Zápis z 3. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png

Zápis z 3. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu ze dne 25.března 2009 konané v ČRo.

Přítomni: Jiří Florian, Dana Jaklová, Ladislav Jíša, členové předsednictva Rady ČRo, Maria Ptáčková,Pavel Hazuka, Tomáš Ratiborský, Antonín Zelenka, Bohuš Zoubek, členové Rady ČRo
Sekretariát: Jaroslava Jandová, tajemnice RČRo
Hosté: Václav Kasík, generální ředitel ČRo, Richard Medek, programový ředitel ČRo, Zdeněk Vodsloň, pověřený výkonný ředitel ČRo, Martin Zadražil, ředitel techniky ČRo

PROGRAM:
 • zahájení + schválení zápisů z předsednictva
 • projednání Výroční zprávy o činnosti ČRo za rok 2008
 • projednání Zprávy předsednictva o činnosti za období od 27.3.2008-25.3.2009
 • finanční analýza, včetně harmonogramu souběžného analogového a digitálního vysílání a jeho dopadu na rozpočet ČRo do r. 2015
 • aktualizace programových zásad celoplošných stanic
 • hodnocení vybraných rozhlasových stanic za měsíc únor 2009
 • informace k rekonstrukci objektu ČRo - Vinohradská-aktuální zhodnocení situace
 • stížnosti/názory/náměty posluchačů
 • usnesení k uzavření případu k možnému porušení lustračního zákona u bývalého ředitele KGŘ ČRo Libora Křivky
 • různé
Program byl jednomyslně schválen
Hlasování: 8-0-0

Usnesení č. 23/09
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 25.2.2009.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení č. 24/09
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 4.3.2009.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení č. 25/09
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 11.3.2009.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení č. 26/09
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 18.3.2009.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení č. 27/09
Rada ČRo schválila Výroční zprávu o činnosti Českého rozhlasu v roce 2008.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení č. 28/09
Rada ČRo schválila zprávu svého předsednictva o činnosti za období od 27.3.2008 do 25.3.2009.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení č. 29/09
Rada ČRo vzala na vědomí finanční analýzu souběžného analogového a digitálního vysílání ČRo, jeho dopadů na rozpočet ČRo, a to včetně časového harmonogramu do roku 2015 s tím, že doporučuje generálnímu řediteli ČRo Václavu Kasíkovi vyvinout maximální úsilí k co největšímu zkrácení tohoto přechodového období s využitím všech kroků, které by vedly ke snížení nákladů odhadovaných na částku přes 300 mil. Kč ročně.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení č. 30/09
Rada ČRo vzala na vědomí materiál Aktualizace programových zásad včetně přílohy a plánu marketingových kampaní v roce 2009.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení č. 31/09
Rada ČRo bere na vědomí informaci předloženou Antonínem Zelenkou za únor 2009, která čerpala z podkladů hodnotitelů jednotlivých vybraných stanic ČRo a z reakcí příslušných ředitelů či šéfredaktorů těchto stanic.
Hlasování: 8-0-0

V této chvíli se Rada ČRo usnesla na změně v programu následovně: přesun v projednání bodu usnesení č. 32/09 a usnesení č. 33/09.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení č. 32/09
Rada ČRo vzala na vědomí texty odpovědí na dopisy těmto posluchačům:
 • panu Jiřímu Pallasovi z 28.2.2009 ve věci vysílání ČRo 1 Radiožurnálu o panu Františku Janouchovi z 9.10.2008
 • panu Tomáši Foitovi z 9.2.2009 ohledně dechovkové hitparády na ČRo 2 Praha
 • panu Tomáši Baranovi ze 4.3.2009 ohledně chyby na webových stránkách Jedenáctka roku u ČRo Region Střední Čechy
 • panu Otakaru Podluckému z 5.3.2009 - poděkování Radě ČRo
 • panu Miloslavu Haškovi na jeho stížnosti ze 4.2.2009 a 6.3.2009 ohledně vysílání ČRo 1 Radiožurnálu
 • korespondenci s panem Miroslavem Holubcem z 5.3.2009 a 13.3.2009 ve věci studia ČRo v Liberci
 • paní Mirce Růžičkové ohledně žádosti ze 4.3.2009 k reklamnímu vysílání ČRo
 • panu Peterovi Mešovi z 10.3.2009 k nabídce klavírních seriálů
 • panu Petru Maxovi z 10.3.2009 ohledně vysílání ČRo 2 Praha
 • ing. Jaroslavu Hruškovi z 21.3.3009 - připomínky k pořadu Meteor na ČRo 2 Praha
 • korespondenci s iniciativou Gorily on-line v ohrožení
 • Ing. Jiřímu Šiferovi z 27.2.2009 ve věci rozhlasových poplatků
 • Ing. Liborovi Gieblovi z 24.3.2009 na vysílání studia ČRo v Hradci Králové
 • Mgr. Petru Horákovi z 10.3.2009 ohledně vysílání slovenského jazyka na ČRo 2 Praha
Hlasování: 8-0-0

Usnesení č. 33/09
Rada ČRo se dlouhodobě zabývá situací kolem rekonstrukce historické budovy ČRo v Praze 2, Vinohradská 12. Ve svých minulých usneseních vyjádřila nespokojenost jak s prodlužováním termínů dokončení rekonstrukce, tak s překračováním rozpočtu. Tato nespokojenost zesílila po projednání zprávy Dozorčí komise Rady ČRo k této věci datované 18.3.2009.
Poněvadž Rada ČRo nemá prostředky na prošetření této záležitosti, kterou považuje za velice vážnou, rozhodla se přijmout následné opatření:
 • předložit generálnímu řediteli Závěr zprávy DK pro Radu ČRo a požádat ho o urychlené a podrobné stanovisko ČRo k jednotlivým bodům této zprávy
 • pověřit předsedu Rady ČRo Jiřího Floriana, aby s touto věcí seznámil předsedu Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS Parlamentu ČR a předsedu Stálé komise pro sdělovací prostředky PS Parlamentu ČR.
Hlasování:
Pro: M.Ptáčková, L.Jíša, P.Hazuka
Proti: D.Jaklová, A.Zelenka, T.Ratiborský
Zdržel se: J.Florian, B.Zoubek
Návrh nebyl přijat.

