Zápis z 29. zasedání Rady Českého rozhlasu

6. říjen 1999

konaného dne 6. října 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Milan Bla ek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová,
Lenka Procházková, Michal Pavlata,
Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Hosté: IIng. Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu,
Ing. Hana Hajná, ekonomka KGŘ,
Mgr. Pavel Hekela;

I. Schválení programu

- přijetí Mgr. Hekely,

- informace generálního ředitele,

- návrh textu Zprávy o výsledcích hospodaření ČRo za rok 1998,

- korespondence Rady,

- různé;

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály

a/ Josef Zieleniec, ádost o projednání případu údajného uplácení novinářů,
č.j. 399/99;
b/ průvodní dopis GŘ k
Protokolu o výsledcích kontroly s prostředky státního rozpočtu u ČRo 7 - vysílání do zahraničí (1.1.1997 - 30.6.1999), č.j. 400/99;
přehledu platných Rozhodnutí GŘ ČRo,
návrhu smlouvy o pronájmu nebytových prostor v objektu studia ČRo Brno,
c/ Ing. Jan Kasal, předseda podvýboru organizačního výboru pro přípravu
návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání PS PČR, informace o skutečnosti, e námět Rady na udělení Řádu T.G.M. Franti ku Kocourkovi nebyl přijat - č.j. 401/99;

Podané informace:

Generální ředitel podal následující informace:

1/ situace v OVT a probíhající kontrola,
2/ analýza značky "Český rozhlas",
3/ výstavba Studiového domu, návrh investičních po adavků a z toho vyplývající finanční po adavky pro rok 2000,
4/ vytvoření komise, která posoudí vyu itelnost pracovních míst v ČRo,
5/ změna systému porad,
6/ smlouva s IP Praha,
7/ Jiří Vejvoda, nový éfredaktor Týdeníku ROZHLAS.
Generální ředitel předlo il Radě v echny dokumenty, které ho opravňují k tomuto jmenování.
8/ turné DRDS do USA,
9/ zahájení sezóny SOČRu,
10/ účast Českého rozhlasu v "krizovém managementu" pro případ mimořádných událostí,
11/ zahájení cyklu předná ek v oblasti psychologie řízení pro management ČRo,
12/ nabídka účasti Rady ČRo ve výběrové komisi při výběrovém řízení na obsazení funkce éfredaktora ve studiu ČRo Ústí n/L,
13/ probíhající práce na Statutu Českého rozhlasu;
V této souvislosti Rada ádá generálního ředitele o předlo ení návrhu Statutu Českého rozhlasu.
14/ výsledky kontroly hospodaření se státními prostředky u ČRo 7;

III. Kontrola úkolů:

--

IV. Ulo ené úkoly

a/ Pavel Scheufler připraví ve spolupráci s ekonomkou KGŘ Ing. Hajnou, ředitelkou ESÚ Ing. Skalovou a ředitelem úseku techniky Ing. Holým pravidla o hrazení nákladů za provoz mobilních telefonů členů Rady -

do 20. 10. 1999;

V. Doporučení rady

Doporučení VII/99

Rada ádá generálního ředitele o přezkoumání otázky restaurování obrazů, které jsou v majetku Českého rozhlasu a stavu jejich evidence.

Hlasování: 6 hlasů pro.

Doporučení VIII/99

Rada ádá generálního ředitele, aby k 1. 1. 2000 připravil pro vedoucí pracovníky rozhlasu nové pracovní smlouvy s jasným vymezením kompetencí a dále smlouvy mana erské.

Hlasování: 9 hlasů pro.

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 70/99

Na základě výsledků výběrového řízení a doporučení generálního ředitele Českého rozhlasu Ing. Kasíka Rada jmenuje Mgr. Pavla Hekelu ředitelem studia ČRo Olomouc s platností od 1. 1. 2000.

Hlasování: 8 hlasů pro, 1 hlas se zdr el.

Usnesení 71/99

Na základě doporučení generálního ředitele a předlo eného návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu studia ČRo Brno Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor Obecně prospě né společnosti Ester.

Hlasování: 9 hlasů pro.

VII. Diskuse

- Rada přijala budoucího ředitele studia ČRo Olomouc Mgr. Hekelu;

- Rada diskutovala s ekonomkou KGŘ Ing. Hajnou o finančních zále itostech Rady;

- Rada se zabývala Zprávou o výsledcích hospodaření ČRo za rok 1998. Po adavek na předlo ení dal ích materiálů pro Zprávu projedná místopředseda Rady Pavel Scheufler s ředitelkou ESÚ Ing. Skalovou.

