Zápis z 3. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (30. 3. 2016)

30. březen 2016

Zápis z 3. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 30. 3. 2016 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni:  Petr Šafařík, předseda Rady ČRo; Milan Badal, Ivan Tesař, místopředsedové Rady ČRo; Ervín Kukuczka, Tomáš Kňourek, Ivan Vodochodský, Hana Dohnálková, Michal Stehlík, Jiří Vejvoda, členové Rady ČRo; Jiří Volf, předseda DK Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel regionálního vysílání; Josef Havel, ředitel kanceláře GŘ; Jiří Hošna, ředitel komunikace a vnějších vztahů

Návrh programu:
- zahájení, schválení  programu
- schválení zápisu z předsednictva Rady ČRo
- Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti Českého rozhlasu za rok 2015
- novela Statutu ČRo
- informace o koncepci Symfonického orchestru Českého rozhlasu
- informace generálního ředitele ČRo o personálních změnách
- analýzy vysílání ČRo v roce 2015
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouvy
- stížnosti, podněty posluchačů
- volba úřadujícího předsedy Rady ČRo
- různé
- závěr

Program byl schválen
Hlasování: 9 – 0 - 0

Usnesení 27/16
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 9. 3. 2016.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 28/16
Rada Českého rozhlasu schválila Výroční zprávu Rady ČRo o činnosti Českého rozhlasu za rok 2015.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 29/16
Rada Českého rozhlasu na návrh generálního ředitele Reného Zavorala s účinností od 1. dubna 2016 schválila 2. novelu Statutu Českého rozhlasu. Změna spočívá v doplnění písm. e) v čl. 4 odst. 2. a v úpravách čl. 5 odst. 1. a 3., čl. 7 odst. 4. písm. b) a c), čl. 7 odst. 5. písm. h), čl. 8 odst. 2., čl. 9 odst. 2. písm. a) a čl. 13 odst. 2.   Text statutu se všemi zobrazenými změnami bude uveden v příloze zápisu této veřejné schůze Rady ČRo.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 30/16
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o nové koncepci Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
Hlasování: 9 – 0 – 0         

Usnesení 31/16
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o personálních změnách v Českém rozhlase: od 1. 4. 2016 se stává šéfredaktorem stanice Radiožurnál Ondřej Suchan, ředitelem SOČRu  Jakub Čížek a k 1. 5. 2016 šéfredaktorem zpravodajství a publicistiky Martin Ondráček.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 32/16
Rada Českého rozhlasu  prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 33 a 34/16 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování: 9 – 0 – 0         

Usnesení 33/16
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo (Zlín) a ESAPO, spol. s.r.o. na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2016.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 34/16
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo (Brno) a Lenkou Jersákovou na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2016.
Hlasování: 9 – 0 – 0                     

Usnesení 35/16
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Hlasování:
Kdo je pro to, aby se úřadujícím předsedou Rady ČRo stal místopředseda Ivan Tesař?

Pro: H. Dohnálková, M. Badal, P. Šafařík, J. Vejvoda, I. Vodochodský, M. Stehlík, T. Kňourek
Proti: - 0
Zdrželi se: E. Kukuczka, I. Tesař

Usnesení 36/16
Rada Českého rozhlasu zvolila místopředsedu Rady ČRo  Ivana Tesaře  na základě Statutu Rady ČRo článku IV, bodu 2 a Volebního řádu Rady ČRo článku III, bodu 11 úřadujícím předsedou Rady ČRo s účinností od 1. 4. 2016 do doby řádné volby předsedy Rady ČRo.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Různé: V rámci debaty o analýzách pro potřeby Rady ČRo zazněla shoda na tom, aby součástí smluv s analytiky byly následné osobní prezentace výsledků.

Usnesení 37/16
Rada Českého rozhlasu svolává 4. řádnou schůzi v roce 2016 na 27. 4. 2016 v 15.00 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 9 – 0 – 0

Ověřovatel: P. Šafařík

Novela Statutu ČRo

Příloha k usnesení 35/16 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 3. veřejné schůze

Zápis z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio