Zápis z 26. zasedání Rady Českého rozhlasu

21. říjen 1998

konaného dne 21. října 1998 v budově Českého rozhlasu

Přítomní:

Vladimír Poštulka, předseda
Milan Blažek, Jan Kalfus, Barbara Kopplová, Iva Kotrlá, Lenka Procházková, Richard Seemann, Pavel Scheufler

Sekretariát: Hana Vágnerová.

Omluveni:

Zdeněk Susa

Hosté:

Mgr. Vlastimil Ježek, generální ředitel Českého rozhlasu, JUDr. Ing. Petr Nagy, náměstek generálního ředitele ČRo,
Ludvík Němec, redaktor studia ČRo Brno,
Mgr. Miroslav Bobek, šéfredaktor stanice ČRo 2 - Praha,
Robert Tamchyna, zástupce šéfredaktora ČRo 2 - Praha


I. Schválení programu zasedání

a/ informace generálního ředitele,
b/ příjetí p. Ludvíka Němce,
c/ přijetí Mgr. Bobka, šéfredaktora stanice ČRo 2 - Praha,
d/ hospodářská část Výroční zprávy,
e/ RS Pankrác,
f/ různé.

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ kopie dopisu GŘ ROZO Brno - radě na vědomí - č.j. 232/98,
b/ kritický dopis S. Libovického - č.j. 233/98,
c/ kritický dopis F. Koňárka s žádostí o přijetí na zasedání rady - č.j. 234/98,
d/ postoupení dopisu Radou ČR pro rozhlasové a televizní vysílání - dopis Sdružení dechových orchestrů - č.j. 235/98,
e/ dopis Sdružení dechových orchestrů - č.j. 236/98,
f/ průvodní dopis GŘ č.j. 237/98 k materiálům:
A/ upřesňující informace o hospodaření PBR a čerpání nákladů na reprezentaci v letech 1995 - 97,
B/ kopie odpovědi šéfredaktora ČRo 1 A. Píchy Dr. Streitbergovi, presidentovi ASA - radě na vědomí,
C/ informace o vydavatelské činnosti,
g/ fax ROZO Brno - vyjádřené podpory jmenování L. Němce ředitelem studia - č.j. 238/98,
h/ pozvánka na 5. schůzi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na den 4.11. 1998 - č.j. 239/98,
i/ dopis Unie katolických žen - Dr. Koronthályové - pozitivní vyjádření k pořadu Českého rozhlasu "Paprsky víry" - č.j. 240/98,
j/ dopis F. Koňárka č.j. 241/98 - kritické připomínky k:
- zápisům rady,
- prohlášení předsedy rady Vladimíra Poštuky,
- akci GŘ "Den otevřených dveří" .

Podané informace:

Generální ředitel podal vysvětlení k předaným písemným materiálům, zejména k

a/ informacím o hospodaření PBR a nákladům na reprezentaci v letech 1995 - 1997,
b/ informaci o vydavatelské činnosti.

Generální ředitel informoval členy rady o

a/ výběru šéfredaktora stanice ČRo 3 - Vltava - (na dotaz předsedy),
b/ RS Pankrác.
c/ studiu ČRo Brno.

III. Kontrola úkolů:

a/ na jednom ze svých příštích zasedání se rada bude zabývat kontrolou svého usnesení 18/98 - stanovisko rady k vysílání ČRo 1 - úkol trvá,

b/ Vladimír Poštulka připraví text, který bude podkladem pro vyjádření rady k vysílání studia ČRo Ostrava - úkol trvá,

c/ Pavel Scheufler projedná s GŘ způsob úhrady překladu směrnice BBC -

úkol trvá,

d/ Lenka Procházková bude pokračovat v upřesňování zadání expertíz o ČRo 2 - úkol trvá,

e/ Vladimír Poštulka připraví další část textu hospodářské části Výroční zprávy úkol trvá,

(textem hospodářské části Výroční zprávy se dále bude zabývat místopředseda rady, Pavel Scheufler).

IV. Uložené úkoly:

a/ Pavel Scheufler připraví další část textu hospodářské části Výroční zprávy, týkající se ČRo 6 - do 4.11.1998.

V. Doporučení rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 40/98

Na návrh generálního ředitele Rada Českého rozhlasu jmenovala ředitelem studia Českého rozhlasu Brno pana Ludvíka Němce ke dni 22. října 1998.

Hlasování: 7 hlasů pro.

Usnesení 41/98

Na žádost generálního ředitele Rada Českého rozhlasu vyslovila předběžný souhlas s uzavřením dodatku č. 4 ke kupní smlouvě o prodeji RS Pankrác ve znění, které jí bylo předloženo.

Hlasování: 5 hlasů pro, 2 hlasy proti, 1 hlas se zdržel.

Člen rady Jan Kalfus zdůvodnil svůj nesouhlas se schváleným usnesením 41/98 v podobě, která je neveřejnou přílohou zprávy ze zasedání rady, současně s následnou reakcí generálního ředitele Českého rozhlasu.

VII. Diskuse

a/ rada přijala na svém dnešním zasedání redaktora studia ČRo Brno . Ludvíka Němce.

Rada přijala usnesení 40/98.

b/ rada pozvala na své dnešní zasedání šéfredaktora ČRo 2 Mgr. Bobka a jeho zástupce p. Tamchynu a diskutovala s nimi o vysílání stanice ČRo 2 - Praha.

c/ rada diskutovala o hospodářské části Výroční zprávy. Úpravou textu byl pověřen místopředseda rady Pavel Scheufler.

VIII. Termín příštího zasedání:

Příští řádné zasedání se koná 4. listopadu 1998 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Termíny dalších zasedání:

11. listopadu 1998 ve 14,00 hod.
25. listopadu 1998 ve 14,00 hod.

vždy v budově rozhlasu.

IX. Různé:

a/ rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu.

b/ členové rady dostali pozvánku na 5. schůzi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Schůze se koná 4. listopadu 1998 od 9,00 hod. v místnosti 106/I. patro.

c/ Jan Kalfus vznesl námitku proti zpracování materiálu o nákladech Concertino Praga, neboť vůbec nedávají odpověď na otázku, která byla v zadání položena, tedy doložení výše nákladů na ubytování a stravování.

Rada žádá generálního ředitele, aby byla Janu Kalfusovi umožněna kontrola prvotních účetních dokladů týkajících se všech nákladů Concertino Praga 1997.

Dále nebyla zodpovězena otázka o počtu účastníků (hostů) PBR 1996 a 1997.

d/ rada žádá generálního ředitele, aby na zasedání 11. listopadu 1998 pozval ředitele společnosti IP Praha, příp. některého z vedoucích představitelů společnosti (na 15,00 hod.).

e/ Richard Seemann byl pověřen, aby připravil oslovení ORF ve Vídni a informoval se na možnost návštěvy zástupců Rady Českého rozhlasu.

Zápis byl přečten a schválen.
Praha, 21. října 1998
Zapsala Vágnerová

Spustit audio