Zápis z 29. zasedání Rady Českého rozhlasu

25. listopad 1998

konaného dne 25. listopadu 1998 v budově rozhlasu

Přítomní:

Vladimír Poštulka, předseda,Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Richard Seemann, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa.

Sekretariát: Hana Vágnerová.

Omluveni:

Lenka Procházková.

Hosté:

Mgr. Ježek, generální ředitel Českého rozhlasu


I. Schválení programu zasedání

a/ informace generálního ředitele,
b/ diskuse o Koncepci řízení Českého rozhlasu v letech 1999-2005,
c/ různé.
Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ kopie dopisu ROZO Brno generálnímu řediteli - č.j. 257/98,
b/ kopie dopisu GŘ p. Spurnému - č.j. 258/98,
c/ kopie dopisu GŘ ROZO Brno - č.j. 259/98,
d/ dopis F. Koňárka k pozitivní diskriminaci - č.j. 260/98,
e/ dopis S. Libovického - kritické připomínky k vysílání Radiožurnálu - č.j. 261/98,
f/ dopis M. Hrnčířové - pozitivní ohlas na křesťanské vysílání a pořad Dobré jitro - č.j. 262/98,
g/ dopis A. Voříškové, R. Hájkové, M. Chvojkové - pozitivní ohlas na křesťanské vysílání - č.j. 263/98
h/ průvodní dopis GŘ č.j. 264/98 k materiálům:
A/ organizační řád Českého rozhlasu,
B/ pracovní řád Českého rozhlasu,
C/ pravidla pro uzavírání smluvních vztahů,
D/ podpisový řád Českého rozhlasu,
E/ pravidla pro odměňování zaměstnanců Českého rozhlasu,
F/ postup proti neplatičům rozhlasových poplatků,
G/ komunikační strategie Českého rozhlasu 1999.
i/ 2 návrhy nájemních smluv - (ČRo Brno a Ostrava) - č.j. 265/98
j/ odpověď ORF na dopis rady - č.j. 266/98.

Podané informace:

Generální ředitel informoval radu o

a/ setkání vedení ČRo, ČT, RČR RTV, RČRo, RČT, představitelů TV Nova, F1a APSV s ministrem kultury P. Dostálem a předsedou Stálé komise pro sdělovací prostředky I. Langrem,
b/ novelizovaných dokumentech - (viz materiál č.j. 264/98)
c/ postupu proti neplatičům rozhlasových poplatků,
d/ komunikační strategii Českého rozhlasu 1999,
e/ výročním zasedání Českého rozhlasu dne 9. 12. 1998,
f/ současném stavu prodeje RS Pankrác.
Generální ředitel předložil radě dva návrhy nájemních smluv, vypracovaných podle vzorové smlouvy, na pronájem nebytových prostor ve studiích Českého rozhlasu Brno a Ostrava.
Na příštím zasedání rady dne 2. prosince 1998 předá generální ředitel radě návrh rozpočtu Českého rozhlasu na rok 1999.

III. Kontrola úkolů:

a/ na jednom ze svých příštích zasedání se rada bude zabývat kontrolou svého usnesení 18/98 - stanovisko rady k vysílání ČRo 1 -
úkol trvá,

b/ Vladimír Poštulka připraví text, který bude podkladem pro vyjádření rady k vysílání studia Českého rozhlasu Ostrava
úkol splněn,

c/ všichni členové rady vypracují písemně svůj stručný pracovní životopis (v rozsahu 6 řádek strojopisu) pro potřeby internetové stránky Českého rozhlasu -
úkol splněn,

d/ všem členům rady se ukládá, aby prostudovali Koncepci řízení Českého rozhlasu 1999 - 2005 a předali svá stanoviska v písemné podobě
úkol splněn,

e/ předsedovi rady Vladimíru Poštulkovi se ukládá, aby připravil návrh společného dokumentu -
do 2. 12. 1998,

f/ členové rady a vedení Českého rozhlasu zrevidují Statut Českého rozhlasu a doplní jej o Etický kodex -
do 1. 7. 1999.

IV. Uložené úkoly:

a/ Vladimír Poštulka vypracuje na základě připomínek členů rady návrh textu ke Koncepci řízení Českého rozhlasu v létech 1999-2005 -
do 2.12.1998,

b/ členové rady - Lenka Procházková, Iva Kotrlá a Milan Blažek vypracují k předanému textu Hodnocení změn ve vysílání studia Českého rozhlasu Ostrava své poznámky - (vycházející z poslechu záznamu vysílání studia ČRo Ostrava) -
do 2.12.1998,

c/ sekretářce rady - Haně Vágnerové se ukládá, aby souhrně zpracovala veškerá doporučení rady generálnímu řediteli za období posledních tří let -
do 2.12.1998,

d/ rada pověřuje některé své členy vypracováním konceptů odpovědí na dopisy došlé na adresu rady -
do 2.12.1998,

e/ Pavlu Scheuflerovi se ukládá, aby sjednotil předané texty pracovních životopisů jednotlivých členů rady pro Internetovou stránku Českého rozhlasu
do 2.12.1998.

f/ Richard Seemann byl pověřen přípravou dopisu pro předsedu zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Dr. Zaorálka a předsedu Stálé komise pro sdělovací prostředky Dr. Langra s žádostí o dofinancování zahraničního vysílání Poslaneckou sněmovnou -
ihned.

