Zápis z 28. zasedání Rady Českého rozhlasu

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
konaného dne 5. září 2001 v budově Českého rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann. předseda, Barbara Köpplová, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Milan Uhde;
Omluveni: Milan Blažek, Iva Kotrlá, Zdeněk Susa;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: JUDr. Hornová, právní expert Rady, Mgr. Kučera, poslanec a člen SKSP PS PČR, Ing. Kasík, generální ředitel ČRo, Ing. Skalová, ředitelka ESÚ, Ing. Dittrich, šéfredaktor ČRo 2, J. Fuchs, režisér, Ing. Koubek, legislativní pracovník, Ing. Novotný, ředitel stanice Regina, K. Tejkal, Z. Vodsloň;

I. Schválení programu

- záležitosti Rady,

- informace generálního ředitele,

- projednávání návrhu zákona o Českém rozhlase,

- informace o vysílání Rozhlasových novin na ČRo 2,

- informace o zahájení vysílání Reginy II,

- různé.

- schválení zápisu;

Program byl hlasováním schválen. Režisér Jan Fuchs požádal o přijetí na zasedání Rady. Rada schválila přijetí režiséra Fuchse na dnešní zasedání .

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ MUDr. Kmoníčková, vyjádření nesouhlasu s ukončením pořadu Šance pro lásku, č.j.189/01;

b/ D.Mlnáříková, vyjádření nesouhlasu s ukončením pořadu Šance pro lásku, č.j. 190/01;

c/ režisér ČRo Jan Fuchs, názor na ukončení pořadu Šance pro lásku, č.j. 191/01;

d/ S. Libovický, kritika některých pořadů vysílaných ČRo, č.j. 192/01;

e/ Zpráva o likvidaci nadace "Dlouhá vlna", č.j. 193P01;

f/ poslanec Mgr. Miroslav Kučera, žádost o informaci, č.j. 194/01;

g/ Vysoká škola J.A. Komenského, pozvánka na tiskovou konferenci, č.j. 195/01;

h/ průvodní dopis GŘ k materiálu Média Report 21/8 - 3/9/2001, č.j.196/01;

i/ průvodní dopis GŘ + návrh smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu stanice ČRo Ostrava, č.j. 197/01;

j/ průvodní dopis GŘ + návrh smlouvy na pronájem garážových stání v objektu stanice ČRo Ostrava, č.j. 198/01;

k/ průvodní dopis GŘ + návrh smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu stanice ČRo Plzeň, č.j. 199/01;

m/ zápis a dopis ROZO generálnímu řediteli, Radě na vědomí;

Odeslané materiály: --

Podané informace:

Lenka Procházková a Pavel Scheufler informovali členy Rady o postupu prací na kodexu ČRo a ČT;

Informace generálního ředitele:

Generální ředitel informoval o

- jednání s představitelem RFE/RL;

- sjednocení časů závěrů regionálních vysílání,

- přípravě převedení správy celého domu v Hybešově ul. v Praze na Reginu Praha,

- oznámení ředitele České pošty - snaha o zvýšení sazby za výběr rozhlasových poplatků;

- uvedení dvou nových kmitočtů do provozu;

zodpověděl otázky členů Rady k předloženým zápisům z porad GŘ. III. Kontrola úkolů

Uložené úkoly byly splněny.

IV. Uložené úkoly

Rada ukládá

- všem svým členům, aby prostudovali návrh textu usnesení "Závěry a opatření vyplývající z materiálu Český rozhlas o České televizi (Analýza prezentace krize v České televizi ve zpravodajství a publicistice ČRo 1 a ČRo 6)" - ve smyslu usnesení č. 56 Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR a připravili si své připomínky -termín: 12. září 2001;

V. Doporučení Rady --

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 30/01

Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu stanice ČRo Ostrava Rada souhlasí s pronájmem p. Marii Žochové.
Hlasování: 5 hlasů pro.

Usnesení 31/01

Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu stanice ČRo Plzeň Rada souhlasí s pronájmem společnosti Šumava 2000 Mezinárodní rozvojová agentura, obecně prospěšná společnost.
Hlasování: 5 hlasů pro.

