Zápis z 24. zasedání Rady Českého rozhlasu

28. červen 2000

konaného dne 28. června 2000 v budově Českého rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Milan Uhde;
Omluveni: Milan Blažek, Zdeněk Susa;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu, Ing. Skalová, ředitelka ESÚ, Ing. Cincibus, člen odborné komise Rady;

I. Schválení programu

- organizační záležitosti,

- informace generálního ředitele,

- vystoupení člena odborné komise Rady,

- diskuse nad textem Výroční zprávy,

- různé,

- schválení zápisu;

-
Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:
a/ Jan Teplý, prezident Herecké asociace, dopis generálnímu řediteli (Radě na vědomí), pozitivní hodnocení vysílání stanice ČRo 3 Vltava - č.j. 130/2000;
b/ Martin Kákona, mail, pokračování korespondence, č.j. 131/2000
c/ anonym č.j. 132/2000;
d/ Stanislav Libovický, k "šíření pavědy" ve vysílání ČRo -č.j. 133/2000;
e/ anonym č.j. 134/2000;
f/ Karel Baštář, kritika vysílané hudby - č.j. 135/2000;
g/ průvodní dopis GŘ k návrhu nájemní smlouvy, č.j. 136/2000;
Odeslané materiály:
91/2000 - dopis generálnímu řediteli, předání korespondence a informace o referátu člena odborné komise Rady;

Podané informace: Generální ředitel informoval Radu o

- připravované reorganizaci na ÚK,
- připravované reorganizaci ESÚ,
- úkolu šéfredaktorům provést vyhodnocení a následnou korekci nákladů ve vztahu k jednotlivým částem programu na svých stanicích;
- zodpověděl otázky k předloženým zápisům z porad generálního ředitele.

III. Kontrola úkolů
Úkoly byly splněny.

IV. Uložené úkoly
--
V. Doporučení Rady
Doporučení VII/2000
Rada doporučuje generálnímu řediteli, aby při přípravě rozpočtu Českého rozhlasu na rok 2001 vzal v úvahu závěry z diskuse o zprávě Ing. Cincibuse "První náměty ke zvyšování výkonnosti" a přípravu rozpočtu konzultoval se expertem Rady.
Hlasování: 6 hlasů pro.
Doporučení VIII/2000
Rada doporučuje generálnímu řediteli uspořádat ve spolupráci s ní konferenci na téma "Veřejnoprávnost Českého rozhlasu".
Z doporučených tematických okruhů programu:
Záměry vedení Českého rozhlasu pro nejbližší období, etický kodex, postavení pracovníka veřejnoprávního rozhlasu, ekonomika Českého rozhlasu atp.
Termín realizace: podzim 2000.
Hlasování: 6 hlasů pro.

VI. Usnesení v číselné posloupnosti
Usnesení 33/2000
Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu studia ČRo Ostrava Rada souhlasí s pronájmem panu Petru Přikrylovi.
Hlasování: 6 hlasů pro.

Usnesení 34/2000
V souvislosti s projednáváním textu Výroční zprávy Rady ČRo o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999 Rada s uspokojením zhodnotila roční působení generálního ředitele Ing. Kasíka a rozhodla o jeho odměně.
Hlasování: 6 hlasů pro.

VII. Diskuse
Rada vyslechla zprávu člena odborné komise Rady "První náměty ke zvyšování výkonnosti" a diskutovala o ní. S přednesenými závěry vyslovila souhlas a přijala Doporučení VII/2000.
Hlasování: 6 hlasů pro.

VIII. Termín příštího zasedání
Příští řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 12. července 2000 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu v Praze.
Z programu:
závěrečná diskuse k Výroční zprávě Rady ČRo o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999 (včetně příloh) před předáním Stálé komisi pro sdělovací prostředky PS PČR.

Další zasedání Rady se bude konat 16. srpna 2000
Z programu:
zpráva člena odborné komise Rady Mgr. Vydry o průběhu práce na zadané expertíze (15,00 hod.);
první projednávání Zprávy o výsledcích hospodaření ČRo za rok 1999 (16,00 hod.);

IX. Kontrola zápisu
Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé
a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu;
b/ Pavel Scheufler informoval Radu o průběhu práce na expertíze Mgr. Vydry;
c/ Rada vzala na vědomí volbu nového předsedy a dvou místopředsedů Rady České televize. Předsedou se stal Miroslav Mareš, 1. místopředsedou Václav Erben, 2. místopředsedou Pavel Kabzan. Rada Českého rozhlasu jim blahopřeje ke zvolení. Současně pověřuje svého předsedu, aby Radě České televize napsal dopis a navrhl setkání.
Hlasování: 6 hlasů pro.
d/ V souvislosti s přípravou Výroční zprávy Rady ČRo o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999 Rada rozhodla o odměně sekretářce Rady.
Hlasování: 6 hlasů pro.
e/ Rada žádá generálního ředitele, aby vyhověl žádosti člena odborné komise Rady Klementa Lukeše a zajistil mu zapůjčení nového funkčního radiopřijímače. Pan Lukeš bude radiopřijímač využívat při expertní činnosti pro Radu ČRo.
Hlasování: 6 hlasů pro.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 28. června 2000

Spustit audio