Zápis z 3. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (25. 3. 2020)

25. březen 2020

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 25. 3. 2020 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Miroslav Dittrich, Jiří Vejvoda, místopředsedové Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, Ivan Vodochodský, Tomáš Kňourek, Petr Arenberger, členové Rady ČRo

Omluveni: Jan Krůta, Vítězslav Jandák, členové Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Informace generálního ředitele ČRo
- Výroční zpráva Rady ČRo a činnosti ČRo za rok 2019
- Volba úřadujícího předsedy Rady ČRo
- Nájemní smlouvy
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé

Hlasování o programu: 7 – 0 – 0

Informace generálního ředitele: René Zavoral informoval o organizačních změnách v Českém rozhlase a o aktuálních opatřeních v souvislosti s nouzovým stavem v České republice.

Usnesení 25/20
Rada Českého rozhlasu schválila Výroční zprávu Rady ČRo o činnosti ČRo za rok 2019.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Souhlas členů Rady ČRo s volbou úřadujícího předsedy aklamací.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Volba úřadujícího předsedy Rady ČRo od 27. 3. 2020 po dobu max. 60 dnů, pana M. Dittricha.
Hlasování: 6 – 0 - 1
Pro:
Z. Mahdal, I. Vodochodský, T. Kňourek, H. Dohnálková, P. Arenberger, J. Vejvoda.
Proti: 0
Zdržel se: M. Dittrich          

Usnesení 26/20
V návaznosti na končící mandát dvěma členům Rady ČRo (k 26. březnu 2020), Haně Dohnálkové a Jiřímu Vejvodovi (kteří jsou zároveň členy předsednictva Rady ČRo – předsedkyně Rady ČRo a místopředseda Rady ČRo) a dále v návaznosti na článek IV/2 Statutu Rady ČRo, byl úřadujícím předsedou Rady Českého rozhlasu s účinností od 27. března 2020 zvolen stávající místopředseda Rady ČRo Miroslav Dittrich. Mandát úřadujícího předsedy bude trvat nejvýše 60 dnů, do 60 dnů musí dle čl. IV/2 proběhnout řádná volba předsedy a dvou místopředsedů.
Připojuji citaci čl.IV/2 Statutu Rady ČRo:
„Pokud předseda Rady přestane z jakýchkoliv důvodů vykonávat svou funkci, Rada zvolí na jeho místo jako úřadujícího předsedu jednoho z místopředsedů Rady. Pokud by z jakýchkoliv důvodů přestali vykonávat svou funkci všichni členové předsednictva Rady, bude předsedu Rady přechodně zastupovat věkem nejstarší ze zbylých členů Rady. Volby předsedy a dvou místopředsedů pak musí proběhnout nejpozději do šedesáti dnů.“
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 27/20
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo (Plzeň) a ICZ, a.s. na dobu neurčitou s účinností od podpisu oběma smluvními stranami a uveřejněním v registru smluv.
Hlasování: 7 – 0 – 0         

Usnesení 28/20
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu na prostor kanceláře a skladových prostor mezi ČRo a RADIOSERVISEM, a.s. na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2020.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 29/20
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo (Ostrava) a Spolkem Fotografická galerie Fiducia na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2020.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 30/20
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi ČRo a Ranchero Food Services s.r.o. na pronájem kavárny Radiocafé Vinohradská 12 na dobu určitou od 1. 4. 2020 po dobu čtyř let s využitím opce 10 let.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 31/20
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Různé: H. Dohnálková poděkovala u příležitosti konce svého mandátu kolegům a generálnímu řediteli za spolupráci, stejně jako J. Vejvoda.

Usnesení 32/20
Rada Českého rozhlasu svolává 4. řádnou schůzi v roce 2020 na 29. 4. 2020 a pověřuje úřadujícího předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 – 0 – 0

Ověřovatel: H. Dohnálková


Výroční zpráva předsednictva Rady ČRo se zhodnocením činnosti Rady ČRo v roce 2019


Příloha k usnesení 31/20 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio