Zápis z 25. zasedání Rady Českého rozhlasu

14. říjen 1998

konaného dne 14. října 1998 v budově Českého rozhlasu

Přítomní:

Vladimír Poštulka, předseda,
Milan Blažek, Jan Kalfus, Barbara Kopplová, Iva Kotrlá, Lenka Procházková, Richard Seemann, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa.

Sekretariát: Hana Vágnerová.

Hosté:

Mgr. Vlastimil Ježek, generální ředitel Českého rozhlasu,
Dr. Josef Havel, programový ředitel Českého rozhlasu,
Ing. arch. Ruzbeh Oweyssi, ředitel studia Českého rozhlasu Brno.


I. Schválení programu zasedání

a/ informace generálního ředitele,
b/ situace ve studiu ČRo Brno,
c/ rozpočet rady,
d/ různé.

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ dopis F. Koňárka, č.j. 224/98,
b/ dopis ROZO ČRo Brno generálnímu řediteli radě na vědomí, č.j. 225/98,
c/ dopis F. Koňárka, č.j. 226/98,
d/ dopis GŘ o RS Pankrác - č.j. 227/98,
e/ průvodní dopis GŘ + návrh nájemní smlouvy - č.j. 228/98,
f/ dopis GŘ č.j. 229/98 k materiálům:
doplňující informace k hospodářské části Výroční zprávy, informace o situaci ve studiu ČRo Brno,
g/ průvodní dopis GŘ č.j. 230/98 k materiálům:

A/ Deklarace o partnerství ČT a ČRo,
B/ výkaz vydavatelské činnosti Vydavatelství ČRo,
C/ sociologický průzkum - poslechovost v I.pol. 1998 - INTERNÍ MATERIÁL!
D/ návrh autorské smlouvy,
h/ rozpočet rady na rok 1999,

- expertíza Dr. Karfíka - VII., VIII., IX.

Podané informace:

Generální ředitel informoval radu o

a/ situaci ve studiu ČRo Brno,
b/ předaných doplňujících materiálech k hospodářské části Výroční zprávy,
c/ RS Pankrác,
d/ sociologickém průzkumu - (Interní materiál),
e/ Deklaraci o partnerství ČT a ČRo,
f/ výkazu Vydavatelské činnosti ČRo,
g/ návrhu autorské smlouvy,
h/ předloženém návrhu nájemní smlouvy.

Generální ředitel informoval radu o abdikaci Ing. arch. Oweyssiho, ředitele studia ČRo Brno ke dni 14. 10. 1998.

V souvislosti s abdikací Ing. arch. Ruzbeha Oweyssiho navrhl generální ředitel radě jmenovat ředitelem studia ČRo Brno Ludvíka Němce.

V této souvislosti rada žádá generálního ředitele, aby pozval p. Němce na příští zasedání rady - t.j. 21. 10. 1998.

III. Kontrola úkolů:

a/ na jednom ze svých příštích zasedání se rada bude zabývat kontrolou svého usnesení 18/98 - stanovisko rady k vysílání ČRo 1 - úkol trvá,

b/ V. Poštulka připraví text, který bude podkladem pro vyjádření rady k vysílání studia ČRo Ostrava - úkol trvá,

c/ P. Scheufler projedná s GŘ úhradu za překlad směrnice BBC -

úkol trvá,

d/ L. Procházková bude pokračovat v upřesnění zadání expertíz o ČRo 2 -

úkol trvá,

e/ tři úkoly (b/, c/, d/) J. Kalfuse z minulého zasedání - splněny.

IV. Uložené úkoly:

a/ Vladimír Poštulka připraví do příštího zasedání další část textu hospodářské části Výroční zprávy do 21. 10. 1998

V. Doporučení rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Návrh usnesení:

Rada souhlasí s návrhem Dodatku č. 4 ke Kupní smlouvě na RS Pankrác pouze za předpokladu, že

1/ v článku 2.1 tohoto Dodatku č. 4 bude vyloučena možnost jednat o změně kupní ceny, která je Kupní smlouvou stanovena na 550 mil. Kč.

2/ bude zrušen článek 17.3 tohoto Dodatku č. 4.

3/ v článku 9.3 tohoto Dodatku č. 4 bude změněna formulace "s kteroukoli společností příbuznou či přidruženou k některé z výše uvedených společností" na "se společností ovládanou některou z výše uvedených společností".

Hlasování: 4 hlasy pro, 1 hlas proti, 4 hlasy se zdržely.

Návrh usnesení nebyl přijat.

Usnesení 37/98

Rada nesouhlasí s uzavřením dodatku č. 4 v navrhovaném znění.

Hlasování: 7 hlasů pro, 2 hlasy se zdržely.

Generální ředitel Mgr. Ježek vyjádřil svůj nesouhlas s usnesením rady 37/98.

Usnesení 38/98

Rada vzala na vědomí abdikaci Ing. arch. Ruzbeha Oweyssiho na funkci ředitele studia ČRo Brno ke dni 14. října 1998 a poděkovala mu za vykonanou práci.

Hlasování: 9 hlasů pro.

Usnesení 39/98

Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu nájemní smlouvy, (smlouva byla vypracována podle schváleného vzoru nájemní smlouvy), rada souhlasí s uzavřením smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu studia ČRo Ostrava p. Bohumile Bulavové k poskytování kosmetických služeb.

Hlasování: 9 hlasů pro.

VII. Diskuse

a/ rada diskutovala s generálním ředitelem o situaci ve studiu ČRo Brno a přijala usnesení 38/98.

Rada přijala na svém dnešním zasedání Ing. arch. Oweyssiho a poděkovala mu za práci, kterou vykonal v Českém rozhlasu.

Ing. arch. Oweyssi abdikoval k dnešnímu dni na funkci ředitele studia ČRo Brno a nadále bude pokračovat v Českém rozhlasu ve funkci intendant studií Českého rozhlasu.

b/ rada diskutovala s generálním ředitelem o současném stavu prodeje RS Pankrác a přijala usnesení 37/98.

c/ rada diskutovala o předloženém návrhu nájemní smlouvy na nebytové prostory a přijala usnesení 39/98.

d/ rada diskutovala o návrhu rozpočtu rady.

Rada v této souvislosti žádá o vybavení kopírkou CANON NP 6112 a jedním mobilním telefonem NOKIA 5110.

VIII. Termín příštího zasedání:

Příští řádné zasedání se koná 21. října 1998 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Na toto zasedání rada prostřednictvím generálního ředitele zve
p. Ludvíka Němce (na 14,30 hod.), a
Mgr. Bobka (na 16,00 hod.).

Termíny dalších zasedání:

4. listopadu 1998 ve 14,00,
11. listopadu 1998 ve 14,00,
25. listopadu 1998 ve 14,00

v budově rozhlasu.

IX. Různé:

a/ rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu.

b/ rada žádá generálního ředitele o poskytnutí kopie odpovědi A. Píchy , šéfredaktora ČRo 1, Dr.Streitbergovi, presidentovi ASA.

Zápis byl přečten a schválen.
Praha, 14. října 1998
Zapsala Vágnerová

Spustit audio