Zápis z 27. zasedání Rady Českého rozhlasu

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
konaného dne 22. srpna 2001 v budově Českého rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann. předseda, Milan Blažek, Barbara Köpplová, Michal Pavlata, Lenka Procházková;
Omluveni: Iva Kotrlá, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel;

I. Schválení programu

- záležitosti Rady,

- informace generálního ředitele,

- různé.

- schválení zápisu;

Program byl hlasováním schválen. II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ Mgr. Černá, protest proti způsobu prezentování etických otázek ve vysílání, č.j. 173/01;

b/ S. Libovický, kritika vysílání ČRo, č.j. 174/01;

- c/ Ing. Výborný, primátor Jihlavy, vyjádření podpory vzniku regionálního studia Čro v Jihlavě, č.j. 175/01;

- d/ Úřad Rady ČR RTV, předání kritického dopisu J. Vytloukala, č.j. 176/01;

- e/ Ing. Kroupa, kritika změny znělky ČRo 2 a Reginy a nesprávného užívání češtiny ve vysílání, č.j. 177/01;

- f/ průvodní dopis GŘ č.j. 178/01 k materiálům:

- základní informace a výsledky výzkumu Media Projekt za I.pololetí 2001;

- přehled žádostí o kmitočtové příděly...;

- informace k soutěži Radia Praha;

- g/ průvodní dopis GŘ č.j. 179/01 + Výsledky hospodaření ČRo za I. pololetí 2001;

- h/ Ing. Štern, doplněk studie k rozboru ČRo o ČT z hlediska zpravodajství a publicistiky regionálních studií ČRo a ostatních celoplošných stanic (ČRo 2 a ČRo 3) č.j. 180/01;

- i/ průvodní dopis GŘ č.j. 181/01 k svodce posluchačských ohlasů za VII/01;

- j/ průvodní dopis GŘ č.j. 182/01 ke zprávě Media Report za období 17/7-6/8 2001;

- k/ průvodní dopis GŘ č.j. 183/01 k informaci o Formátech regionálních stanic ČRo;

- l/ průvodní dopis GŘ č.j. 184/01 ke zprávě Media Report za období 7/8-20/8 2001;

- m/ GEZ - zpráva za rok 2001, č.j. 185/01;

- n/ průvodní dopis GŘ č.j. 187/01 k následujícím materiálům:

- Komplexní profil Útvaru komunikace za I. pololetí 2001,

- informace o zahájení zkušebního vysílání na stanici Regina II;

- o/ ESH (Evropský svátek hudby - 7. ročník), poděkování za pozornost a podporu ČRo uvedené akci, č.j. 188/01;

Odeslané materiály:

- 65/2001 odpověď na dopis p. Hanzla;

- 66/2001 informace generálnímu řediteli;

- 67/2001 předseda Rady ČR RTV Ing. Muchka, žádost o prověření informace týkající se vysílání soukromé rozhlasové stanice;

- 68/2001 MUDr. Mgr. Ivan Langer, předseda SKSP a místopředseda PS PČR, předání 20 exemplářů Zprávy o hospodaření ČRo za rok 2000 pro členy Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR;

- 69/2001 GŘ, předání Zprávy o hospodaření ČRo za rok 2000;

- 70/2001 Ing. Výborný, primátor Jihlavy, odpověď na dopis;

Podané informace: Richard Seemann informoval členy Rady o jednání předsednictva Rady, právníky Advokátní kanceláře Hornová-Hrudka-Řípa a zástupcem ČRo Ing.Koubkem o novele zákona o Českém rozhlase. Jednání se konalo 1. srpna 2001.

Informace generálního ředitele:

Generální ředitel informoval o

- výsledcích hospodaření,

- jednání s RFE /RL o perspektivě spolupráce a přípravě smlouvy,

- kampani k výběru rozhlasových poplatků,

- jednání s ROZO,

- jednání s Českou poštou,

- regionálním vysílání v Jihlavě a Pardubicích,

- vybavení Českého rozhlasu výpočetní technikou;

zodpověděl otázky členů Rady k předloženým zápisům z porad GŘ. III. Kontrola úkolů

Uložené úkoly byly splněny.

IV. Uložené úkoly

Rada pověřuje

- Barbaru Köpplovou, aby vypracovala komplexní informaci o způsobu vybírání rozhlasových a televizních poplatků v Německu (na základě materiálů předaných při jednání delegace Rady Českého rozhlasu s ústředím pro vybírání těchto poplatků v Kolíně n/Rýnem);termín: 5. září 2001;

- Barbaru Köpplovou, aby zkompletovala materiál o Radě západoněmeckého rozhlasu WDR a návštěvě hornorakouského rozhlasu ÖRF s komentářem;termín: 5. září 2001;

- Barbaru Köpplovou, Lenku Procházkovou a Milana Uhdeho, aby vypracovali návrh usnesení "Závěry a opatření vyplývající z materiálu Český rozhlas o České televizi (Analýza prezentace krize v České televizi ve zpravodajství a publicistice ČRo 1 a ČRo 6)" - ve smyslu usnesení č. 56 Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR; termín: 19. září 2001;

V. Doporučení Rady --

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

--

VII. Diskuse Rada stanovila program pro svá zasedání v září t.r. a diskutovala o přípravě těchto zasedání.

VIII. Termín příštího zasedání

Příští zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 5. září 2001 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Z programu:

- návrh novely zákona o Českém rozhlase (15,00 hod.),

- diskuse o zřízení institutu pro výběr koncesionářských poplatků,

- informace o vysílání Rozhlasových novin na ČRo 2 a o zahájení vysílání

Reginy II,

- informace o "Formátech regionálních stanic ČRo";

Další zasedání: 12. září 2001:

- výsledky hospodaření ČRo za I. pololetí 2001 (15,00 hod.),

- informace o vývoji poslechovosti (16,00 hod.),

19. září 2001;

- problematika kmitočtů s ohledem na regionální vysílání a v souvislosti s novými územně správními celky (s důrazem na Liberec) (15,00 hod.),

- závěry a opatření vyplývající z materiálu Český rozhlas o České televizi (Analýza prezentace krize v České televizi ve zpravodajství a publicistice ČRo 1 a ČRo 6 - usnesení) (16,00 hod.),

26. září 2001: Seminář k tématu "Návrh koncepce přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání v ČR"(vládní usnesení z 9. 7. 2001)

v 11 hod. v zasedací místnosti IV. patro, č. dv. 425;

Na programu řádného zasedání Rady 26. 9. 2001 bude m.j. předložený materiál "Komplexní profil Úseku komunikace za I. pol. 2001".

IX. Kontrola zápisu

Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

- Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu;

- dopis č.j. 177/01 bude předán generálnímu řediteli s žádostí o stanovisko;

- návrhem odpovědi na dopis č.j. 173/01 Rada pověřuje Ivu Kotrlou,

- návrhem odpovědi na dopis č.j. 176/01 Rada pověřuje Lenku Procházkovou;

- Zpráva o hospodaření ČRo za rok 2000 byla předána členům Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR;

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 22. srpna 2001