Zápis z 25. zasedání Rady Českého rozhlasu

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
konaného dne 11. července 2001 v budově Českého rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann. předseda, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Milan Uhde;
Omluveni: Milan Blažek, Zdeněk Susa;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel, Ing. Skalová, ředitelka ESÚ, Mgr. Bobek, šéfredaktor ČRo 8, Ing. Zýka, pověřený řízením ÚK, Ing. Cincibus, ekonomický expert Rady, ak.sochař Štěpán Kotrba;

I. Schválení programu

- záležitosti Rady,

- informace generálního ředitele,

- projednávání Zprávy o hospodaření ČRo za rok 2000,

- diskuse s ak.sochařem Štěpánem Kotrbou o Internetu v ČRo,

- přijetí Ing. Zýky, pověřeného řízením ÚK,

- informace o přípravě vysílání v Jihlavě,

- různé.

- schválení zápisu;

Program byl hlasováním schválen. II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa a part., informace o výsledku jednání - Radě na vědomí, č.j. 164/01;

b/ průvodní dopis GŘ k návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor, č.j. 165/01;

c/ průvodní dopis GŘ č.j. 166/01, předání Ročenky ČRo 2000 a kopií děkovných dopisů týkajících se Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež - Zlín 2001;

d/ kopie dopisu ČT generálnímu řediteli ČRo (kodex ČT a ČRo) Radě na vědomí, č.j. 167/01;

e/ pozvání na studentskou konferenci Forum 2000 - č.j. 168/01;

Odeslané materiály:

58/2001 dopis Rostislavu Tvrdíkovi, odpověď na stížnosti;

59/2001 dopis MUDr. Mgr. Ivanu Langerovi, předsedovi SKSP a místopředsedovi PS PČR, informace o zjištěních v otázce a.s. Radioservis a Harmonia Mundi;

60/2001 poděkování F. Pleitgen, WDR Kolín n/Rýnem v souvislosti s návštěvou delegace Rady ČRo,

61/2001 poděkování Dr. Jetschko, ORF Linec v souvislosti s návštěvou Rady ČRo;

62/2001 poděkování R. Grätz, předsedovi Rady pro rozhlas SRN v souvislosti s návštěvou delegace Rady ČRo;

Informace členů Rady:

Pavel Scheufler informoval o jednání Rady Českého rozhlasu s Radou ČR pro rozhlasové a televizní vysílání o problematice kmitočtů. Rada ČRo požádá, aby Ing. Řapek ve spolupráci s ÚT ČRo provedl prezentaci o problematice kmitočtů s ohledem na regionální vysílání a v souvislosti s novými územně správními celky (s důrazem na region Liberec) - v září 2001;

Informace generálního ředitele:

Generální ředitel

- podal informaci o řešení chyby, která zazněla ve vysílání ČRo 1 dne 7. 7. 2001;

- zodpověděl otázky členů Rady k předloženým zápisům z porad GŘ.

III. Kontrola úkolů Uložené úkoly byly splněny.

IV. Uložené úkoly

Rada pověřuje

- předsedu, aby požádal Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa a partneři o posouzení vládního návrhu Zákona o Českém rozhlase;

- předsedu, aby vypracoval návrh dopisu předsedovi SKSP MUDr. Mgr. Ivanu Langerovi o problémech při přidělování kmitočtů, které brání rozvoji vysílání v nových územně-správních celcích (podklady dodá generální ředitel);

- Pavla Scheuflera, Lenku Procházkovou a Michala Pavlatu, aby se zúčastnili jednání společné komise ČRo a ČT o kodexu ČT a ČRo. První schůzka se uskuteční 18. 7. 2001 v 10,00 hod. v České televizi;

- Pavla Scheuflera, aby ve spolupráci se sekretářkou Rady vyhotovil souhrn připomínek k připravovanému Zákonu o Českém rozhlase v termínu do 25. 7. 2001;

- Barbaru Köpplovou, Lenku Procházkovou a Milana Uhdeho, aby vypracovali do prvního zasedání Rady v září 2001 návrh usnesení "Závěry a opatření vyplývající z materiálu Český rozhlas o České televizi (Analýza prezentace krize v České televizi ve zpravodajství a publicistice ČRo 1 a ČRo 6)" - ve smyslu usnesení č. 56 Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR;

V. Doporučení Rady Doporučení III/01

Rada doporučuje generálnímu řediteli (s odvolání na své usnesení 81/99), aby věnoval mimořádnou pozornost rozvoji Internetu v ČRo jako nedílné součásti programových záměrů Českého rozhlasu. Současně Rada doporučuje, aby materiál Rozvoj informačních a komunikačních technologií na počátku 3. tisíciletí a změny v poslání média veřejné služby byl zveřejněn.
Hlasování: 7 hlasů pro.

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 25/01

Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu stanice ČRo Ostrava Rada souhlasí s pronájmem p. Yvoně Dreščíkové - CLAY.
Hlasování: 7 hlasů pro.

VII. Diskuse

Rada diskutovala

s generálním ředitelem Ing. Kasíkem ředitelkou ESÚ Ing. Skalovou a expertem Rady Ing. Cincibusem

- o textu Zprávy o hospodaření Českého rozhlasu v roce 2000. Rada schválila seznam příloh ke Zprávě a text Zprávy s výjimkou kapitoly 13. Hospodaření s majetkem ČRo, kde bude text ještě dopracován. Konečné znění Zprávy bude předloženo na zasedání 25. 7. 2001.

- s generálním ředitelem Ing. Kasíkem, Ing. Zýkou, pověřeným řízením ÚK, šéfredaktorem ČRo 8 Mgr. Bobkem a ak. sochařem Štěpánem Kotrbou o cílech a možnostech Internetu v Českém rozhlase. Rada přijala Doporučení III/01.

- s Ing. Zýkou, pověřeným řízením ÚK o perspektivách rozvoje tohoto úseku.

Generální ředitel Ing. Kasík informoval Radu o přípravě vysílání ČRo v Jihlavě. VIII. Termín příštího zasedání

Příští zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 25. července 2001 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Z programu:

- schválení Zprávy o hospodaření ČRo za rok 2000 (15,00 hod.);

Další zasedání: 22. srpna 2001;

5. září 2001: (Závěry a opatření vyplývající z materiálu Český rozhlas o České televizi (Analýza prezentace krize v České televizi ve zpravodajství a publicistice ČRo 1 a ČRo 6 - usnesení).

IX. Kontrola zápisu

Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu;

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 11. července 2001