Zápis z 3. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (27. 3. 2019)

27. březen 2019

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 27. 3. 2019 ve 14.00 hodin,  v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Jiří Vejvoda, Miroslav Dittrich místopředsedové Rady ČRo; Ivan Vodochodský, Vítězslav Jandák, Zdeněk Mahdal, Petr Arenberger, Tomáš Kňourek, členové Rady ČRo; Jiří Šuchman, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni:  -

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel regionálního vysílání ČRo; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, marketingu a obchodu ČRo; Josef Havel, ředitel kanceláře GŘ

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Schválení zápisů z předsednictva Rady ČRo
- Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti Českého rozhlasu za rok 2018
- Volby do Evropského parlamentu
- Informace generálního ředitele
- Neveřejný bod jednání
- Nájemní smlouvy
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr
Hlasování o programu: 8 – 0 – 0

Usnesení 23/19
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 27. 2. 2019.
Hlasování:
Pro:
I. Vodochodský, Z. Mahdal, V. Jandák, J. Vejvoda, H. Dohnálková, M. Dittrich, P. Arenberger
Proti: -
Zdržel se:
T. Kňourek
Usnesení bylo přijato.

Usnesení 24/19
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 13. 3. 2019.
Hlasování:
Pro:
I. Vodochodský, Z. Mahdal, V. Jandák, J. Vejvoda, H. Dohnálková, M. Dittrich, P. Arenberger
Proti: -
Zdržel se:
T. Kňourek
Usnesení bylo přijato.

Usnesení 25/19
Rada Českého rozhlasu schválila Výroční zprávu Rady ČRo o činnosti Českého rozhlasu za rok 2018.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 26/19
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o pravidlech Českého rozhlasu v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu 2019.
Hlasování:
Pro:
I. Vodochodský, Z. Mahdal, J. Vejvoda, H. Dohnálková, M. Dittrich, P. Arenberger, T. Kňourek
Proti: -
Zdržel se:
V. Jandák          
Usnesení bylo přijato.

Informace generálního ředitele:
R. Zavoral pozval Radu ČRo i příznivce rozhlasu na 35. ročník Prix Bohemia Radio v Olomouci, který má jednu novinku, novou kategorii – multimédia, a upozornil na debatu s názvem „Kam s nimi? aneb O vulgarismech ve vysílání“, která se uskuteční 2. 4. 2019 od 17.00 hod. Účast na této debatě bohužel odmítli zástupci RRTV, kteří právě o tomto tématu často rozhodují. Zúčastní se jí právníci, tvůrci i autoři, aby diskutovali nad konkrétními případy.
Upozornil na speciál Studio‘39 k připomenutí výročí 15. 3. 1939, sedmihodinový blok se vysílal z pražského Hlavního nádraží a účastnili se ho nejen odborníci na historii, ale i pamětníci.
Programová rada rozhlasu se zabývala mimo jiné volbami do Evropského parlamentu 2019 a trendy v posluchačských preferencích.
Na 25. 4. 2019 je plánována tisková konference SOČR k nové koncertní sezoně.
Počátkem února vznikl nový Strategický výbor, který má 8 pracovních týmů a vznikl na základě výsledků  tzv. Peer-to-peer analýzy EBU, výsledky této analýzy by rozhlas mohl na příští veřejné schůzi prezentovat i Radě.
Na závěr zmínil účast vedení ČRo na rozhlasovém shromáždění EBU, kde jedním z hlavních témat bude, jak působit na automobilový průmysl, aby radia byla v automobilech zachována.

Usnesení 27/19
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 28, 29, 30 a 31/19 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 28/19
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne  16. 7. 2014 mezi ČRo (Brno) a Českou tiskovou kanceláří s účinností od podpisu oběma smluvními stranami a uveřejněním v registru smluv.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 29/19
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 11. 2001 mezi ČRo (Zlín) a ZLÍN JUST, spol. s.r.o. s účinností od podpisu oběma smluvními stranami a uveřejněním v registru smluv.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 30/19
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo (Plzeň) a SYNDIKÁTEM ZÁPADOČESKÝCH NOVINÁŘŮ na dobu neurčitou s účinností podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a uveřejněním v registru smluv.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 31/19
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo a MS Medical, s.r.o.  na dobu neurčitou od data odsouhlasení personálního a věcného vybavení, s druhem a rozsahem zdravotní péče Magistrátem hlavního města Prahy, Odborem sociální péče a zdravotnictví pro MS Medical s.r.o., Hradeckých 1604/1, Praha 4 a převedení Smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče jednotlivými zdravotními pojišťovnami z předchozího poskytovatele zdravotní péče Českého rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 na nového poskytovatele MS Medical s.r.o., Hradeckých 1604/1, 140 00 Praha 4.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 32/19
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Různé:
Kňourek připomněl výročí 20 let náletů NATO na Jugoslávii, k tomuto výročí našel ve vysílání ČRo jen jeden komentář a proto požádal generálního ředitele o přesnější informace,
R. Zavoral slíbil dodání písemného materiálu Radě ČRo do 22. 4. 2019.
H. Dohnálková pozvala na veřejnou debatu, kterou iniciovala Rada ČRo společně s Českým rozhlasem na téma „Věda - nevěda v médiích veřejné služby“, která se bude konat 17. 4. 2019 od 16.00 hod v Galerii Vinohradská, program upřesnil M. Dittrich.

Usnesení 33/19
Rada Českého rozhlasu svolává 4. řádnou schůzi v roce 2019 na 24. 4. 2019 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 – 0 – 0

Ověřovatel:  H. Dohnálková

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio