Zápis z 27. zasedání Rady Českého rozhlasu

30. srpen 2000

konaného dne 30. srpna 2000 v budově Českého rozhlasu

Přítomni: Richard Seemann, předseda, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Lenka Procházková, Michal Pavlata, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde, Milan Blažek;
Hosté: Ing. Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu; Ing. Skalová, ředitelka ESÚ Českého rozhlasu; Ing. Cincibus, člen odborné komise Rady;

I. Schválení programu

- organizační záležitosti,

- informace GŘ,

- diskuse o výsledcích hospodaření Českého rozhlasu za I. pololetí roku 2000,

- schválení zápisu;

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

- M. Rejchrt, stížnost na generálního ředitele - č.j. 158/2000;

- P. Franěk, žádost o informaci, č.j. 159/2000;

- M. Rejchrt, dodatek ke stížnosti na generálního ředitele - č.j. 160/2000;

- V. Ehrlich, kritika vysílání ČRo 1 z 21/8/2000 - č.j. 161/2000;

- Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa a partneři: právní posudek, č.j. 162/2000;

- průvodní dopis generálního ředitele k materiálům, jejichž výčet je uveden v kapitole informace GŘ, č.j. 163/2000;

Odeslané materiály:

102/2000 - Dr. Kleibl, pozvání na zasedání Rady,

103/2000 - Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa a partneři, žádost o právní posudek

- - a/ k uveřejnění Výroční zprávy Řady ČRo o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999 na Internetu před projednáním Poslaneckou sněmovnou,

- b/ k vystupování členů Rady ČRo v médiích;

104/2000 - dopis GŘ, požadavky z 26. zasedání Rady;

Podané informace:

generální ředitel informoval Radu o

- svém návrhu, který se týká vysílání ČRo pro Středočeský kraj;

- interním projektu pro mládež, který je k dispozici v KGŘ

Generální ředitel předal Radě následující materiály (č.j. 163/2000);

- zprávu o řešení otázky Památníku Českého rozhlasu ve Kbelích,

- kopii Deklarace se Správou Pražského hradu,

- kopii dopisu p. Františkovi Lukešovi,

- kopii dopisu p. Milošovi Rejchrtovi,

- názor ředitele ÚP na změnu organizačního zařazení redakcí, které vysílají na více okruzích Českého rozhlasu,

- vyjádření ředitele ÚP k vysílání Českého rozhlasu v maďarštině a chorvatštině,

- materiál - Současnost a budoucnost vysílání Českého rozhlasu pro děti a mládež,

- vyjádření ředitele ÚK k plnění ustanovení zákona 36/1993 Sb., čl. 1, § 5, odst.3-4;

- stanoviska k dopisům pp. Kákony, Maštery a Baštáře,

- odpověď na dopis p. Fraňka,

zodpověděl otázky k předloženým zápisům z porad generálního ředitele.
Rada vzala informace a materiály na vědomí.

III. Kontrola úkolů

Rada v souladu s vyjádřením právního experta Rady souhlasí se zveřejněním Výroční zprávy Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999 na Internetu ještě před projednáním Poslaneckou sněmovnou. Úkol splní sekretariát Rady.
Schváleno 9 hlasy.

IV. Uložené úkoly

- Rada v souvislosti se stížností p. Rejchrta pověřuje předsedu, aby s právním expertem Rady projednal otázku související s mírou odpovědnosti GŘ za vysílání pořadů na kmitočtech ČRo, ale nevyráběných ČRo.
Schváleno 9 hlasy.

- Rada pověřuje B. Köpplovou, aby do konce října 2000 připravila ve spolupráci s Centrem pro mediální studia analýzu "přehledu tisku".
Schváleno 9 hlasy.

- Rada pověřuje L. Procházkovou, aby provedla analýzu materiálů, které se týkají dětského vysílání na kmitočtech Českého rozhlasu.
Schváleno 9 hlasy.

V. Doporučení Rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 38/2000

Rada se usnesla zařadit dne 11. října 2000 na svůj program diskusi o problematice vysílání ČRo6/RSE.
Schváleno 9 hlasy.

Usnesení 39/2000

Rada konstatuje, že stále větším problémem je klesající počet koncesionářů při vzrůstajících nákladech vnějších vstupů, které Rada nemůže ovlivnit.
Schváleno 6 hlasy.

VII. Diskuse

Rada za účasti ředitelky ESÚ pí Skalové a člena odborné komise Rady p. Cincibuse projednala Zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za 1. pololetí roku 2000.

Rada oceňuje dobré výsledky hospodaření za 1. pololetí roku 2000. Připomínky přednesené expertem Rady p. Cincibusem doporučuje zahrnout jako součást zprávy Rady o hospodaření za rok 1999.

VIII. Termín příštího zasedání

Příští řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat dne 6. září 2000 ve 14:00 hodin v Zasedací místnosti Českého rozhlasu.

Z programu:
ekonomické záležitosti Rady,
vysílání pro děti a mládež (15,00 hod.)

Další zasedání Rady:

13. září 2000:
Z programu: úkoly z minulých zasedání Rady,

20. září 2000:
Z programu:

- projednávání zprávy o výsledcích hospodaření Českého rozhlasu za rok 1999 jako podkladu pro II. část Výroční zprávy Rady ČRo za rok 1999;

- projednávání právního posudku Advokátní kanceláře Hornová-Hrudka-Řípa a partneři k problematice "živých vstupů posluchačů do vysílání". Gestorkou je B.Köpplová.

4. října 2000 - výjezdní zasedání Rady do studia ČRo Plzeň:
Z programu:
Schválení II. části Výroční zprávy Rady ČRo.

IX. Kontrola zápisu

Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

- Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu;

- Účast členů Rady na akcích, které se konají v říjnu 2000:

- semináře "Audiovizuální politiky a rozmanitost kultur v rozšiřující se Evropě", konaného 5. a 6. října 2000 na MZV ČR se zúčastní předseda Rady;

- vybraných akcí v rámci PRIX BOHEMIA (2.-5. října 2000) se zúčastní místopředseda Rady Pavel Scheufler a člen Rady Michal Pavlata;

- zasedání k "Evropskému roku jazyků" (5. října 2000) se zúčastní Lenka Procházková;

- Rada vzala na vědomí právní posudek Advokátní kanceláře Hornová-Hrudka-Řípa a partneři k publikování Výroční zprávy Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999 na Internetu před schválením Poslaneckou sněmovnou PČR a dále právní posudek k vystupování členů Rady Českého rozhlasu v médiích;

- dopis V. Ehrlicha č.j. 161/2000 předá Rada v kopii generálnímu řediteli;

- Rada sdělí paní Macháčkové, že její telefonická stížnost byla neoprávněná;

- Rada odpoví na dopisy pp. Kákony, Baštáře a Maštery;

- Rada žádá generálního ředitele o návrh odpovědi na telefonát pana Tvrdíka;

- Rada připojí Výroční zprávu za rok 1999 a.s. Radioservis a Zprávu o auditu Radioservis a.s. k Výroční zprávě Rady Českého rozhlasu za rok 1999 - II. část;

- Rada žádá ekonomku KGŘ Ing- Hajnou o účast na 28. zasedání Rady ČRo za účelem projednávání čerpání finančních prostředků Rady za 1. pololetí roku 2000.
Schváleno 6 hlasy.

- Rada žádá generálního ředitele o poskytnutí seznamu pořadů s "živými vstupy posluchačů". Následně Rada rozhodne, které nahrávky těchto pořadů si vyžádá.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Andrea Hanzelková
Praha, 30. srpna 2000

Spustit audio