Zápis z 27. zasedání Rady Českého rozhlasu

15. září 1999

konaného dne 15. září 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Milan Bla ek, Iva Kotrlá, Michal Pavlata,
Pavel Scheufler, Milan Uhde;

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Hosté: Ing. Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu,
Mgr. Vladimír Bako, ředitel studia ČRo Plzeň,
Mgr. Petr Ha , ředitel studia ČRo Hradec Králové,
Ing. Miroslav Müller, ředitel studia ČRo Ústí n/Labem,
Mgr. Michal Novotný, ředitel Radia Regina Praha,
Ing. arch. Ruzbeh Oweyssi, intendant ČRo;

Omluveni: Barbara Köpplová, Lenka Procházková, Zdeněk Susa;

I. Schválení programu

- informace generálního ředitele,

- setkání s řediteli vybraných studií ČRo,

- hospodaření Rady,

- seznámení s provozem odbavovacího zařízení DALET,

- korespondence Rady,

- různé;

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály

a/ kopie dopisů S. Libovického generálnímu řediteli ČRo, Radě na vědomí, č.j.
386/99;
b/ dopis předsedy Rady České televize Dr. Jiráka, č.j. 387/99;
c/ dopis GŘ + materiály "Závada satelitní distribuce ve dnech 7.-8. 9. 1999"a
"ČRo a Internet" - č.j. 388/99;
d/ Rozhodnutí ředitele Úseku programu ČRo o zpravodajském pokrytí okresů
České republiky, č.j. 389/99;

Podané informace:

Generální ředitel podal informace k předaným materiálům

- "Závada satelitní distribuce ve dnech 7.-8.9.1999" a o opatřeních do budoucna. Rada vzala materiál na vědomí. Hlasování. 5 hlasů pro.

- "Český rozhlas a Internet".

V této souvislosti Rada ádá generálního ředitele, aby na zasedání Rady dne 13. října 1999 pozval odpovědného pracovníka za projekt "Český rozhlas a Internet.

Generální ředitel informoval Radu

- o vydání metodického pokynu pro tvorbu investičních plánů (Rozhodnutí GŘ),

- o posílení pravomoci vedoucích na I. stupni řízení za předpokladu vy í kontroly (Rozhodnutí GŘ).

Rada ádá generálního ředitele o poskytnutí těchto Rozhodnutí.

- o průbě ných jednáních s IP Praha o prodeji reklamních časů a o vyjednávání s dal ími stejně zaměřenými agenturami.

Rada ádá generálního ředitele, aby je tě před podpisem smlouvy byla seznámena s jejím obsahem.

III. Kontrola úkolů:

a/ Rada pověřuje 1. místopředsedu Pavla Scheuflera, aby vypracoval návrh textu hospodářské části Výroční zprávy za rok 1998 - do 22. září 1999, (první čtení);

IV. Ulo ené úkoly

--

V. Doporučení rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

--

VII. Diskuse

Rada diskutovala

- s vybranými řediteli studií ČRo, která svým vysíláním zasahují region Střední Čechy a s ředitelem Radia Regina Praha. Rada v této souvislosti vzala na vědomí Rozhodnutí ředitele Úseku programu ČRo o zpravodajském pokrytí okresů České republiky.

- o hospodaření Rady. Rada vzala na vědomí průbě nou zprávu o svém hospodaření s tím, e dohody o pracovní činnosti s experty Rady budou předmětem dal ího jednání s Ing. Hajnou, resp. Ing. Skalovou, ředitelkou ESÚ. Hlasování: 6 hlasů pro.

VIII. Termín pří tího zasedání:

Pří tí řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 22. září 1999 ve 14,00 hod. v budově Českého rozhlasu Praha.

Z programu:

- jednání o návrhu smlouvy na prodej reklamních časů (14,30 hod. v rámci informací generálního ředitele a za přítomnosti ředitelky ESÚ Ing. Skalové),

- diskuse o zavádění nových technologií v ČRo (Ing. Holý - 15,00 hod.),

- setkání s kandidátem na místo éfredaktora ČRo 2 (16,00 hod.),

- diskuse s ředitelem vysílání ČRo pro zahraničí Dr. Krupičkou (16,30 hod.),

- první čtení návrhu textu hospodářské části Výroční zprávy za rok 1998 (17,00 hod.)

- korespondence Rady,

- různé.

IX. Kontrola zápisu:

Ulo ené úkoly byly splněny.

X. Různé:

- Rada se seznámila s provozem odbavovacího zařízení DALET, nav tívila studia A a B a vyslechla podrobný výklad pracovníků techniky.

- Členové Rady obdr eli návrh smlouvy o zaji tění a provozování rozhlasového vysílání Českého rozhlasu do zahraničí k prostudování.

Rada v této souvislosti ádá generálního ředitele, aby pozval na zasedání Rady dne 22. září 1999 ředitele vysílání pro zahraničí Dr. Krupičku (16,30 hod.).

- Vybraní členové Rady se zúčastní

- zasedání konsultační rady pro rozhlasové vysílání do zahraničí Ministerstva zahraničních věcí dne 28.září 1999 (předseda Rady),

- semináře k zákonu o provozování rozhlasového a televizního vysílání dne 29. září 1999 (místopředseda Rady Pavel Scheufler),

- zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky dne 30. září 1999

(předseda a oba místopředsedové).

Účast dal ích členů Rady na semináři 29. září 1999 a zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky dne 30. září 1999 je vítána.

Hlasování: 5 hlasů pro.

V souvislosti s tím zasedání Rady dne 29. září 1999 odpadá.

- Rada souhlasí s termínem pracovní náv těvy Rady v německém veřejnoprávním rozhlasu v Mnichově dne 18. října 1999. Rada ádá Barbaru Köpplovou o zji tění mo nosti noclehu v Mnichově.

- Konečná verse hospodářské části Výroční zprávy za rok 1998 by měla být schválena 6. října 1999.

- Rada se zabývala korespondencí do lou na její adresu.

Dopis předsedů Rady České televize a Rady České tiskové kanceláře byl předán v kopii v em členům Rady ČRo. Na pří tím zasedání bude předán členům Rady materiál vztahující se k oběma dopisům.

- Rada schválila informační materiál o členech Rady Českého rozhlasu na internetovou stránku Rady. Hlasování: 5 hlasů pro.

- Účast Rady na PRIX BOHEMIA RADIO v Poděbradech bude projednána na pří tím zasedání.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 15. září 1999

Spustit audio