Zápis z 24. zasedání Rady Českého rozhlasu

11. srpen 1999

konaného dne 11.srpna 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Michal Pavlata;

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Omluveni: Milan Blažek, Lenka Procházková, Pavel Scheufler,
Zdeněk Susa, Milan Uhde;

Hosté: Ing. Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu

I. Schválení programu

a/ informace generálního ředitele,
b/ příprava hospodářské části VZ za rok 1998,
c/ různé;
Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály

a/ dopis Schürmann a Partner, k obchodní soutěži na prodej RS Pankrác, č.j. 357/99;
b/ dopis S. Libovického, kritické postřehy k vysílání ČRo, č.j. 358/99;
c/ dopis S. Libovického k pořadu Ranní poznámka, č.j. 359/99;
d/ dopis V. Ehrlicha k výběrovému řízení na obsazení funkce GŘ ČRo, č.j.360/99;
e/ dopis J. Maštery k pořadu Radiofórum, č.j. 361/99;
f/ dopis Ministerstva kultury, (JUDr. Wünschová) + návrh zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, č.j. 362/99;
g/ dopis GŘ + materiál k ČRo 6/RSE, č.j. 363/99;
h/ přehled poslechovosti + základní výsledky výzkumu Media Projekt za I. pololetí 1999, č.j. 364/99;
i/ informace o vysílání Radiožurnálu k iniciativě Impuls 99, č.j. 365/99;

Podané informace:

Generální ředitel podal informace k

- k vyhodnocení poslechovosti za I. pololetí 1999 a předal Radě další podrobný materiál týkající se poslechovosti. Materiál je určen pouze pro potřeby Rady ČRo;

- k signatářům iniciativy Impuls 99 z řad pracovníků Českého rozhlasu a k příspěvkům odvysílaným Radiožurnálem k iniciativě Impuls 99;

- k záležitosti právního postavení Svobodné Evropy v rámci Českému rozhlasu;

Generální ředitel informoval

- o přípravě smlouvy mezi Českým rozhlasem a IP Praha;

- o připravované smlouvě na dodání odbavovacího systému DALET

III. Kontrola úkolů:

a/ na jednom ze svých zasedání se Rada ČRo bude zabývat kontrolou svého
usnesení 18/98 - stanovisko Rady ČRo k vysílání ČRo - úkol trvá;

b/ při kontrole usnesení 18/98 bude vyhodnoceno zavádění nové organizace
práce na okruhu ČRo 1.
Rada ČRo uspořádá na jednom ze svých příštích zasedání diskusi s vedením
ČRo 1 a vedením úseku techniky ČRo - termín nestanoven;

c/ členové Rady ČRo a vedení Českého rozhlasu zrevidují Statut Českého
rozhlasu a doplní jej o Etický kodex - do 30. 9. 1999;

d/ členové Rady ČRo projednají předložený materiál "Nástin koncepce vysílání
ČRo pro děti a mládež" na některém z příštích zasedání v letním období -
termín nestanoven;

e/ členové Rady ČRo prostudují předložený materiál "Souhrnná zpráva o
výsledcích inventarizace majetku ČRo v roce 1998" - do 1. 9. 1999;

IV. Doporučení rady

--

V. Usnesení v číselné posloupnosti

Návrh usnesení:
1/ Rada bere na vědomí informaci generálního ředitele o poslechovosti za I.pololetí
1999. V této souvislosti Rada žádá generálního ředitele o vypracování analýzy příčin
poklesu poslechovosti a o podání informace, jak byla uváděna do praxe doporučení
Rady ČRo obsažená v jejích usneseních (za II. volební období Rady).

2/ Rada žádá generálního ředitele, aby ve spolupráci s Radou ČRo připravil
připomínky k zákonu o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

VI. Diskuse

Rada se zabývala přípravou hospodářské části Výroční zprávy za rok 1998.

VII. Termín příštího zasedání:

Příští řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat:

- 1.září 1999 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

- 1. září 1999 ve 13,00 hod. - předsednictvo Rady ČRo.

VII. Kontrola zápisu:

Uložené úkoly byly splněny.

IX. Různé:

a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu.
Přípravou textu odpovědi pro J. Mašteru a B. Vůjtěchovou byl pověřen Michal Pavlata.
b/ návrh termínu pro setkání s představiteli Fóra 2000 je 8. září 1999 v 16,00 hod.;
c/ Rada žádá generálního ředitele, aby pozval na zasedání Rady
- na 1. 9. 1999 (15,00 hod.) šéfredaktora Mgr. Pavla Pecháčka - diskuse o právním postavení Svobodné Evropy v rámci Českého rozhlasu,
- na 1. 9. 1999 (16,00 hod.) Ing. Skalovou, ředitelku ESÚ - diskuse k hospodařské části Výroční zprávy za rok 1998;
- na 1. 9. 1999 (17,00 hod.) šéfredaktora ČRo 2 Mgr. Bobka a redaktora J.Uhrina - diskuse o záležitostech ČRo 2;
- na 22. 9. 1999 (15,00 hod.) ředitele techniky Ing. Holého - diskuse o zavádění nových technologií;

Rada žádá generálního ředitele, aby na příštím zasedání Rady podal
informaci o smlouvě na prodej RS Pankrác v návaznosti na současný
stav čerpání akreditivu a současný zápis do katastru nemovitostí.

d/ Barbara Köpplová podala informaci k předpokládané pracovní návštěvě Rady
ve veřejnoprávním rozhlase v Německu.

Zapsala Vágnerová
Praha, 11. srpna 1999

Pokračování 24. zasedání Rady Českho rozhlasu dne 1. září 1999

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová,
Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler,
Zdeněk Susa, Milan Uhde,

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Členové Rady hlasováním schválili, že 24. zasedání bude pokračovat 1.září 1999. Návrh dvou usnesení (viz výše) ze dne 11. 8. 1999 byl přijat.

Usnesení 64/99

Rada bere na vědomí informaci generálního ředitele o poslechovosti za I. pololetí 1999. V této souvislosti Rada žádá generálního ředitele o vypracování analýzy příčin poklesu poslechovosti a o podání informace, jak byla uváděna do praxe doporučení Rady ČRo obsažená v jejích usneseních (za II. volební období Rady).

Hlasování: 9 hlasů pro.

Usnesení 65/99

Rada žádá generálního ředitele, aby ve spolupráci s Radou ČRo připravil připomínky k zákonu o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Hlasování: 9 hlasů pro.

Usnesení 66/99

Ve smyslu závěrů porady předsednictva Rady ze dne 4. 8. 1999 Rada ČRo doplňuje své usnesení 53/99 takto: Rada vzala na vědomí formální změnu nájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu ČRo Ostrava akciové společnosti Economia.

Hlasování: 9 hlasů pro.

Celý zápis z 24. zasedání byl hlasováním schválen.

Zapsala Vágnerová Praha, 1. září 1999

Spustit audio