Zápis z 26. zasedání Rady Českého rozhlasu

16. srpen 2000

konaného dne 16. srpna 2000 v budově Českého rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa; Omluveni: Milan Blažek, Milan Uhde; Sekretariát: Hana Vágnerová;

Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu; Ing. Bernáthová, vedoucí finančního odboru ČRo, Ing. Cincibus, člen odborné komise Rady, Mgr. Vydra, člen odborné komise Rady;

I. Schválení programu

- organizační záležitosti,

- informace GŘ,

- informace Mgr. Vydry k připravované expertíze,

- diskuse nad Výsledky hospodaření ČRo za rok 1999,

- různé,

- schválení zápisu;

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací
Převzaté materiály:

- - poděkování prezidenta nadačního fondu Ivana Medka za spolupráci Českého rozhlasu při realizaci Evropského svátku hudby 2000 - 6.ročník, č.j. 141/2000;

- S. Kubík, kritika vysílání ČRo 1 - č.j. 142/2000;

- H. Sobotková, pozitivní hodnocení pořadu Paprsky naděje a žádost o reprízování, č.j. 143/2000;

- expertíza Dr. Kleibla k vysílání pro děti a mládež, č.j. 144/2000;

- průvodní dopis GŘ k návrhu nájemní smlouvy a návrh smlouvy - č.j. 145/2000;

- průvodní dopis GŘ k materiálům:

- poděkování Dr. Podgorného, ředitele MHF PJ, SOČRu za profesionální výkon během soutěže,

- kopie dopisu ministru Pavlu Dostálovi týkající se novely zákona o rozhlasových a televizních poplatcích zpracovaný ČT a ČRo, č.j.146/2000;

- - g/ Ing. Vybíralová, urgence odpovědi na dopis adresovaný ČRo 1 - č.j. 147/2000;

- h/ R. Tvrdík, člen SOČRu, záznam telefonátu, žádost o vysvětlení vztahu Radioservis a.s. k ČRo - č.j. 148/2000;

- i/ COS HSP, stanovisko k novele zákona o ČT a ČRo, č.j. 149/2000;

- j/ právní posudek Advokátní kanceláře Hornová-Hrudka-Řípa a partneři k "živým vstupům posluchačů do vysílání" č.j. 150/2000;

- k/ anonym - č.j. 151/2000;

- l/ Sdružení židovských odbojářů a vojáků - poděkování za pořad "V pravé poledne ", č.j. 152/2000;

- m/ Základní výsledky Media Projektu za období 1.1.-30.6.2000 - č.j. 153/2000;

- n/ Výroční zpráva o výsledcích hospodaření ČRo za rok 1999 - č.j. 154/2000;

- o/ Zpráva o hospodaření ČRo za I. pololetí 2000 - č.j. 155/2000;

- p/ Metodický pokyn ředitele Úseku programu - Pravidla pro přípravu přehledu domácího tisku na ČRo 1 Radiožurnál, č.j.156/2000;

- r/ průvodní dopis GŘ k materiálu týkajícího se odpovědi na otázku: Jaká jsou hlavní témata toho, co trápí společnost v ČR? - č.j. 157/2000;

Odeslané materiály:

94/2000 a 95/2000 -

předání Výroční zprávy Rady ČRo o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999 členům Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR a dalším představitelům PS;

96/2000 - dopis GŘ, informace z 25. zasedání Rady ČRo, pozvání na zasedání předsednictva Rady;

97/2000 - předání písemných materiálů Advokátní kanceláři Hornová-Hrudka-Řípa a partneři;

98/2000 - odpověď na dopis Dr. Juřiny;

99/2000 - předání novely zákona o Českém rozhlasu se zapracovanými změnami navrženými Radou ČRo a vedením ČRo Ministerstvu kultury ČR;

100/2000 - dopis GŘ, předání písemných materiálů;

101/2000 - dopis GŘ, předání expertíz k vysílání pro děti a mládež a k problematice "živých vstupů posluchačů do vysílání";

Podané informace:
Generální ředitel informoval Radu o

- probíhajícím programovém rozboru ČRo 3 a ČRo 6,

- "jazykovém dohledu nad stanicemi ČRo 1 a ČRo 2",

- úmyslu získat pro ČRo nemovitost v Karlových Varech,

- jednání s Ministerstvem dopravy a spojů o budoucnosti digitálního vysílání,

- přípravě vysílání v nových územně správních celcích,

- zadání přípravy rozpočtu na rok 2001,

- ukončení stěhovaní Archivních fondů,

- zahájení správního řízení o skryté reklamě na ČRo 1 (duben 2000),

- mediálním zabezpečení průběhu zasedání MF,

- přípravě vysílání z Olympijských her,

- zřízení místa zpravodaje na Slovensku;
Rada toto opatření doporučuje.