Usnesení č. 34
Rada ČRo se dlouhodobě zabývá situací kolem rekonstrukce historické budovy ČRo v Praze 2, Vinohradská 12. Ve svých minulých usneseních vyjádřila nespokojenost jak s prodlužováním termínů dokončení rekonstrukce, tak s překračováním rozpočtu. Tato nespokojenost zesílila po projednání zprávy Dozorčí komise Rady ČRo k této věci datované 18.3.2009.
Poněvadž Rada ČRo nemá prostředky na prošetření této záležitosti, kterou považuje za velice vážnou, rozhodla se přijmout následné opatření:
 • pověřit předsedu Rady ČRo Jiřího Floriana, aby s touto věcí seznámil předsedu Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS Parlamentu ČR a předsedu Stálé komise pro sdělovací prostředky PS Parlamentu ČR.
Hlasování:
Pro: T.Ratiborský, L.Jíša, J.Florian, A.Zelenka, D.Jaklová, P. Hazuka
Proti: 0
Zdržel se: M.Ptáčková, B.Zoubek
Návrh byl přijat.

Usnesení č. 35/09
Rada ČRo poskytne generálnímu řediteli Ing. Václavu Kasíkovi Závěr zprávy DK pro Radu ČRo a žádá ho o podrobné stanovisko ČRo k jednotlivým bodům této zprávy s termínem předložení do 14. dubna 2009.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení č. 36/09
Na návrh předsedy Rady ČRo zvolila Rada ČRo sčítací komisi pro tajné hlasování ve složení: Dana Jaklová, Tomáš Ratiborský, Bohuš Zoubek.
Hlasování: 8-0-0
Následně zvolila sčítací komise za svého předsedu Tomáše Ratiborského.

Usnesení č. 37/09
Rada ČRo, v návaznosti na svá usnesení č.143/08 a č.152/08 a po posouzení stanoviska Parlamentního institutu ve věci pana Libora Křivky ze dne 30.1.2009, které bylo nahlas přečteno, konstatuje, že v případě generálního ředitele ČRo Václava Kasíka došlo k závažnému porušení povinností dané mu, jako statutárnímu orgánu ČRo, zákonem č. 451/1991 Sb. (lustrační zákon). Rada ČRo byla také seznámena s materiálem, který předložil generální ředitel Václav Kasík a který zpracovala Advokátní kancelář JUDr. Michala Pacovského. I tento materiál byl nahlas přečten. Rada ČRo, na základě výše uvedeného, vyzývá generálního ředitele ČRo Ing. Václava Kasíka, aby zvážil své setrvání ve funkci.
Hlasování:
Pro: 5 hlasů
Proti: 3 hlasy
Všechny hlasovací lístky byly platné.
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 38/09
Rada ČRo v návaznosti na svá usnesení č.143/08 a č.152/08 a na základě vyžádaného stanoviska Parlamentního institutu ze dne 30.1.2009 konstatuje, že jmenování Ing. L. Křivky do vedoucí funkce nebylo v souladu se zákonem č. 451/1991 Sb. (lustrační zákon), za což je zodpovědný generální ředitel Václav Kasík, coby statutární orgán ČRo.
Rada ČRo na základě svého Jednacího řádu článku II. a VIII. a Volebního řádu, který je jeho nedílnou částí, uzavírá posouzení zodpovědnosti generálního ředitele ČRo Ing. Václava Kasíka tak, že promítne tuto skutečnost do rozhodování o udělení odměny generálnímu řediteli ČRo při příležitosti projednání Zprávy o činnosti ČRo za rok 2008.
Hlasování:
Pro: 2 hlasy
Proti: 6 hlasů
Všechny hlasovací lístky byly platné.
Usnesení nebylo přijato.

Různé:
Rada ČRo žádá generálního ředitele ČRo, aby jejím jménem poděkoval organizátorům následující akce:

Multimedia Meets Radio 2009 - 5. - 6. února 2009 - Praha - Český rozhlas hostil výroční mezinárodní konferenci Evropské vysílací unie (EBU), které se zúčastnila více než stovka delegátů z členských veřejnoprávních rozhlasů sdružených v EBU.

Usnesení 39/09
Rada Českého rozhlasu svolává 4. řádnou schůzi na 22. dubna 2009. Pověřuje předsednictvo Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání schůze.
Hlasování: 8-0-0

Ověření zápisu: Dana Jaklová

Přílohy k výroční zprávě o činnosti ČRo:

Výroční zpráva předsednictva Rady ČRo

Zvukový záznam 3. veřejné schůze Rady ČRo (část 1/4)

Zvukový záznam 3. veřejné schůze Rady ČRo (část 2/4)

Zvukový záznam 3. veřejné schůze Rady ČRo (část 3/4)

Zvukový záznam 3. veřejné schůze Rady ČRo (část 4/4)

Zápis z jednání předsednictva Rady Českého rozhlasu ze dne 25.02.2009

Zápis z jednání předsednictva Rady Českého rozhlasu ze dne 04.03.2009

Zápis z jednání předsednictva Rady Českého rozhlasu ze dne 11.03.2009

Zápis z jednání předsednictva Rady Českého rozhlasu ze dne 18.03.2009