Zápis z 24. zasedání Rady Českého rozhlasu

7. říjen 1998

konaného dne 7. října 1998 v budově Českého rozhlasu

Přítomní: Vladimír Poštulka, předseda,
Milan Blažek, Barbara Kopplová, Iva Kotrlá,
Lenka Procházková, Richard Seemann, Zdeněk Susa.

Sekretariát: Hana Vágnerová.

Omluveni:

Jan Kalfus, Pavel Scheufler.

Hosté:

Dr. Havel, programový ředitel Českého rozhlasu.


I. Schválení programu zasedání

a/ informace vedení Českého rozhlasu,
b/ hospodářská část výroční zprávy,
c/ rozbory a podklady členů rady k hospodářské části výroční zprávy,
d/ různé.

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ další dopis p. Salčáka - č.j. 215/98,
b/ dopis některých pracovníků ČRo 1 generálnímu řediteli - radě na vědomí, č.j. 216/98,
c/ dopis presidenta ASA Dr.Streitberga, radě na vědomí - č.j. 217/98,
d/ kopie dopisu GŘ p. Fialovi, ROZO ČRo Brno - radě na vědomí, č.j.218/98,
e/ stanovisko GŘ k dopisu č.j. 210/98 - č.j. 219/98,
f/ dopis S. Libovického - č.j. 220/98,
g/ vyjádření Dr. Havla PŘ ČRo k Radiofóru z 15.9.1998 - č.j. 221/98,
h/ průvodní dopis GŘ k nahrávce Radiofóra z 15.9.1998 - č.j. 222/98,
i/ dopis Dr. Šarbacha - kritika objektivity médií - č.j. 223/98.

Podané informace:

Programový ředitel Dr. Havel informoval radu o

a/ situaci ve studiu ČRo Brno,
b/ zhodnocení PRIX BOHEMIA RADIO.

III. Kontrola úkolů:

a/ na jednom ze svých příštích zasedání se rada bude zabývat kontrolou svého usnesení 18/98 - stanovisko rady k vysílání ČRo 1 - úkol trvá,

b/ B. Kopplová zpracuje k materiálu EBU (č.j. 188/98) komentář s citacemi - úkol splněn, materiál byl rozdán členům rady.

c/ V. Poštulka připraví text, který bude podkladem pro vyjádření rady k vysílání studia ČRo Ostrava - úkol trvá,

d/ P. Scheufler projedná s GŘ úhradu za překlad směrnice BBC do 14.10.1998,

e/ V. Poštulka vypracuje rozbor titulů vydaných ČRo - úkol splněn, materiál bude rozdán při příštím zasedání.

f/ R. Seemann připraví otázky k předanému materiálu č.j. 214/B/98 a 214/C/98 - schéma finančních toků a hospodaření ČRo 6 - úkol splněn,

g/ J. Kalfus připraví stručný rozbor nárůstu nákladů repre fondu - úkol splněn.

IV. Uložené úkoly:

a/ Lenka Procházková vypracuje upřesnění zadání expertíz o ČRo 2, do 14. 10.1998

b/ Jan Kalfus vypracuje vyjádření rady k stanovisku GŘ k materiálu Ing. Bossové - č.j. 219/98, do 14. 10. 1998

c/ Jan Kalfus vypracuje odborný posudek ke střetu zájmů podle konkrétního zadání, do 14. 10. 1998

d/ Jan Kalfus vypracuje stanovisko k dopisu presidenta ASA Dr.Streitberga, adresovaného generálnímu řediteli ČRo a zaslaného radě na vědomí, do 14. 10. 1998

V. Doporučení rady

a/ Rada doporučuje generálnímu řediteli, aby připravil návrh smluv pro stálé externisty Českého rozhlasu tak, aby tyto smlouvy mohly platit již od 1. 1. 1999. V těchto smlouvách by měly být stanoveny přesné a závazné podmínky dlouhodobé spolupráce s Českým rozhlasem.

Rada by ráda o tomto návrhu jednala na některém ze svých zasedání v první polovině listopadu.

b/ Rada žádá generálního ředitele, aby v souvislosti s usnesením rady 18/97 z 6. zasedání rady dne 11. června 1997 všechny změny v programovém systému projednal s radou dříve, než budou uvedeny v platnost.

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

--

VII. Diskuse

a/ rada diskutovala o hospodářské části výroční zprávy s přihlédnutím k rozborům a podkladům vypracovaným členy rady.
Rada v této souvislosti žádá generálního ředitele o písemné zodpovězení otázek, které mu budou předloženy současně se zápisem z dnešního zasedání.

b/ rada diskutovala o překladu směrnice BBC.

VIII. Termín příštího zasedání:

Příští řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 14. října 1998 v 15,00 hod. v budově rozhlasu.

Na toto zasedání je pozván i Dr. Havel, programový ředitel a ředitel studia ČRo Brno Ing. arch. Ruzbeh Oweyssi.

26. zasedání rady se bude konat 21. října 1998 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Rada žádá generálního ředitele o zajištění účasti šéfredaktora ČRo 2 Mgr.Bobka a programového ředitele Dr. Havla na toto zasedání - na 15,30 hod.

IX. Různé:

a/ rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu.

b/ Vladimír Poštulka informoval radu o semináři na téma "objektivita v médiích", který se konal 7. 10. 1998 v Centru nezávislé žurnalistiky.

c/rada žádá generálního ředitele o záznam pořadu (Dobré jitro) ČRo 2 ze dne 5. 10. 1998 (cca v 5,40 hod.) - informace o Klubu Vodnářského věku a časopisu Baraka - New Age, dále o informaci o zastřelení sledovaného čápa černého ve Francii z téhož pořadu.

Praha, 7. října 1998
Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová

Spustit audio