Zápis z 3. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (27. 3. 2024)

27. březen 2024

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 27. 3. 2024 ve 14.00 hodin, v zasedací místnosti D010, Český rozhlas, Římská 13, Praha 2.

 

Přítomni: Ondřej Matouš, předseda Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, Tomáš Kňourek, Jan Krůta, Jaroslav Šebek, Jiří Dohnal, Miroslav Bobek, členové Rady ČRo; Miroslav Dittrich, předseda DK Rady ČRo

Omluveni: Marek Pokorný, Oldřich Vágner, členové Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel Sekce GŘ; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, obchodu a vnějších vztahů

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Volba místopředsedy Rady ČRo
- Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti Českého rozhlasu za rok 2023
- Oslavy 100. výročí  ČRo Brno
- Výsledky poslechovosti Radioprojekt a Statistiky online aktivit ČRo za 3. a 4. čtvrtletí 2023
- Pravidla ČRo v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu v roce 2024
-  Informace generálního ředitele ČRo
-  Nájemní smlouvy
- Stížnosti a podněty posluchačů   
- Různé
- Závěr          
Hlasování o programu: 7 – 0 – 0

Volba volební komise
Usnesení 21/24       
Rada Českého rozhlasu zvolila volební komisi ve složení:  Jaroslav Šebek, Zdeněk Mahdal, a Jiří Dohnal; ze svého středu si zvolila předsedu pana Jaroslava Šebka.
Hlasování: 7 – 0 – 0  

Volba místopředsedy Rady ČRo
Usnesení 22/24
Rada Českého rozhlasu, na základě tajné volby, dle čl. 2. Volebního řádu Rady ČRo (příloha Jednacího řádu Rady ČRo), nezvolila místopředsedu Rady ČRo.
Hlasování: 7 – 0 – 0 

Usnesení 23/24
Rada Českého rozhlasu schválila Výroční zprávu Rady ČRo o činnosti Českého rozhlasu za rok 2023.
Hlasování: 7 – 0 – 0 

Usnesení 24/24
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Výsledky poslechovosti Radioprojekt za 3. a 4. čtvrtletí 2023 a Statistiky online aktivit ČRo.
Hlasování: 7 – 0 – 0 

Usnesení 25/24
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o Pravidlech ČRo v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu v roce 2024.
Hlasování: 7 – 0 – 0 
       

Informace generálního ředitele
R. Zavoral informoval o zbytných finančních prostředcích, které měl Český rozhlas uložen u Sberbank, bylo podepsáno vypořádání a převod 95% uložené částky na účet ČRo.

Usnesení 26/24
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1. 2. 2023 mezi ČRo (Brno) a Ofschem architekti, s.r.o. na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2024
Hlasování: 7 – 0 – 0 

Usnesení 27/24
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  dodatek č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 2. 3. 2020 mezi ČRo a Ranchero Food Services, s.r.o. na dobu určitou s účinností od 1. 6. 2024 do 31. 5. 2034.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 28/24       
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 7 – 0 – 0 

Usnesení 29/24       
Rada Českého rozhlasu schválila odpověď na stížnost zastupitelů SPD.
Hlasování:    
Protinávrh odpovědi navržený T. Kňourkem:
Hlasování:
Pro:
T. Kňourek
Proti:
J. Dohnal, J. Šebek, O. Matouš, Z. Mahdal, M. Bobek
Zdržel se:
J. Krůta

Návrh odpovědi navržený J. Šebkem:
Hlasování:
Pro: 
J. Dohnal, J. Šebek, O. Matouš, Z. Mahdal, M. Bobek
Proti:
T. Kňourek
Zdržel se:
J. Krůta

Návrh byl přijat.

Různé:
J. Dohnal poděkoval zaměstnancům rozhlasu za odvedenou práci na podkladech pro Výroční zprávu o činnosti ČRo za rok 2023.

Usnesení 30/24       
Rada Českého rozhlasu svolává čtvrtou řádnou veřejnou schůzi v roce 2024 na středu 17. dubna 2024 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze.
Hlasování: 7 – 0 – 0           

Ověřovatel:  O. Matouš

Zvukový záznam z veřejné schůze Rady ČRo

Příloha k usnesení 28/24 - stížnosti a podněty posluchačů

Výsledky poslechovosti Radioprojekt za 3. a 4. čtvrtletí 2023

Statistiky online aktivit ČRo za 3. a 4. čtvrtletí 2023

Prezentace volby do Evropského parlamentu 2024

Pravidla ČRo v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu v roce 2024

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio