Zápis z 3. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (28. 3. 2022)

28. březen 2022

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 28. 3. 2022 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, zasedací místnost D010, Římská 13, Praha 2.

Přítomni: Miroslav Dittrich, předseda Rady ČRo; Tomáš Kňourek, Zdeněk Mahdal, místopředsedové Rady ČRo; Vítězslav Jandák, Jan Krůta, Marek Pokorný, Ondřej Matouš, Jiří Šuchman, Jaroslav Šebek, členové Rady ČRo; Jakub Chytil, místopředseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni: -

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel Sekce generálního ředitele; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, obchodu a vnějších vztahů

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti ČRo za rok 2021
- Vysílání ČRo v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině
- Informace generálního ředitele
- Smlouva o smlouvě budoucí
- Nájemní smlouva
- Stížnosti, podněty posluchačů
- Různé
- Závěr
Hlasování o programu: 9 – 0 – 0             

Usnesení 21/22
Rada Českého rozhlasu schválila Výroční zprávu Rady ČRo o činnosti Českého rozhlasu za rok 2021.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 22/22
Rada Českého rozhlasu oceňuje profesionalitu vysílání a mimořádné nasazení redaktorů a dalších pracovníků zpravodajství v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině. Bere na vědomí informace a přijatá opatření pověřeného ředitele Zpravodajství Ondřeje Suchana.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Informace generálního ředitele: R. Zavoral informoval – stanici ČRo Radio Wave povede od 1. 7. 2022 Barbora Šichanová, která zde doposud působila jako vedoucí programu a od ledna letošního roku byla vedením pověřena. Minulý týden proběhla strategická porada ČRo, výhled, jak bude rozhlas fungovat v následujících letech, představí generální ředitel na červnové veřejné schůzi. Rozhlas připomínkoval novelizaci zákona o Českém rozhlase, v poradní skupině na ministerstvu kultury bude i zástupce ČRo.

K 31. 3. 2022 bude zrušeno 21 pracovních míst, další optimalizace proběhne ve druhém čtvrtletí tohoto roku. Nový tým zpravodajského podcastu Vinohradská 12 vede od března Matěj Skalický. Závěrem generální ředitel pozval radní na slavnostní otevření rekonstruované budovy regionálního studia v Olomouci, která je plánovaná na 18. 5. 2022 a vysvětlil etapy kolaudace v RS Brno, která probíhala za plného provozu.

Usnesení 23/22
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Českým rozhlasem a ČEZ Distribuce, a.s. (zastoupena na základě plné moci společností Elektromontáže BLESK, s. r. o.) na umístění Zařízení distribuční soustavy ke stavbě Olomouc, ulice Pavelčákova, pozemků parcelní č. st. 460/2 a p. č. 483/2, v katastrálním území Olomouc-město.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 24/22
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo (Brno) a Spolku přátel vydávání časopisu HOST na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2022.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 25/22
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Různé: M. Pokorný se dotázal na internetové útoky na Český rozhlas, zda se jejich počet za poslední měsíc zvýšil a zda jim rozhlas umí čelit. R. Zavoral uvedl, že obecně útoků přibývá, většinou rozhlas ví odkud přicházejí, ale vzhledem k přijatým opatřením jim dokáže rychle čelit.

Usnesení 26/22
Rada Českého rozhlasu svolává čtvrtou řádnou veřejnou schůzi v roce 2022 na středu 27. 4. 2022 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 9 – 0 – 0

Ověřovatel: M. Dittrich

Zvukový záznam z 3. veřejné schůze


Příloha k usnesení 25/22 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio