Zápis z 28. zasedání Rady Českého rozhlasu

11. listopad 1998

konaného dne 11. listopadu 1998 v budově rozhlasu

Přítomní:

Vladimír Poštulka, předseda, Milan Blažek, Iva Kotrlá, Lenka Procházková, Richard Seemann, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa.

Omluveni: Barbara Kopplová.

Sekretariát: Hana Vágnerová.

Hosté:

Mgr. Ježek, generální ředitel Českého rozhlasu, Ing. Jan Dobeš, generální ředitel IP Praha, Ing. Petr Chlupatý - finanční ředitel IP Praha, Ing. Michal Richter - ředitel komerční rady.


I. Schválení programu zasedání

a/ informace generálního ředitele,
b/ návštěva představitelů společnosti IP Praha,
c/ kontrola úkolů,
d/ různé.

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:
a/ pozvánka generálního ředitele České televize Mgr. Puchalského pro Radu Českého rozhlasu na společné zasedání dne 24. 11. 1998 - č.j. 253/98,
b/ dopis F. Koňárka k některým skutečnostem uvedeným v dřívějších dopisech - č.j. 254/98,
c/ dopis GŘ k usnesení rady 42/98 a kopie dopisů p. Chramostové, prof. Krejčímu a p. Renčovi - č.j. 255/98,
d/ Koncepce řízení Českého rozhlasu v letech 1999 - 2005 - č.j. 256/98,
- expertíza Jiřiny Vernerové.

Podané informace:
Generální ředitel informoval radu o předaném obsáhlém materiálu Koncepce řízení Českého rozhlasu v letech 1999-2005.
Generální ředitel reagoval na usnesení rady 42/98 z minulého zasedání a předal radě písemné vysvětlení spolu s kopiemi dopisů paní Chramostové, prof. Krejčímu a p. Renčovi.

III. Kontrola úkolů:

a/ na jednom ze svých příštích zasedání se rada bude zabývat kontrolou svého usnesení 18/98 - stanovisko rady k vysílání ČRo 1 -
úkol trvá,

b/ Vladimír Poštulka připraví text, který bude podkladem pro vyjádření rady k vysílání studia Českého rozhlasu Ostrava -
úkol trvá,

c/ Vladimír Poštulka projedná možnost částečné úhrady překladu směrnic BBC s Radou České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání -
úkol splněn,

d/ všichni členové rady vypracují písemně svůj stručný pracovní životopis (v rozsahu 6 řádek strojopisu) pro potřeby Internetové stránky Českého rozhlasu -
úkol splněn částečně.

IV. Uložené úkoly:

a/ všem členům rady se ukládá, aby prostudovali Koncepci řízení Českého rozhlasu 1999 - 2005 a předali svá stanoviska v písemné podobě
do 25.11.1998

b/ předsedovi rady Vladimíru Poštulkovi se ukládá, aby připravil návrh společného dokumentu -
do 2. 12. 1998

c/ členové rady a vedení Českého rozhlasu zrevidují Statut Českého rozhlasu a doplní jej o Etický kodex -
do 1. 7.1999

V. Doporučení rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

--

VII. Diskuse

a/ rada vyslechla informaci představitelů společnosti IP Praha o současých vztazích s Českým rozhlasem a o jejich záměrech do budoucna. Prezentace společnosti byla provedena na žádost rady.
Společnost IP Praha je výhradně oprávněna uzavírat smlouvy na vysílání rozhlasové reklamy na všech celoplošných stanicích Českého rozhlasu a je oprávněna uzavírat smlouvy na vysílání rozhlasové reklamy v regionálních studiích Českého rozhlasu. Společnost IP Praha zajišťuje i část sponzorských aktivit Českého rozhlasu.

b/ po diskusi nad podněty a dopisy posluchačů se rada rozhodla revidovat ve spolupráci s vedením Českého rozhlasu Statut Českého rozhlasu a doplnit jej o Etický kodex, v němž bude přesně formulováno vymezení veřejnoprávního principu.

VIII. Termín příštího zasedání:

Příští řádné zasedání se bude konat 25. listopadu 1998 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.
Termíny dalších zasedání:
2. prosince 1998,
9. prosince 1998,
16. prosince 1998,
6. ledna 1999,
vždy ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

IX. Různé:

a/ rada diskutovala o korespondenci došlé na její adresu.
b/ rada žádá generálního ředitele o poskytnutí 1 ks stolního kazetového magnetofonu s mikrofonním vstupem + mikrofon s kulovou charakteristikou,
c/ rada konstatovala, že došlo k chybě v zápisu rady z minulého zasedání - v rozporu s textem schváleným radou - (Jan Kalfus byl omylem uveden mezi přítomnými na 27. zasedání rady).Chyba byla opravena.

Zápis byl přečten a schválen.
Praha, 11. listopadu 1998
Zapsala Vágnerová

Spustit audio