceně, č.j. 14/01;

- b/ ČRo Regina Praha, informace o udělení ceny Vysoké komisařky OSN pro uprchlíky p. Gorance Oljača za příspěvek o někteýrých aspektech působení českého zákona o azylu, č.j. 15/01;

- c/ Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, tiskové zprávy, č.j. 16/01;

- d/ Národní koordinační výbor při MŠMT - informace o ERJ, č.j. 17/01;

- e/ Špígl, šéfredaktor L. Froněk, kritika výběru tiskovin pro pořad "čteme z denního tisku" v ČRo, Radě na vědomí, č.j. 18/01;

- f/ Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa, právní posudek, č.j. 19/01;

- g/ Ing. Koubek, materiál k zákonům 483 a 484/1991 Sb, č.j. 20/01;

- h/ COS HSP, projev solidarity se zaměstnanci České televize, č.j. 21/01;

- i/ František Koňárek, soubor dopisů a e-mailů, č.j. 22/01;

- j/ East-West Institute, pozvání na diskusi "Veřejnoprávní media v ČR", č.j. 23/01;

- k/ záznam telefonátu Dr. Jiřího Svobody, kritika vysílání, č.j. 24/01;

- l/ Denisa Čalová, kopie dopisu generálnímu řediteli, Radě na vědomí, č.j. 25/01;

- m/ Helena Kašová, stížnost na nevyváženost ČRo 1 - ranní úvaha, č.j. 26/01;

- n/ Pozvánka na 43. schůzi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR, č.j. 27/01;

- o/ dopis GŘ, stanovisko ke stížnosti prof. Ing. Václava Klause, CSc., č.j. 28/01;

Odeslané materiály:

- 4/2001 - dopis generálnímu řediteli, informace z 2. zasedání Rady ČRo;

- 5/2001 - odpověď na dopis J. Bajera;

- 6/2001 - blahopřání p. Gorance Oljača;

Podané informace:

Richard Seemann informoval členy Rady o 42. schůzi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Informace generálního ředitele:

Generální ředitel informoval Radu o

- hledání souladu mezi ustanoveními Zákoníku práce a praxí,

- dopracování vnitřního financování,

- reorganizaci úseku techniky,

- přípravě vnitropodnikové přednášky "Právo veřejnosti a veřejnoprávní media",

požádal Radu o jmenování člena Rady do komise, která by se zabývala koncepcí kmitočtových řešení ČRo.

Rada pověřila místopředsedu Pavla Scheuflera, aby se za Radu Českého rozhlasu zabýval problematikou kmitočtů.
(Hlasování: 8 hlasů pro, 1 hlas se zdržel).

Generální ředitel zodpověděl otázky členů Rady k předloženým zápisům z porad vedení ČRo.

III. Kontrola úkolů

--

IV. Uložené úkoly

- a/ Rada pověřila místopředsedu Pavla Scheuflera, aby se za Radu Českého rozhlasu zúčastnil 43. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR dne 31. 1. a 1. 2. 2001. Rada ho zmocnila k vystoupení týkajícího se uplatnění reklamy ve vysílání veřejnoprávního rozhlasu. (Hlasování: 8 hlasů pro.)

- b/ Rada pověřila Barbaru Köpplovou, aby vypracovala návrh zadání a návrh týmu, který by zpracoval analýzu zpravodajství a publicistiky na ČRo 1 a ČRo 6 za období 22.12. 2000 - 7. 1. 2001.

- c/ Všichni členové Rady předloží své požadavky na příp. další materiály, které potřebují pro vypracování své části Výroční zprávy o činnosti ČRo za rok 2000 - termín: 24. ledna 2001;

V. Doporučení Rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 5/01.
Rada přijala na svém zasedání dne 17. ledna 2001 návrh Zásad Českého rozhlasu, který předkládá generálnímu řediteli jako svůj materiál.
Hlasování: 8 hlasů pro.

Usnesení 6/01
Rada diskutovala s generálním ředitelem, ředitelem úseku programu, šéfredaktorem ČRo 2 a pracovníky ČRo 2 o pozměněném modelu vysílání této stanice. Rada kladně zhodnotila rozšíření vysílání pro děti a mládež, změnu rytmu stanice, výběr hudby, zvukovou grafiku, vlastní zpravodajské relace a celkovou kultivaci vysílání s důrazem na poklidnou atmosféru a všelidské hodnoty. Rada bude ve spolupráci s Radou České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání usilovat o podporu kmitočtového přídělu pro tuto stanici.
Hlasování: 9 hlasů pro.

VII. Diskuse

Rada diskutovala

- o návrhu Zásad Českého rozhlasu vypracovaném místopředsedou Pavlem Scheuflerem a přijala usnesení 5/01;

- o pozměněném modelu vysílání stanice ČRo 2 a přijala usnesení 6/01.

VIII. Termín příštího zasedání

Příští řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat v budově Českého rozhlasu dne 24. ledna 2001 ve 14,00 hod.

Předsednictvo Rady se sejde 24. ledna 2001 ve 13,00 hod, aby připravili texty odpovědí na dopisy č.j. 172/2000, 196/2000 a 281/2000.

Z programu:

- projednávání Hlavních programových cílů do 31/12/2002, (14,30 hod.),

- koncepce zpracování dopisových ohlasů,

- projednávání připomínek vedení ČRo k novele zákona o rozhlasovém a televizním vysílání;

Další zasedání:

31. ledna 2001:
Z programu:

- zahájení projednávání Výroční zprávy o činnosti ČRo za rok 2000;

-
V této souvislosti se ukládá členům Rady k tomuto termínu připravit své části Výroční zprávy!

- informace o publikaci "Kdo je kdo";

-
v této souvislosti Rada žádá generálního ředitele, aby na toto zasedání pozval Mgr. Klabíkovou.

7. února 2001:
Z programu:

- projednávání Výroční zprávy o činnosti ČRo za rok 2000;

IX. Kontrola zápisu

Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

- a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu:

-
Rada žádá generálního ředitele o písemné stanovisko k dopisu D. Čalové, č.j. 25/01;

- b/ besedy na ČRo 3 dne 22. ledna 2001 se zúčastní Barbara Köpplová, Lenka Procházková a Michal Pavlata;

- c/ diskuse na téma "Veřejnoprávní media v ČR" pořádané East West Institute se za Radu ČRo zúčastní Lenka Procházková;

- d/ Rada schválila zapůjčení materiálu pod č.j. 154/98 generálnímu řediteli;

- e/ Rada vyslovila dopisem své uznání paní Gorance Oljača za získání první ceny v soutěži Vysoké komisařky OSN pro uprchlíky, za příspěvek o tom, jak působí platný český zákon o azylu.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 17. ledna 2001

Spustit audio