Zápis z 29. zasedání Rady Českého rozhlasu

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
konaného dne 12. září 2001 v budově Českého rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann. předseda, Milan Blažek, Iva Kotrlá, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;
Omluveni: Barbara Köpplová;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel ČRo, Dr. Havel, ředitel úseku programu, Dr. Hradecký, vedoucí odd. výzkumu, Ing. arch. Oweyssi, intendant ČRo, p. Vodsloň, vedoucí kanceláře ředitelky ESÚ, Ing. Cincibus, ekonomický poradce Rady;

I. Schválení programu

- záležitosti Rady,

- informace o vývoji poslechovosti,

- výsledky hospodaření ČRo za I. pololetí 2001,

- diskuse o způsobu výběru rozhlasových poplatků,

- informace o "Formátech regionálních stanic ČRo",

- různé.

- schválení zápisu;

Program byl hlasováním schválen. II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

- a/ kopie dopisu České pošty s.p. Radě na vědomí, č.j. 200/01;

- b/ pozvánka na 3. schůzi výboru pro vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR (26. a 27. 9. 2001) č.j. 201/01;

- c/ průvodní dopis GŘ k Media Reportu za obd. 4. - 10. 9. 2001, č.j. 202/01;

- d/ průvodní dopis GŘ + podklady pro jednání Rady ČRo, č.j. 203/01;

- e/ průvodní dopis GŘ + právní výklad a doporučení ÚK k reklamě, sponzoringu a mediální spolupráci, č.j. 204/01;

Odeslané materiály:

- 71/2001 - odpověď na dopis Mgr. Černé;

- 72/2001 - odpověď na dopis Ing. Trnky;

- 73/2001 - dopis GŘ - informace z 28. zasedání Rady,

- 74/2001 - Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa, žádost o právní posouzení;

- 75/2001 - pozvánky na zasedání Rady 3. 10. 2001 - (prohloubení spolupráce při propagaci začlenění ČR do EU);

- 76/2001 - pozvánky na zasedání Rady 26. 9. 2001 - (60. výročí počátku deportace židů v českých zemích);

Podané informace:

- Richard Seemann informoval členy Rady o svém jednání s poslancem Ing. Skopalem; předsednictvo Rady se sejde s Ing. Skopalem 18. září 2001 v 9,00 hod.;

- Pavel Scheufler informoval členy Rady o 4. schůzce pracovní skupiny pro tvorbu kodexu ČRo a ČT.

- 26. září 2001 bude předložena osnova kodexu Radě České televize, je pozván i zástupce Rady Českého rozhlasu.

- Zástupce Rady Českého rozhlasu bude jmenován na příštím zasedání.

- Informace generálního ředitele byly z důvodu časové tísně odloženy na příští zasedání;

III. Kontrola úkolů Uložené úkoly byly splněny.

IV. Uložené úkoly

Rada pověřuje Pavla Scheuflera, aby připravil návrh textu dopisu týkajícího se rozhlasových poplatků a problematiky s tím spojené;

V. Doporučení Rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

--

VII. Diskuse

Rada vyslechla

- za přítomnosti generálního ředitele Ing. Kasíka informaci vedoucího odd. výzkumu ČRo Dr. Hradeckého o vývoji poslechovosti;

Rada diskutovala

- za přítomnosti generálního ředitele Ing. Kasíka, vedoucího kanceláře ředitelky ESÚ p. Vodsloně a ekonomického experta Rady Ing. Cincibuse o materiálu Výsledky hospodaření ČRo za I. pololetí 2001.

Rada konstatovala příznivé trendy v hospodaření Českého rozhlasu. Na vystoupení Ing. Cincibuse odpověděli generální ředitel a p. Vodsloň.

- za přítomnosti generálního ředitele ing. Kasíka a ředitele úseku programu Dr. Havla s intendantem ČRo Ing. arch. Oweyssim o "Formátech regionálních stanic ČRo".

Rada oceňuje systematický přístup k řešení regionálního vysílání. VII. Termín příštího zasedání

Příští zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 19. září 2001 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

- problematika kmitočtů s ohledem na regionální vysílání a v souvislosti s novými územně správními celky (s důrazem na Liberec) (15,00 hod.),

- závěry a opatření vyplývající z materiálu Český rozhlas o České televizi (Analýza prezentace krize v České televizi ve zpravodajství a publicistice ČRo 1 a ČRo 6 - usnesení) (16,00 hod.),

Další zasedání: 26. září 2001:

Seminář k tématu "Koncepce přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání v ČR" (vládní usnesení z 9. 7. 2001)

v 11 hod. v zasedací místnosti IV. patro, č. dv. 425;

- setkání s představiteli židovských institucí a pracovníky ČRo (v 15,00 hod.),

- projednávání předloženého materiálu "Komplexní profil Úseku komunikace za I. pol. 2001" (v 16,30 hod.);

3. října 2001

- setkání s pracovníky Ministerstva zahraničí a pracovníky ČRo - propagace vstupu České republiky do EU (15,00 hod.);

IX. Kontrola zápisu Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu;

- dopisy č.j. 189/01 a 190/01 budou předány generálnímu řediteli k vyjádření;

Rada žádá generálního ředitele o předložení výhledového materiálu o způsobu výběru rozhlasových poplatků (v termínu do 31. října 2001); Rada obdržela pozvání na PRIX BOHEMIA;

Rada schválila

- odměnu pro ekonomického poradce Rady Ing. Cincibuse;

- předplatné jednoho exempláře časopisu Parlamentní zpravodaj;

Rada souhlasí, aby pracovník ČRo p. Moravec nahlédl do dokumentů a Výročních zpráv Rady pro účely zpracování historie českého rozhlasu.
Hlasování: 7 hlasů pro. Rada s povděkem přijala diplom Radia Praha ČRo 7 pro Richarda Seemanna předaný při příležitosti 65. výročí vzniku Radia Praha za zásluhy o zajištění vysílání stanice;

Rada děkuje organizátorům a hlavně účastníkům akce "Daruj krev s Českým rozhlasem";

Rada oceňuje vysílání Českého rozhlasu dne 11. září 2001 a žádá generálního ředitele, aby tlumočil poděkování Rady všem pracovníkům Českého rozhlasu.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 12. září 2001