Zápis z 26. zasedání Rady Českého rozhlasu

8. září 1999

konaného dne 8. září 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Milan Bla ek, Barbara Köpplová, Michal Pavlata,
Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Hosté: Ing. Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu,
René Kubá ek, zástupce výkonného ředitele Nadace
Patrie,
Katerina Piró, Nadace Patrie,
Leo Pavlát, ředitel idovského musea,
Jiří Oberfalzer, ředitel Nadace Patrie,
pracovníci Českého rozhlasu (dle prezenční listiny)

Omluveni: Iva Kotrlá, Lenka Procházková;

I. Schválení programu

- informace generálního ředitele,

- projednání dopisu předsedovi Stálé komise pro sdělovací prostředky a místopředsedovi PS PČR MUDr.Mgr. Langrovi k veřejné obchodní soutě i na prodej RS Pankrác,

- setkání s představiteli Nadace Patrie, ředitelem idovského musea a ředitelem kulturního idovského centra,

- korespondence Rady.

- různé.

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály

a/ kopie dopisu COS HSP ministru kultury Pavlu Dostálovi - připomínky k zákonu
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, Radě na vědomí, č.j.
380/99;
b/ dopis programového ředitele ČRo Dr. Havla, pozvání na Prix Bohemia Radio
1999, č.j. 381/99;
c/ doplňující materiál k VZ o hospodaření ČRo za rok 1998, č.j. 382/99;
d/ právní náhled advokátní kanceláře Winter a spol. ke sporu se společností
Sallerova výstavbě - č.j. 383/99;
e/ záznam vysílání Radio urnálu ze dne 26. 8. 1999 a komentář k němu, č.j.
384/99;
f/ dopis GŘ + návrh dodatku ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor ve
studiu ČRo České Budějovice firmě ÚZIS, č.j. 385/99;

Podané informace:

Generální ředitel informoval Radu Českého rozhlasu

- o rezignaci éfredaktora ČRo 2 Mgr. Bobka,

- o kandidátu na funkci éfredaktora ČRo 2.

Rada Českého rozhlasu v této souvislosti ádá generálního ředitele, aby kandidáta na místo éfredaktora ČRo 2 pozval na zasedání Rady 22. září 1999 (na 16,00 hod.), kdy by seznámil Radu se svou koncepcí vysílání této stanice.

- o situaci v Radiu Regina Praha a o svých záměrech s tímto studiem.

Rada ádá generálního ředitele, aby na zasedání Rady ČRo dne 15. září 1999 (16,00 hod.), které se bude konat v prostorách studia Radia Regina Praha, pozval ředitele studií ČRo (Plzeň, Hradec Králové a Ústí n/Labem), která svým vysíláním zasahují region Středních Čech.

- o výpadku vysílání Radia Svobodná Evropa, ke kterému do lo dne 7. září 1999.

Rada ádá generálního ředitele o informace, jakým způsobem jsou technicky zaji těny přenosy signálů (předev ím za mimořádných okolností). Hlasování: 7 hlasů pro.

- o vytvoření týmu na prezentaci Českého rozhlasu na Internetu.

Rada toto úsilí vítá a ádá generálního ředitele o předlo ení návrhu projektu. Hlasování: 7 hlasů pro.

- o probíhající kontrole Ministerstva financí vysílání Českého rozhlasu pro zahraničí.

Rada ádá generálního ředitele o předlo ení závěrů kontroly po jejím ukončení.

- o svých jednáních s politickými představiteli.