V. Doporučení rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 44/98

Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor v objektu studia Českého rozhlasu Brno rada souhlasí s uzavřením smlouvy na pronájem nebytových prostor občanskému sdružení Concentus Moravie.
Hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas se zdržel.

Usnesení 45/98

Na základě doporučené generálního ředitele a předloženého návrhu nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor v objektu studia Českého rozhlasu Ostrava rada souhlasí s uzavřením smlouvy na pronájem nebytových prostor a.s. Zenithex Group.
Hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas se zdržel.

Usnesení 46/98

Rada schválila odměnu generálnímu řediteli Českého rozhlasu Mgr. Ježkovi.
Hlasování: 7 hlasů pro.

Usnesení 47/98

Rada stanovila plat generálnímu řediteli Českého rozhlasu Mgr. Ježkovi od 1.1.1999.
Hlasování: 7 hlasů pro.

VII. Diskuse

a/ rada diskutovala s generálním ředitelem o předloženém materiálu Postup proti neplatičům rozhlasových poplatků v roce 1999.
Členové rady si mohou tento materiál prostudovat a mohou k němu dodat vlastní náměty. Materiál je dispozici v kanceláři rady.

b/ rada diskutovala o Koncepci řízení Českého rozhlasu v letech 1999-2005.
Vladimír Poštulka vypracuje z připomínek členů rady návrh textu.

VIII. Termín příštího zasedání:

Příští řádné zasedání se bude konat 2. prosince 1998 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Termíny dalších zasedání:

9. prosince 1998,
16. prosince 1998,
6. ledna 1999 - vždy ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

IX. Kontrola zápisu:

X. Různé:

a/ rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu.

b/ rada přijala dopis ORF. ORF v dopise sděluje, že požadavek Rady Českého rozhlasu na návštěvu v ORF bude projednán a výsledek bude radě sdělen.

c/ rada ve spolupráci s vedením Českého rozhlasu napíše dopis předsedovi kulturního a zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, ve kterém nabídne poslancům těchto výborů možnost seznámit se s problematikou Českého rozhlasu a jeho prezentací na Internetu.

d/ rada pověřuje místopředsedu rady Pavla Scheuflera, aby při své cestě do Bratislavy 26. a 27. 11. 1998 navázal oficiální kontakt s předsedou Rady Slovenského rozhlasu a tlumočil mu pozvání k návštěvě Rady Českého rozhlasu.

e/ Richard Seemann informoval členy rady o jednání s ministrem zahraničí J. Kavanem a předsedou zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Dr.L. Zaorálkem. Za účasti ředitele zahraničního vysílání Českého rozhlasu Dr. Krupičky byla projednána otázka financování zahraničního vysílání. Richard Seemann byl pověřen, aby připravil příslušný dopis pro předsedu zahraničního výboru a předsedu Stálé komise pro sdělovací prostředky Dr. Langra s žádostí o dofinancování zahraničního vysílání Poslaneckou sněmovnou.

f/ Barbara Köpplová informovala o své aktivitě, týkající se uspořádání semináře o veřejnoprávnosti. Termín semináře byl stanoven na 4. března 1999.
Účast na semináři přislíbil Werner Rumhorst z EBU.

g/ Rada schválila zvýšení odměny sekretářce rady.

h/ Při příštím zasedání rady 2. 12. 1998 se uskuteční fotografování členů rady pro Internetovou stránku Českého rozhlasu.

i/ V lednu 1999 bude pro členy rady uspořádána exkurse po vybraných pracovištích Českého rozhlasu.

j/ Na prvním nebo druhém zasedání rady v lednu 1999 bude na programu jako hlavní téma zhodnocení vysílání ČRo 2 ve světle expertíz, posluchačských ohlasů a dalších materiálů. O garanci tohoto tématu bude požádána místopředsedkyně rady, Lenka Procházková.

k/ Rada žádá generálního ředitele o pozvání p. Oldřicha Čípa na některé z příštích zasedání rady, aby informoval radu o pražské konferenci o přidělení krátkých vln na další období.

l/ V souvislosti s přechodem Českého rozhlasu na sysém AVID rada žádá generálního ředitele o přidělení odpovídajícího počítače, který zvládne práci v tomto systému.

m/ Rada žádá generálního ředitele o záznam Radiofóra ze dne 24.11.1998.

Zápis byl přečten a schválen.
Praha 25. listopadu 1998
Zapsala Vágnerová.

Spustit audio