VIII. Termín pří tího zasedání:

Pří tí řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 20. října 1999 ve 14,00 hod. v budově Českého rozhlasu Praha.

Z programu:

- Zpráva o výsledcích hospodaření ČRo za rok 1998,

- projednávání návrhu koncepce vysílání do zahraničí za účasti ředitele vysílání do zahraničí Dr. Krupičky (15,00 hod.);

- diskuse s pracovníkem odpovědným za projekt "Český rozhlas a Internet" (16,00)

Dne 13. 10. 1999 ve 14,00 bude zasedání předsednictva Rady.

Na programu bude konečná verze Zprávy o výsledcích hospodaření ČRo za rok 1998.

Ve dnech 17. a 18. 10. 1999 se uskuteční pracovní cesta členů Rady do Bayerischer Rundfunk, Mnichov.

Dal í řádné zasedání Rady se bude konat 3. listopadu 1999 ve 14,00 v budově rozhlasu.

IX. Kontrola zápisu:

Ulo ené úkoly byly splněny.

X. Různé:

- Rada se zabývala korespondencí do lou na její adresu:

- Rada schválila odpověď na dopis J. Zielence.

- Rada ádá generálního ředitele, aby vyře il problematiku zaměstnaneckých vztahů vůči Radě Českého rozhlasu;

- Rada ádá generálního ředitele, aby na zasedání Rady 20. října 1999 (15,00) pozval ředitele vysílání do zahraničí Dr. Krupičku, kde by byl předlo en návrh koncepce vysílání do zahraničí.

- Rada ádá generálního ředitele, aby na zasedání Rady 20. října 1999 (16,00) pozval pracovníka odpovědného za projekt "Český rozhlas a Internet. (Posunuto z data 13, 10. 1999).

- předseda Rady informoval o zasedání konsultační komise pro rozhlasové vysílání do zahraničí;

- místopředseda Rady P. Scheufler informoval o zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky, které se konalo 30. září 1999;

- předseda Rady informoval o Prix Bohemia Radio. V této souvislosti Rada vyslovuje poděkování organizátorům Prix Bohemia Radio.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 6. října 1999 Zápis z 29. zasedání Rady Českého rozhlasu
konaného dne 6. října 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Milan Bla ek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová,
Lenka Procházková, Michal Pavlata,
Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Hosté: IIng. Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu,
Ing. Hana Hajná, ekonomka KGŘ,
Mgr. Pavel Hekela;

I. Schválení programu

- přijetí Mgr. Hekely,

- informace generálního ředitele,

- návrh textu Zprávy o výsledcích hospodaření ČRo za rok 1998,

- korespondence Rady,

- různé;

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály

a/ Josef Zieleniec, ádost o projednání případu údajného uplácení novinářů,
č.j. 399/99;
b/ průvodní dopis GŘ k
Protokolu o výsledcích kontroly s prostředky státního rozpočtu u ČRo 7 - vysílání do zahraničí (1.1.1997 - 30.6.1999), č.j. 400/99;
přehledu platných Rozhodnutí GŘ ČRo,
návrhu smlouvy o pronájmu nebytových prostor v objektu studia ČRo Brno,
c/ Ing. Jan Kasal, předseda podvýboru organizačního výboru pro přípravu
návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání PS PČR, informace o skutečnosti, e námět Rady na udělení Řádu T.G.M. Franti ku Kocourkovi nebyl přijat - č.j. 401/99;

Podané informace:

Generální ředitel podal následující informace:

1/ situace v OVT a probíhající kontrola,
2/ analýza značky "Český rozhlas",
3/ výstavba Studiového domu, návrh investičních po adavků a z toho vyplývající finanční po adavky pro rok 2000,
4/ vytvoření komise, která posoudí vyu itelnost pracovních míst v ČRo,
5/ změna systému porad,
6/ smlouva s IP Praha,
7/ Jiří Vejvoda, nový éfredaktor Týdeníku ROZHLAS.
Generální ředitel předlo il Radě v echny dokumenty, které ho opravňují k tomuto jmenování.
8/ turné DRDS do USA,
9/ zahájení sezóny SOČRu,
10/ účast Českého rozhlasu v "krizovém managementu" pro případ mimořádných událostí,
11/ zahájení cyklu předná ek v oblasti psychologie řízení pro management ČRo,
12/ nabídka účasti Rady ČRo ve výběrové komisi při výběrovém řízení na obsazení funkce éfredaktora ve studiu ČRo Ústí n/L,
13/ probíhající práce na Statutu Českého rozhlasu;
V této souvislosti Rada ádá generálního ředitele o předlo ení návrhu Statutu Českého rozhlasu.
14/ výsledky kontroly hospodaření se státními prostředky u ČRo 7;