Usnesení 32/01

Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy na pronájem 4 garážových stání v objektu Ostrava Na Vizině Rada souhlasí s pronájmem p. Haně Brusové.
Hlasování: 5 hlasů pro.

Diskuse

Rada diskutovala

- za přítomnosti generálního ředitele Ing. Kasíka, ředitelky ESÚ Ing. Skalové, legislativního pracovníka KGŘ Ing. Koubka, pracovníka ESÚ p. Vodsloně s JUDr. Hornovou, právní expertkou Rady a Mgr. Kučerou, poslancem a členem Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR o záležitostech týkajících se Zákona o Českém rozhlase;

- za přítomnosti generálního ředitele Ing. Kasíka s šéfredaktorem ČRo 2 Ing. Dittrichem a K. Tejkalem o Rozhlasových novinách vysílaných na ČRo 2;

V této souvislosti Rada požádá svého mediálního experta Ing.Voseckého o posouzení "Rozhlasových novin";

- za přítomnosti generálního ředitele Ing. Kasíka s ředitelem Regina Praha Ing. Novotným o zahájení vysílání Reginy II;

- za přítomnosti generálního ředitele Ing. Kasíka a šéfredaktora ČRo 2 Ing. Dittricha s režisérem Janem Fuchsem o pořadu Šance pro lásku;

VII. Termín příštího zasedání Příští zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 12. září 2001 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Z programu:

- informace o vývoji poslechovosti (15,00 hod.),

- výsledky hospodaření ČRo za I. pololetí 2001 (16,00 hod.),

- diskuse o zřízení institutu pro výběr koncesionářských poplatků,

- infomace o "Formátech regionálních stanic ČRo";

Dva poslední body byly přeloženy ze zasedání, které se konalo 5. září 2001. Další zasedání:

19. září 2001;

- problematika kmitočtů s ohledem na regionální vysílání a v souvislosti s novými územně správními celky (s důrazem na Liberec) (15,00 hod.),

- závěry a opatření vyplývající z materiálu Český rozhlas o České televizi (Analýza prezentace krize v České televizi ve zpravodajství a publicistice ČRo 1 a ČRo 6 - usnesení) (16,00 hod.),

26. září 2001: Seminář k tématu "Koncepce přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání v ČR" (vládní usnesení z 9. 7. 2001)

v 11 hod. v zasedací místnosti IV. patro, č. dv. 425;

- setkání s představiteli židovských institucí a pracovníky ČRo (v 15,00 hod.),

- předložený materiál "Komplexní profil Úseku komunikace za I. pol. 2001" (v 16,30 hod.);

3. října 2001

- setkání s pracovníky Ministerstva zahraničí a pracovníky ČRo - propagace vstupu do EU (15,00 hod.);

IX. Kontrola zápisu Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

- Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu;

- Rada vyslovuje poděkování za činnost nadace Dlouhá vlna související se zachováním vysílání ČRo na LW (hlasování: 6 hlasů pro);

- Rada rozhodla, že Zpráva o výsledcích hospodaření ČRo za rok 2000 ve znění předaném Stálé komisi pro sdělovací prostředky PS PČR (bez příloh) bude uveřejněna na internetu a intranetu - zajistí sekretářka Rady;

- Rada jednala o programu semináře, který se bude konat 26. září 2001. Garantem semináře je Pavel Scheufler, pozvánky zajistí sekretářka Rady ve spolupráci se SGŘ;

- Rada rozhodla o předplatném jednoho exempláře týdeníku Marketing and Media - zajistí sekretářka Rady;

- Rada rozhodla uspořádat vzájemné setkání s představiteli židovských institucí a vedoucími a tvůrčími pracovníky Českého rozhlasu u příležitosti 60. výročí počátku deportací židů v českých zemích dne 26. září 2001 v 15,00 hod. v budově ČRo ve IV. patře, č.dv. 425;

- Rada rozhodla pozvat na přátelské setkání pracovníky Ministerstva zahraničí a vedoucími a tvůrčími pracovníky ČRo za účelem prohloubení spolupráce při propagaci začlenění České republiky do Evropské unie 3. října 2001 v 15,00 hod. v budově Českého rozhlasu, IV. patro, č. dv. 425.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 5. září 2001