Zápis z 28. zasedání Rady Českého rozhlasu

22. září 1999

konaného dne 22. září 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Michal Pavlata,
Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Hosté: Ing. Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu,
Ing. Václav Hradecký, pověřený vedením úseku
komunikace ČRo,
Ing. Jaromír Holý, ředitel úseku techniky ČRo,
Ing. Miroslav Dittrich;

Omluveni: Milan Bla ek, Lenka Procházková

I. Schválení programu

- informace generálního ředitele,

- návrh smlouvy na prodej reklamních časů,

- zavádění nových technologií v ČRo,

- setkání s budoucím éfredaktorem ČRo 2,

- návrh smlouvy o zaji tění a provozování rozhlasového vysílání ČR do zahraničí,

- návrh textu Zprávy o výsledcích hospodaření ČRo za rok 1998 (první čtení),

- korespondence Rady,

- různé;

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály

a/ materiál k soutě i - ře ení programových projektů výzkumu a vývoje pro rok
2000 vyhlá ené Ministerstvem kultury ČR, č.j. 390/99,
b/ Sdru ení pro rozhlasovou tvorbu, informace o Prix Bohemia Radio, č.j.
391/99;
c/ pozvánka na zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky, č.j. 392/99;
d/ pozvánka na seminář "Právo na odpověď - omezení nebo roz íření svobody,
č.j. 393/99;
e/ dopis Dr. Mare e, CSc, předsedy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mláde a
tělovýchovu PS PČR - usnesení 79, č.j. 394/99;
f/ Unie katolických en, poděkování za pořady nábo enské redakce, č.j. 395/99;
g/ Rozhodnutí GŘ - R 023/99 - aktualizace podpisového řádu, č.j. 396/99;
h/ Rozhodnutí GŘ - R 026/99 - pravidla pro tvorbu a realizaci investičního
plánu;
i/ kopie dopisu Syndikátu novinářů generálnímu řediteli ČRo, Radě na vědomí,
č.j. 398/99;

Podané informace:

Generální ředitel informoval Radu o

- ádosti Ireny Válové, syndičky Syndikátu novinářů, Komisi pro etiku při Syndikátu novinářů o výrok k případu Impuls 99;

- výběrovém řízení na obsazení funkce éfredaktora Radia Regina Praha;

Rada souhlasí s jmenováním Barbary Köpplové do výběrové komise.

- reklamní akci v Radiu Regina Praha;

- zápisu z porady GŘ ze dne 13. 9. 1999;

- přehodnocení systému odměn v regionálních studiích;

- vypracování koncepce marketingových a PR akcí;

- situaci v oddělení výpočetní techniky a o navrhovaném ře ení;

Rada bere navrhované ře ení na vědomí a ádá generálního ředitele, aby Radu průbě ně informoval o dal ím postupu.

Generální ředitel předlo il Radě k prostudování návrh dvou mana erských smluv pro ředitele studií ČRo.

Rada ádá generálního ředitele, aby vypracoval zprávu o své činnosti v Českém rozhlase za III. čtvrtletí 1999 (do 3. 11. 1999).

III. Kontrola úkolů:

Úkol z 25. zasedání Rady byl splněn.

IV. Ulo ené úkoly

--

V. Doporučení rady

Doporučení VI/99

Rada ádá generálního ředitele, aby revidoval Rozhodnutí generálního ředitele Českého rozhlasu o mo nostech čerpání nadstandardních po itků vedoucích zaměstnanců Českého rozhlasu - č.R/003/99 ze dne 13.1.1999.

Hlasování: 6 hlasů pro.

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 69/99

Rada zmocňuje svého předsedu, aby v duchu přednesených připomínek prosazoval na zasedání Konzultační rady pro rozhlasové vysílání do zahraničí při Ministerstvu zahraničních věcí ČR doplňky do návrhu smlouvy o zaji tění a provozování rozhlasového vysílání ČR do zahraničí.

Hlasování: 7hlasů pro.

VII. Diskuse

Rada vyslechla informaci Ing. Holého o zavádění nových digitálních technologií v Českém rozhlase a o připravovaných změnách v úseku výpočetní techniky.

Rada vzala na vědomí informaci Dr. Hradeckého o jednání se společností IP Praha a o návrhu smlouvy na prodej reklamních časů.

Rada ádá generálního ředitele, aby byla včas informována o závěrečných jednáních.

Hlasování: 7 hlasů pro.

Rada diskutovala

- s kandidátem na funkci éfredaktora ČRo 2,

- nad II. verzí smlouvy o zaji tění a provozování rozhlasového vysílání ČR do zahraničí a přijala usnesení 69/99.

- o návrhu textu Zprávy o výsledcích hospodaření Českého rozhlasu za rok 1998; konečná verze Zprávy bude projednána na zasedání Rady dne 6. října 1999.

VIII. Termín pří tího zasedání:

Pří tí řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 6. října 1999 ve 14,00 hod. v budově Českého rozhlasu Praha.

Z programu:

- setkání s budoucím ředitelem studia Českého rozhlasu Olomouc Mgr. Hekelou (15,00 hod.);

- Zpráva o výsledcích hospodaření Českého rozhlasu za rok 1998 - konečná verze;

- korespondence Rady,

- různé.

IX. Kontrola zápisu:

Ulo ené úkoly byly splněny.

X. Různé:

- Rada se zabývala korespondencí do lou na její adresu;

- Rada ádá generálního ředitele, aby provedl revizi v ech platných Rozhodnutí generálního ředitele Českého rozhlasu;

- na ádost belgického veřejnoprávního rozhlasu Rada doporučuje účast Milana Uhdeho v diskusním pořadu při příle itosti oslav 10. výročí "sametové" revoluce;

- Rada vyslovuje uznání vedení stanice ČRo 3 a pracovníkům ČRo 3 za organizaci a vysílání pietní akce "Ka dý člověk má své jméno".

- Rada děkuje v em pracovníkům Českého rozhlasu, kteří se podílejí na akci "Daruj krev s Českým rozhlasem" - buď jako dárci, nebo její organizátoři.

- Závěrečné části Prix Bohemia Radio se zúčastní předseda a 1. místopředseda Rady. Odjezd od budovy Poslanecké sněmovny 30. 9. 1999 v 17,30 hod.

- náv těvy veřejnoprávního rozhlasu v Mnichově ve dnech 17. - 18. října 1999 se zúčastní: Richard Seemann, Pavel Scheufler, Milan Bla ek, Barbara Köpplová a Milan Uhde. Podrobnosti organizačního charakteru budou projednány na pří tím zasedání.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 22. září 1999

Spustit audio