- počítačovém systému evidence nákladů na vznik pořadů;

Generální ředitel předal Radě Metodický pokyn Úseku programu - pravidla pro přípravu přehledu domácího tisku na ČRo 1 a materiál týkající se odpovědi na otázku: Jaká jsou hlavní témata toho, co trápí společnost v ČR?

Dotazy k předaným zápisům z porad generálního ředitele budou zodpovězeny na příštím zasedání.

III. Kontrola úkolů

Úkoly byly splněny.

IV. Uložené úkoly

Rada pověřuje svého předsedu, aby

- se dotázal právního experta Rady, zda je vhodné publikovat Výroční zprávu Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999 na Internetu před projednáváním Poslaneckou sněmovnou,

- požádal právního experta Rady o odborné stanovisko k vystupování členů Rady ČRo v médiích (odměny, které členům Rady ČRo přísluší za vystupování v Českém rozhlase, poukazují členové Rady ve všech případech na dobročinné účely).

V. Doporučení Rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 37/2000
Na základě doporučení vedení Českého rozhlasu a předloženého návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu studia ČRo Ostrava Rada souhlasí s pronájmem panu Ing. Bohdanu Matwikovi.
Hlasování: 5 hlasů pro.

VII. Diskuse

- Rada diskutovala s členem odborné komise Rady Mgr. Vydrou o stavu příprav na vypracování Etického kodexu pracovníka Českého rozhlasu.
Do 2. října 2000 Rada obdrží návrh textu Etického kodexu zpracovaného Mgr. Vydrou (včetně dalších dokumentů ve smyslu dnešního jednání).

- Rada diskutovala nad Zprávou o hospodaření Českého rozhlasu za rok 1999 a vyslechla výklad a návrhy člena odborné komise Rady Ing. Cincibuse.
Do 20. září 2000 vedení Českého rozhlasu předloží Radě upravenou část Zprávy o výsledcích hospodaření Českého rozhlasu za rok 1999 podle požadavků vyplývajících z diskuse na dnešním zasedání.
Schválení definitivního znění II. části Výroční zprávy Rady Českého rozhlasu za rok 1999 je naplánováno na 4. října 2000.

VIII. Termín příštího zasedání

Příští řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 30. srpna 2000 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu v Praze.

Z programu:
ekonomické záležitosti, investice, zápisy z porad vedení ČRo, poslechovost.

Další zasedání Rady:
6. září 2000:
Z programu:

Vysílání pro děti a mládež v 15,00 hod.; podkladem pro jednání je expertíza Dr. Kleibla.

13. září 2000:
Z programu:

Úkoly z minulých zasedání Rady.

20. září 2000:
Z programu:

Projednávání Zprávy o výsledcích hospodaření Českého rozhlasu za rok 1999 jako podkladu pro II. část Výroční zprávy Rady ČRo za rok 1999.
Projednávání právního posudku Advokátní kanceláře Hornová-Hrudka-Řípa a partneři k problematice "živých vstupů posluchačů do vysílání". Gestorkou je Barbara Köpplová.

4. října 2000 - výjezdní zasedání do studia ČRo Plzeň:
Z programu:
Schválení II. části Výroční zprávy Rady ČRo.

IX. Kontrola zápisu
Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

- a/ jednání o korespondenci došlé na adresu Rady se uskuteční na příštím zasedání Rady;

- b/ Pavel Scheufler informoval členy Rady o jednání předsednictva Rady, které se konalo 25. července 2000.
Rada přijala Usnesení 37/2000, projednané na zasedání předsednictva; usnesení bylo schváleno 5 hlasy.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 16. srpna 2000

Spustit audio