Zápis z 25. zasedání Rady Českého rozhlasu

1. září 1999

konaného dne 1. září 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Milan Bla ek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová,
Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler,
Zdeněk Susa, Milan Uhde;

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Hosté: Ing. Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu,
Ing. Hana Skalová, ředitelka ESÚ,
Mgr. Pavel Pecháček, éfredaktor Radia SE,
Mgr. Miroslav Bobek, éfredaktor ČRo 2,
Jan Uhrin, redaktor;

I. Schválení programu

- informace generálního ředitele,

- právní postavení Rádia Svobodná Evropa v rámci ČRo,

- hospodářská části VZ za rok 1998 a výsledky hospodaření Českého rozhlasu za rok 1998,

- zále itosti stanice ČRo 2,

- různé;

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály

a/ dopis předsedy Stálé komise pro sdělovací prostředky a místopředsedy PS PČR MUDr. Mgr. I. Langra k veřejné obchodní soutě i na prodej RS Pankrác - č.j. 366/99;
b/ přehled hospodaření Rady ČRo za I.pol. 1999, č.j. 367/99;
c/ dopis předsedy Rady ČTK Dr. Přibáně, č.j. 368/99;
d/ informace o tiskové konferenci pořádané ve studiu Regina Praha, č.j. 369/99;
e/ dopis Ing. Ledra, DrSc. k chybným jazykovým hlá ením v ČRo, č.j. 370/99;
f/ dopis J. Pavlíka, kritika vysílané hudby, č.j. 371/99;
g/ dopis GŘ + informace o pravidlech a pojmech pou ívaných při fin. řízení, č.j. 372/99;
h/ e-mail J. Stehlíka k reklamě ve vysílání, č.j. 373/99;
i/ materiál ke "Dnům české idovské kultury" ve vysílání ČRo 3, č.j. 374/99;
j/ dopis GŘ + připomínky k zákonu o provozování rozhlasového a televizního vysílání, č.j. 375/99;
k/ informace o nákladech na jednoho posluchače na jednotlivých stanicích ČRo za I. pololetí 1999, č.j. 376/99;
l/ materiál o příčinách a reakce na pokles poslechovosti v I. pololetí 1999, č.j. 377/99;
m/ informace o ČRo 6/SE, č.j. 378/99;
n/ dopis GŘ + materiál k veřejné obchodní soutě i na prodej RS Pankrác, č.j.
379/99;

Podané informace:

Generální ředitel informoval Radu o svých záměrech pro nejbli í období. Dále odpověděl na otázky Rady týkající se programových a personálních zále itostí.

III. Kontrola úkolů:

a/ na jednom ze svých zasedání se Rada ČRo bude zabývat kontrolou svého
usnesení 18/98 - stanovisko Rady ČRo k vysílání ČRo - úkol trvá;

b/ při kontrole usnesení 18/98 bude vyhodnoceno zavádění nové organizace
práce na okruhu ČRo 1.
Rada ČRo uspořádá na jednom ze svých pří tích zasedání diskusi s vedením
ČRo 1 a vedením úseku techniky ČRo - termín nestanoven;

c/ členové Rady ČRo a vedení Českého rozhlasu zrevidují Statut Českého
rozhlasu a doplní jej o Etický kodex - do 30. 9. 1999;

d/ členové Rady ČRo projednají předlo ený materiál "Nástin koncepce vysílání
ČRo pro děti a mláde " na některém z pří tích zasedání v letním období -
termín nestanoven;

IV. Ulo ené úkoly

a/ Rada pověřuje 1. místopředsedu Pavla Scheuflera, aby vypracoval návrh textu hospodářské části Výroční zprávy za rok 1998 - do 22. září 1999, (první čtení);
b/ Rada pověřuje 1. místopředsedu Pavla Scheuflera, vypracováním návrhu zprávy pro předsedu Stálé komise pro sdělovací prostředky a místopředsedu PS PČR MUDr. Mgr. I. Langra o hodnocení veřejné obchodní soutě e na prodej RS Pankrác do 8. září 1999;
c/ Rada ádá generálního ředitele o předlo ení zprávy o vysílání Českého rozhlasu dne 26. 8. 1999 ve vztahu k volebnímu zákonu.
do 8. září 1999;

V. Doporučení rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 67/99

Rada Českého rozhlasu si v diskusi ujasnila vztah Radia Svobodná Evropa a
Českého rozhlasu jako dvou nezávislých subjektů, definovaný ve dvou
smlouvách, které uzavřely (Dohody o společném vysílacím projektu z
22.5.1996 a 28.5.1996 včetně dodatku z 19.9.1996).
Rada ČRo tudí nemá pravomoce zasahovat do vysílání Radia Svobodná
Evropa a případné otázky mů e ře it pouze prostřednictvím generálního
ředitele Českého rozhlasu.
Hlasování: 9 hlasů pro.

VII. Diskuse

- Rada diskutovala s éfredaktorem Radia Svobodná Evropa Mgr. Pavlem Pecháčkem o právním postavení Radia Svobodná Evropa v rámci Českého rozhlasu a přijala usnesení 67/99.

- Rada diskutovala s ředitelkou ESÚ Ing. Skalovou o výsledcích hospodaření Českého rozhlasu za rok 1998 v návaznosti na přípravu textu hospodářské části Výroční zprávy za rok 1998 a v této souvislosti ulo ila úkol IV/a.

- Rada diskutovala s vedením ČRo 2 o seriálu "Okresní noviny".

- Rada vzala na vědomí materiál reagující na návrh zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání předlo ený vedením Českého rozhlasu a Radou Českého rozhlasu Ministerstvu kultury dne 31. 8. 1999.

Hlasování: 7 hlasů pro.

VIII. Termín pří tího zasedání:

Pří tí řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 8. září 1999 ve 14,00 v budově rozhlasu.

Z programu:

- setkání s představiteli Nadace Patrie, ředitelem idovského musea a ředitelem kulturního idovského centra,

-

- hodnocení veřejné obchodní soutě e na prodej RS Pankrác,

- hospodářská část VZ za rok 1998,

- korespondence Rady.

Dal í zasedání Rady ČRo se uskuteční 15. září 1999.

IX. Kontrola zápisu:

Ulo ené úkoly byly splněny.

X. Různé:

- Rada se zabývala korespondencí do lou na její adresu;

- na pří tím zasedání bude stanoven termín náv těvy stanice Regina Praha - seznámení s provozem odbavovacího systému DALET;

- Rada zve představitele Nadace Patrie, ředitele idovského musea Leo Pavláta a ředitele kulturního idovského centra Milo e Pojara na setkání, které se bude konat 8. září 1999 v 16,00 hod. v budově rozhlasu.

- V této souvislosti Rada ádá generálního ředitele, aby pozval příslu né pracovníky Českého rozhlasu, kteří budou spolupracovat na Fóru 2000 - téma Fenomén Holocaust.

- sekretářka Rady pozve jménem Rady ČRo předsedkyni ROZO p. Tůnovou na zasedání Rady dne 15. září 1999 (15,00 hod).

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 1. září 1999

Spustit audio