III. Kontrola úkolů:

--

IV. Ulo ené úkoly

a/ Pavel Scheufler připraví ve spolupráci s ekonomkou KGŘ Ing. Hajnou, ředitelkou ESÚ Ing. Skalovou a ředitelem úseku techniky Ing. Holým pravidla o hrazení nákladů za provoz mobilních telefonů členů Rady -

do 20. 10. 1999;

V. Doporučení rady

Doporučení VII/99

Rada ádá generálního ředitele o přezkoumání otázky restaurování obrazů, které jsou v majetku Českého rozhlasu a stavu jejich evidence.

Hlasování: 6 hlasů pro.

Doporučení VIII/99

Rada ádá generálního ředitele, aby k 1. 1. 2000 připravil pro vedoucí pracovníky rozhlasu nové pracovní smlouvy s jasným vymezením kompetencí a dále smlouvy mana erské.

Hlasování: 9 hlasů pro.

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 70/99

Na základě výsledků výběrového řízení a doporučení generálního ředitele Českého rozhlasu Ing. Kasíka Rada jmenuje Mgr. Pavla Hekelu ředitelem studia ČRo Olomouc s platností od 1. 1. 2000.

Hlasování: 8 hlasů pro, 1 hlas se zdr el.

Usnesení 71/99

Na základě doporučení generálního ředitele a předlo eného návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu studia ČRo Brno Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor Obecně prospě né společnosti Ester.

Hlasování: 9 hlasů pro.

VII. Diskuse

- Rada přijala budoucího ředitele studia ČRo Olomouc Mgr. Hekelu;

- Rada diskutovala s ekonomkou KGŘ Ing. Hajnou o finančních zále itostech Rady;

- Rada se zabývala Zprávou o výsledcích hospodaření ČRo za rok 1998. Po adavek na předlo ení dal ích materiálů pro Zprávu projedná místopředseda Rady Pavel Scheufler s ředitelkou ESÚ Ing. Skalovou.

VIII. Termín pří tího zasedání:

Pří tí řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 20. října 1999 ve 14,00 hod. v budově Českého rozhlasu Praha.

Z programu:

- Zpráva o výsledcích hospodaření ČRo za rok 1998,

- projednávání návrhu koncepce vysílání do zahraničí za účasti ředitele vysílání do zahraničí Dr. Krupičky (15,00 hod.);

- diskuse s pracovníkem odpovědným za projekt "Český rozhlas a Internet" (16,00)

Dne 13. 10. 1999 ve 14,00 bude zasedání předsednictva Rady.

Na programu bude konečná verze Zprávy o výsledcích hospodaření ČRo za rok 1998.

Ve dnech 17. a 18. 10. 1999 se uskuteční pracovní cesta členů Rady do Bayerischer Rundfunk, Mnichov.

Dal í řádné zasedání Rady se bude konat 3. listopadu 1999 ve 14,00 v budově rozhlasu.

IX. Kontrola zápisu:

Ulo ené úkoly byly splněny.

X. Různé:

- Rada se zabývala korespondencí do lou na její adresu:

- Rada schválila odpověď na dopis J. Zielence.

- Rada ádá generálního ředitele, aby vyře il problematiku zaměstnaneckých vztahů vůči Radě Českého rozhlasu;

- Rada ádá generálního ředitele, aby na zasedání Rady 20. října 1999 (15,00) pozval ředitele vysílání do zahraničí Dr. Krupičku, kde by byl předlo en návrh koncepce vysílání do zahraničí.

- Rada ádá generálního ředitele, aby na zasedání Rady 20. října 1999 (16,00) pozval pracovníka odpovědného za projekt "Český rozhlas a Internet. (Posunuto z data 13, 10. 1999).

- předseda Rady informoval o zasedání konsultační komise pro rozhlasové vysílání do zahraničí;

- místopředseda Rady P. Scheufler informoval o zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky, které se konalo 30. září 1999;

- předseda Rady informoval o Prix Bohemia Radio. V této souvislosti Rada vyslovuje poděkování organizátorům Prix Bohemia Radio.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 6. října 1999

Spustit audio