III. Kontrola úkolů:

a/ členové Rady ČRo a vedení Českého rozhlasu zrevidují Statut Českého rozhlasu a doplní jej o Etický kodex - do 30. 9. 1999;

Rada v této souvislosti ádá generálního ředitele o informaci, jak pokročily práce na revizi Statutu Českého rozhlasu a na Etickém kodexu.

b/ členové Rady ČRo projednají předlo ený materiál "Nástin koncepce vysílání ČRo pro děti a mláde " na některém z pří tích zasedání v letním období - termín nestanoven;

c/ Rada pověřuje 1. místopředsedu Pavla Scheuflera, aby vypracoval návrh textu hospodářské části Výroční zprávy za rok 1998 -do 22. září 1999, (první čtení);

IV. Ulo ené úkoly

--

V. Doporučení rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 68/99

Na základě doporučení generálního ředitele a předlo eného návrhu Dodatku č. 1/99 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 30. 6. 1999 firmě ÚZIS - Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR v objektu studia ČRo České Budějovice Rada souhlasí s navrhovaným Dodatkem 1/99.

Hlasování: 7 hlasů pro.

VII. Diskuse

Členové Rady diskutovali s generálním ředitelem o

- příčinách poklesu poslechovosti ČRo 1. Členové Rady uvedli některé příklady, které mohly přispět ke sní ení poslechovosti a dále uvedli své náměty na zlep ení situace. Hlasování: 7 hlasů pro.

- vysílání Českého rozhlasu (ve smyslu bodu III/a zápisu z 25. zasedání Rady).

Členové Rady diskutovali s představiteli Nadace Patrie, ředitelem idovského musea a pracovníky Českého rozhlasu o akci Fórum 2000 (10. - 13. 10. 1999) a o akci Fenomén Holocaust (6. - 8. 10. 1999).

Rada ádá generálního ředitele o maximální mediální podporu obou těchto akcí.

VIII. Termín pří tího zasedání:

Pří tí řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 15. září 1999 ve 14,00 hod. v budově Radia Regina Praha, Hybe ova 8, Praha Karlín.

Z programu:

- setkání s řediteli vybraných studií ČRo (16,00 hod.),

- hospodaření Rady,

- návrh smlouvy o prodeji reklamních časů,

- seznámení s provozem odbavovacího zařízení DALET,

- korespondence Rady.

Dal í zasedání Rady ČRo se uskuteční 22. září 1999.

Z programu:

- první čtení návrhu textu hospodářské části Výroční zprávy za rok 1998,

- diskuse o zavádění nových technologií v ČRo (Ing. Holý - 15,00 hod.),

- setkání s kandidátem na místo éfredaktora ČRo 2 (16,00 hod.),

- revize Statutu Českého rozhlasu a Etický kodex,

- korespondence Rady,

IX. Kontrola zápisu:

Ulo ené úkoly byly splněny.

X. Různé:

a/ Rada ádá generálního ředitele, aby pozval vítěze výběrového řízení na obsazení funkce ředitele studia ČRo Olomouc Mgr. Pavla Hekelu na zasedání Rady 6. října 1999 (16,00 hod.) k diskusi s Radou.

b/ Rada schválila text odpovědi na dopis předsedy Stálé komise pro sdělovací prostředky a místopředsedy PS PČR MUDr. Mgr. Langra. Dopis se týká veřejné obchodní soutě e na prodej RS Pankrác.

c/ čerpání rozpočtu Rady bude projednáváno na zasedání Rady dne 15. září 1999.

d/ návrh smlouvy na prodej reklamních časů v ČRo bude projednán na zasedání Rady 15. září 1999.

e/ předpokládané setkání s předsedkyní ROZO p. Tůnovou se odkládá na některé z pří tích zasedání. Důvodem je pracovní zaneprázdnění p. Tůnové.

f/ Rada vzala na vědomí informaci Barbary Köpplové o zaji tění a organizaci pracovní cesty Rady do veřejnoprávního rozhlasu v Mnichově.

g/ Rada přijala pozvání k účasti na Prix Bohemia Radio 1999 v Poděbradech.

h/ Rada se zabývala korespondencí do lou na její adresu:

- dopis Ing. Ledra, DrSc. bude v kopii předán generálnímu řediteli;

- návrh odpovědi na e-mail J. Stehlíka připraví Michal Pavlata;

- návrh odpovědi na dopis J. Pavlíka připraví Milan Bla ek.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 8. září 1999

Spustit audio