Zápis z 27. zasedání Rady Českého rozhlasu

4. listopad 1998

konaného dne 4. listopadu 1998 v budově Českého rozhlasu

Přítomní:

Vladimír Poštulka, předseda
Milan Blažek, Barbara Kopplová, Iva Kotrlá, Lenka Procházková, Richard Seemann, Pavel Scheufler

Sekretariát: Hana Vágnerová.

Omluveni:

Zdeněk Susa

Hosté:

Mgr. Vlastimil Ježek, generální ředitel Českého rozhlasu


I. Schválení programu zasedání

a/ informace generálního ředitele,
b/ hospodářská část Výroční zprávy,
c/ kontrola úkolů
d/ různé

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ dopis F. Koňárka, připomínky k uveřejněnému materiálu v Magazinu Práva - Den s Vlastimilem Ježkem - č.j. 242/98,
b/ kopie dopisu GŘ panu Koňárkovi - č.j. 243/98,
c/ dopis GŘ + informace o spolupráci ČRo 3 s internetovými novinami - č.j. 244/98,
d/ dopis posluchačky J. Nedvídkové - č.j. 245/98,
e/ dopis F. Koňárka - č.j. 246/98,
f/ dopis S. Libovického - doplnění stížnosti z 18. října 1998 - č.j. 247/98,
g/ dopis J. Žaloudka - připomínky k pořadu "Dobré jitro" - č.j. 248/98,
h/ kopie dopisu GŘ panu Finkovi - "Dechovková hitparáda" - č.j. 249/98,
i/ dopis GŘ k problematice nástěnek rady - č.j. 250/98,
j/ dopis F. Koňárka obsahující návrh doplnění Internetu informacemi o Radě Českého rozhlasu a dalších pracovnících rozhlasu, dále kritické připomínky m.j. ke komunikaci rady s veřejností prostřednictvím nástěnky - č.j. 251/98
k/ materiál o Prix Bohemia Radio 1996 - č.j. 252/98,
- expertíza Klementa Lukeše,
- expertíza S. Bergmannové.

Podané informace:

Generální ředitel informoval radu o

a/ organizačním zlepšení komunikace rady s veřejností umístěním nástěnky v hale rozhlasu v přízemí,
b/ splnění požadavku rady - prvotní účetní doklady Concertina Praga 1997 jsou k dispozici ,
c/ podpisu dodatku č. 4 ke kupní smlouvě na RS Pankrác,
d/ svém stanovisku k článku v deníku Právo "Dostál pobouřen veřejnoprávním ČRo" - článek byl uveřejněn dne 4. 11. 1998.

Generální ředitel předá Koncepci řízení Českého rozhlasu do roku 2005 na příštím zasedání rady, t.j. 11. listopadu 1998.

III. Kontrola úkolů:

a/ na jednom ze svých příštích zasedání se rada bude zabývat kontrolou svého usnesení 18/98 - stanovisko rady k vysílání ČRo 1 -
úkol trvá.

b/ Vladimír Poštulka připraví text, který bude podkladem pro vyjádření rady k vysílání studia Českého rozhlasu Ostrava -
úkol trvá.

c/ Pavel Scheufler projedná s GŘ způsob úhrady překladu směrnice BBC -
úkol splněn.

d/ Lenka Procházková bude pokračovat v upřesňování zadání expertíz o ČRo 2 -
úkol splněn.

e/ Pavel Scheufler připraví text hospodářské části Výroční zprávy -
úkol splněn.

IV. Uložené úkoly:

a/ Vladimír Poštulka projedná možnost částečné úhrady překladu směrnic BBC s Radou České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.
do 11. 11. 1998.

b/ všichni členové rady vypracují písemně svůj stručný pracovní životopis (v rozsahu 6 řádek strojopisu) pro potřeby internetové stránky Českého rozhlasu -
do 11. 11. 1998

V. Doporučení rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 42/98

Rada posoudila prohřešek proti veřejnoprávní etice, jehož se dopustili pracovníci Radiožurnálu 3. 11. 1998 ve zpravodajské relaci jmenováním konkrétních osob uvedených v tzv. Cibulkových seznamech.
Rada se shodla v názoru, že podobné prohřešky proti veřejnoprávní etice by měly být řešeny důsledně a razantněji postihem konkrétních viníků. Přitom je bezpodmínečně nutné, aby se Český rozhlas veřejně omluvil dotčeným lidem, resp. jejich příbuzným, na téže stanici a nabídl jim prostor k vyjádření.
Rada navíc vyslovila podivení nad vysvětlením, které poskytl deníku Právo šéfredaktor Radiožurnálu Alexandr Pícha.
Hlasování: 7 hlasů pro.

Usnesení 43/98

Rada schválila text hospodářské části Výroční zprávy za rok 1997.
Hlasování: 7 hlasů pro.

VII. Diskuse

a/ rada diskutovala o reakci ministra kultury Pavla Dostála na zprávu stanice Radiožurnál, v níž byli jmenováni lidé, uvedení v tzv. Cibulkových seznamech spolupracovníků StB.
Generální ředitel seznámil radu se svým stanoviskem, že uvádění takovýchto zpráv ve veřejnoprávním rozhlase považuje za chybné a že pověřil šéfredaktora Radiožurnálu Alexandra Píchu, aby uvedeným osobám nabídl prostor pro vyjádření v Českém rozhlase.
Rada v této souvislosti přijala usnesení 42/98.

b/ rada diskutovala nad předloženým textem hospodářské části Výroční zprávy a odsouhlasila konečnou versi.
Rada v této souvislosti přijala usnesení 43/98.

VIII. Termín příštího zasedání:

Příští řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se koná
11. listopadu 1998 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Termín dalšího zasedání:
25. listopadu 1998 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

IX. Různé:

a/ rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu.
b/ rada vyslechla informaci Richarda Seemanna o jednání Dr. Krupičky, ředitele zahraničního vysílání s ministrem zahraničí Kavanem o budoucnosti vysílání do zahraničí.
c/ Vladimír Poštulka informoval členy rady o dopisu člena rady Jana Kalfuse o jeho abdikaci ke dni 31. 10. 1998, podané předsedovi Poslanecké sněmovny Václavu Klausovi.
d/ členové rady se zúčastnili 5. schůze výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Schůze se konala dne 4. listopadu 1998.
Při této příležitosti rada požádala přítomné poslance o urychlené zvolení chybějícího člena rady, pokud možno s právnickým vzděláním.
e/ na setkání rady se zástupcem společnosti IP Praha, které proběhne 11.listopadu 1998, by mělo jít především o tyto okruhy otázek:
1/ vývoj přijímání inzerce pro Český rozhlas a její problémy v průběhu posledních tří let,
2/ strategie IP Praha v oblasti České republiky a její návaznost na mezinárodní strategii IP Praha,
3/ vysvětlení smyslu smlouvy o zajišťování komunikační strategie Českého rozhlasu.

f/ na nástěnce v hale rozhlasu v přízemí bude jmenný seznam členů rady, programové prohlášení rady, zápis z posledního zasedání a usnesenív číselné posloupnosti.
g/ rada žádá generálního ředitele o záznam vysílání na stanici ČRo 2 Praha dne 15. 9. 1998, kdy byl hostem pořadu PhDr Jiří Štilec namísto Ivy Bittové.

Zápis byl přečten a schválen.
Praha, 4. listopadu 1998
Zapsala Vágnerová

Spustit audio