Zápis z 26. zasedání Rady Českého rozhlasu

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
konaného dne 25. července 2001 v budově Českého rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann. předseda, Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa;
Omluveni: Milan Uhde;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Dr. Havel, programový ředitel, Ing. Skalová, ředitelka ESÚ;

I. Schválení programu

- záležitosti Rady,

- informace vedení ČRo,

- schválení Zprávy o hospodaření ČRo za rok 2000,

- různé.

- schválení zápisu;

Program byl hlasováním schválen. II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

- a/ M. Bena, k používání spisovné češtiny a správné výslovnosti ve vysílání ČRo, č.j. 169/01;

- b/ J. Bajer, poznámky k vysílání ČRo, č.j. 170/01;

- c/ Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa, doplnění informací, č.j. 171/01;

- d/ R. Tvrdík, dodatek pisatele k předcházející korespondenci, č.j. 172/01;

Odeslané materiály:

- 63/2001 odpověď na dopis p. Fürsta,

- 64/2001 odpověď na telefonát p. Nováka;

Informace členů Rady: Richard Seemann informoval o jednání s předsedou Zahraničního výboru PS PČR PhDr Lubomírem Zaorálkem o problematice vysílání ČRo do zahraničí.

Pavel Scheufler informoval o společném zasedání se zástupci Rady České televize k etickému kodexu pracovníků Českého rozhlasu a České televize.

Další zasedání se bude konat 26. 7. 2001.

V této souvislosti Rada přijala usnesení 29/01.

Informace vedení ČRo:

Programový ředitel informoval o

- mimořádné události ve stanici ČRo Ostrava (zásah bleskem),

- prvním setkání koordinační komise ustavené pro národnostní menšiny;

zodpověděl otázky členů Rady k předloženým zápisům z porad GŘ. III. Kontrola úkolů

Uložené úkoly byly splněny.

IV. Uložené úkoly

Rada pověřuje

- předsedu, aby požádal Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa a partneři o posouzení vládního návrhu Zákona o Českém rozhlase. Jednání se uskuteční dne 1.8.2001 ve 14,00 hod. Za Radu se jednání zúčastní předseda a místopředseda.

Současně Rada žádá generálního ředitele, aby na toto jednání delegoval svého zástupce.

- předesedu, aby vypracoval návrh dopisu předsedovi SKSP MUDr. Mgr. Ivanu Langerovi o problémech při přidělování kmitočtů, které brání rozvoji vysílání v nových územně-správních celcích (podklady dodá generální ředitel);

- Pavla Scheuflera, aby ve spolupráci se sekretářkou Rady vyhotovil souhrn připomínek k připravovanému Zákonu o Českém rozhlase;

- Barbaru Köpplovou, aby vypracovala komplexní informaci o způsobu vybírání rozhlasových a televizních poplatků v Německu (na základě materiálů předaných při jednání delegace Rady Českého rozhlasu s ústředím pro vybírání těchto poplatků v Kolíně n/Rýnem);

- předsedu, aby napsal žádost předsedovi Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání Ing. Muchkovi o prověření informace, zda v radiu KISS dne 19. 7. 2001 mezi 14,00 a 15,00 zazněl (písňový) text vyzývající k neplacení rozhlasových poplatků;

- předsedu, aby zajistil ve spolupráci s ak. sochařem Štěpánem Kotrbou prezentaci materiálu Rozvoj informačních a komunikačních techologií na počátku 3. tisíciletí a změny v poslání média veřejné služby na internetových a intranetových stránkách Rady; Pavla Scheuflera vypracováním úvodního komentáře. Definitivní podoba textu bude předložena na schůzi předsednictva Rady.

- Barbaru Köpplovou, Lenku Procházkovou a Milana Uhdeho, aby vypracovali návrh usnesení "Závěry a opatření vyplývající z materiálu Český rozhlas o České televizi (Analýza prezentace krize v České televizi ve zpravodajství a publicistice ČRo 1 a ČRo 6)" - ve smyslu usnesení č. 56 Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR; termín: 12. září 2001;

Doporučení Rady --

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 26/01

Rada schvaluje Zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2000.

Rada pověřuje svého předsedu, aby ve spolupráci s ředitelkou ESÚ Ing.Skalovou a ekonomickým expertem Rady Ing. Cincibusem vypracoval komentář k příloze týkající se inventarizace.
Text bude projednán na schůzi předsednictva 1. 8. 2001.
Hlasování: 8 hlasů pro.

Usnesení 27/01

Rada bere na vědomí, že k prodeji nemovitosti v Ostravě Na Vizině č.p. 355 nedošlo; (prodej schválen usnesením 14/2000 ze dne 8. 3. 2000).

Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy Rada souhlasí s prodejem výše uvedené nemovitosti paní Haně Brusové, Ostrava Hrabůvka.
Hlasování: 7 hlasů pro.

Usnesení 28/01

Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy na pronájem domu č.p. 103 v Přerově n/Labem Rada souhlasí s pronájmem p. Marku Hofhanzlovi. Jedná se o pronájem na dobu určitou do 31. 10. 2001.
Hlasování: 7 hlasů pro.

Usnesení 29/01

Rada pověřuje Lenku Procházkovou a Pavla Scheuflera, aby dále spolupracovali na tvorbě etického kodexu pracovníků Českého rozhlasu a České televize.
Hlasování: 7 hlasů pro, 1 proti.

VII. Diskuse

Rada diskutovala

s programovým ředitelem Dr. Havlem a ředitelkou ESÚ Ing. Skalovou o

- textu Zprávy o hospodaření Českého rozhlasu v roce 2000 a přijala usnesení 26/01;

- mzdových otázkách v Českém rozhlase;

VIII. Termín příštího zasedání Příští zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 22. srpna 2001 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Další zasedání:

5. září 2001;

12. září 2001: (Závěry a opatření vyplývající z materiálu Český rozhlas o České televizi (Analýza prezentace krize v České televizi ve zpravodajství a publicistice ČRo 1 a ČRo 6 - usnesení).

19. září 2001;

26. září 2001: Seminář k tématu "Návrh koncepce přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání v ČR" (materiál k výše uvedenému tématu byl předložen Ministerstvem dopravy a spojů a Ministerstvem kultury na zasedání vlády a projednáván 9. 7. 2001);

IX. Kontrola zápisu

Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

- Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu;

- Rada schválila odměnu Ing. Cincibusovi.

- Rada rozhodla uspořádat 26. září 2001 seminář k problematice digitalizace zemského rozhlasového vysílání. Organizací a personálním zajištěním semináře bude pověřen expert Rady pro technické otázky - ak. sochař Štěpán Kotrba.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 25. července 2001