Zápis z 28. zasedání Rady Českého rozhlasu

6. září 2000

konaného dne 6. září 2000 v budově Českého rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda, Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu, Dr. Havel, programový ředitel Českého rozhlasu, Ing. Hajná, ekonomka KGŘ, Ing. Dittrich, šéfredaktor stanice ČRo 2, Dr. Kleibl, člen odborné komise Rady;

I. Schválení programu

- organizační záležitosti,

- informace GŘ,

- ekonomické záležitosti Rady,

- diskuse o vysílání pro děti a mládež,

- různé,

- schválení zápisu;
Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

- a/ pozvánka na zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR (7/9/2000) - č.j. 164/2000;

- b/ kopie dopisu p. Štěpaníka generálnímu řediteli ČRo, konstruktivní kritika, č.j.165/2000;

- c/ informace o změně názvu IP na ARBOmedia, č.j. 166/2000;

- d/ průvodní dopis GŘ č.j. 167/2000 k materiálům:

- seznam pořadů s "živými vstupy posluchačů".

- inventarizace uměleckých děl v majetku Českého rozhlasu,

- kopie odpovědi na dopis p. Vybíralové;

- e/ dopis předsedy Rady ČT Miroslava Mareše, č.j. 168/2000;

- f/ Ministerstvo kultury - pracovní text novel zákonů o ČT a ČRo po zapracování připomínek členů pracovní skupiny, č.j. 169/2000;

Odeslané materiály:

- 105/2000 - dopis GŘ, informace z 27. zasedání Rady,

- 106/2000 - odpověď na stížnost M. Rejchrta,

- 107/2999 - odpověď na dopis p. Fraňka,

- 108/2000 - odpověď na dopis F. Lukeše,

- 109/2000 - odpověď na dopis J. Maštery,

- 110/2000 - odpověď na dopis K. Baštáře,

- 111/2000 - Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa a partneři, žádost o právní posouzení,

- 112/2000 - odpověď na mail p. Potůčka,

- 113/2000 - odpověď na mail p. Kákony,

Podané informace:

Informace generálního ředitele:

Generální ředitel
informoval Radu o

- opatření k zasedání MMF,

- přípravě zpravodajství z Olympijských her,

- dokončovacích pracích na přijetí nového rozhodnutí o správě majetku Českého rozhlasu,

- zahájení přípravných prací na rozpočtu pro rok 2001 - podle nových zásad,

- přípravě obecných zásad pro programování,

- úmyslu uspořádat několikastupňové školení managementu Českého rozhlasu v oblasti řízení,

- povolení Slovenské Rady pro rozhlasové a televizní vysílání k šíření zahraničního vysílání,

- čerpání prostředků na investice;

uvedl podrobnosti k dopisu p. Fraňka,

omluvil svoji nepřítomnost na příštím zasedání Rady, důvodem je služební cesta do Moskvy,

zodpověděl dotazy členů Rady k předaným zápisům z porad generálního ředitele.

III. Kontrola úkolů
Úkoly byly splněny.

IV. Uložené úkoly

Rada pověřuje

- a/ svého předsedu, aby zadal právním expertům Rady vypracovat komentář na aplikaci zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů na práci Rady Českého rozhlasu - termín: do 13.9.2000;

- b/ místopředsedu Pavla Scheuflera, aby prostudoval poslední pracovní verzi novely zákona o Českém rozhlase (z 6/9/2000) a porovnal ji s verzí navrženou Radou ČRo a vedením ČRo - termín: do 13.9.2000;

- c/ Lenku Procházkovou, aby vypracovala návrh usnesení Rady k problematice vysílání pro děti a mládež s přihlédnutím k předchozím usnesením Rady na toto téma - termín: do 13.9.2000;

- d/ místopředsedu Pavla Scheuflera, aby vypracoval návrh mimořádných nákladů do rozpočtu Rady na rok 2001 - termín: do 13.9.2000;

V. Doporučení Rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

--

VII. Diskuse

Rada diskutovala o

- ekonomických záležitostech Rady a přijala zprávu Ing. Hajné o čerpání rozpočtu Rady za I. pololetí roku 2000. V této souvislosti pověřila místopředsedu Pavla Scheuflera vypracováním návrhu mimořádných nákladů do rozpočtu Rady na rok 2001;

- problematice vysílání pro děti a mládež a uložila Lence Procházkové vypracovat návrh usnesení Rady k této záležitosti s přihlédnutím k předchozím usnesením Rady na toto téma.

VIII. Termín příštího zasedání

Příští řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 13. září 2000 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu v Praze.
Z programu: kontrola úkolů z minulých zasedání Rady.

Další zasedání Rady:

20. září 2000:
Z programu:
Projednávání Zprávy o výsledcích hospodaření Českého rozhlasu za rok 1999 jako podkladu pro II. část Výroční zprávy Rady ČRo za rok 1999.
Projednávání právního posudku Advokátní kanceláře Hornová-Hrudka-Řípa a partneři k problematice "živých vstupů posluchačů do vysílání". Gestorkou je Barbara Köpplová.

4. října 2000 - výjezdní zasedání do studia ČRo Plzeň:
Z programu:
Schválení II. části Výroční zprávy Rady ČRo.

11. října 2000:
Z programu:
diskuse o problematice vysílání ČRo 6/RSE.

IX. Kontrola zápisu

Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

- Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu:
dopis Rady ČT - termín setkání obou Rad bude upřesněn později;

- Zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR dne 7.9.2000 se zúčastní předseda Rady;

- Rada žádá generálního ředitele o zprávu o zabezpečení ochrany osobních údajů z pohledu zákona 101/2000 Sb. (do 13.9.2000).

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 6. září 2000

Spustit audio