Zápis z 24. zasedání Rady Českého rozhlasu

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
konaného dne 27. června 2001 v budově Českého rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann. předseda, Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Zdeněk Susa, Milan Uhde;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel, Dr. Havel, ŘÚP, Ing. Zýka, pověřený řízením ÚK, Ing. Cincibus, ekonomický expert Rady;

I. Schválení programu

- záležitosti Rady,

- informace generálního ředitele,

- příprava zpracování Zprávy o hospodaření ČRo za rok 2000,

- diskuse o ČRo 8,

- diskuse o vládním návrhu zákona o ČRo,

- různé.

- schválení zápisu;

Program byl hlasováním schválen. II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

- a/ Ing. Kučera, připomínky k vysílání, č.j. 161/01;

- b/ COS HSP, kopie dopisu předsedy Rady ČR RTV Ing. Muchky ministru kultury P. Dostálovi, Radě na vědomí, č.j. 162/01;

- c/ záznam telefonátu p. Kadlece, připomínky k vysílání č.j. 163/01;

Odeslané materiály: 56/2001 Ing. Muchka, předseda RČR RTV, žádost o svolání smíšené komise;

57/2001 Ing. Pondělíček, tajemník organizačního výboru PS PČR, předání 350 exemplářů Zprávy o hospodaření ČRo za rok 1999;

Informace generálního ředitele:

Generální ředitel

- informoval členy Rady o přidělování kmitočtů a o přípravě vysílání v Jihlavě;

- zodpověděl otázky členů Rady k předloženým zápisům z porad GŘ.

-

III. Kontrola úkolů Uložené úkoly byly splněny.

IV. Uložené úkoly

Rada pověřuje

- předsedu, aby požádal Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa a partneři o posouzení vládního návrhu Zákona o Českém rozhlase;

- předesedu, aby vypracoval návrh dopisu předsedovi SKSP MUDr. Mgr. Ivanu Langrovi o problémech při přidělování kmitočtů, které brání rozvoji vysílání v nových územně-správních celcích (podklady dodá generální ředitel);

- členy Rady, aby do příštího zasedání prostudovali vládní návrh zákona o Českém rozhlase a připravili si náměty a připomínky (formou poznámek);

- Pavla Scheuflera, aby ve spolupráci s Ing. Skalovou, ředitelkou ESÚ, koordinoval práce na Zprávě o hospodaření ČRo za rok 2000;

- členy Rady, aby do příštího zasedání prostudovali text Zprávy o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2000 (text doplněný Ing. Skalovou o připomínky Ing. Cincibuse bude jednotlivým členům zaslán 4. 7. 2001);

- Barbaru Köpplovou, Lenku Procházkovou a Milana Uhdeho, aby vypracovali do prvního zasedání Rady v září 2001 návrh usnesení "Závěry a opatření vyplývající z materiálu Český rozhlas o České televizi (Analýza prezentace krize v České televizi ve zpravodajství a publicistice ČRo 1 a ČRo 6)" - ve smyslu usnesení č. 56 Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR;

- Pavla Scheuflera, aby ve spolupráci s předsedou Rady vypracoval zprávu o návštěvě WDR v Kolíně n/R;

- Barbaru Köpplovou, aby ve spolupráci s Lenkou Procházkovou vypracovala zprávu o cestě členů Rady ČRo do ORF Linec.

V. Doporučení Rady --

VI. Usnesení v číselné posloupnosti --

VII. Diskuse

- Rada diskutovala
s generálním ředitelem Ing. Kasíkem a expertem Rady Ing. Cincibusem

- o pracovním textu zprávy o hospodaření Českého rozhlasu v roce 2000; byl stanoven postup vedoucí ke schválení zprávy.

-
Členům Rady bude 4. července 2001 zaslán text zprávy (doplněný Ing.Skalovou na základě připomínek Ing. Cincibuse).

Členové Rady tento text podrobně prostudují a na zasedání 11. července 2001 předloží své připomínky a příp. dotazy;

s generálním ředitelem Ing. Kasíkem, programovým ředitelem Dr. Havlem a p. Zýkou, pověřeným řízením ÚK

- o Internetu v Českém rozhlase;

-
Na příští zasedání Rady dne 11. července 2001 bude pozván k diskusi Ing. Kotrba - zpracovatel materiálu Rozvoj informačních a komunikačních technologií na poč. 3. tisíciletí a změny v poslání média veřejné služby.

s generálním ředitelem Ing. Kasíkem

- o vládním návrhu zákona o Českém rozhlase.

-
Členové Rady předložený vládní návrh zákona prostudují a připraví si na příští zasedání své připomínky a poznámky.

Po dohodě s generálním ředitelem bude materiál předán Advokátní kanceláři k posouzení (společný materiál Rady ČRo a vedení ČRo).

Jako studijní materiál bude členům Rady zaslán Zákon o Slovenském rozhlase (255/1991);

VIII. Termín příštího zasedání Příští zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 11. července 2001 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

- Z programu:

- projednávání Zprávy o hospodaření ČRo za rok 2000 (14,30 hod.),

- přijetí p. Zýky, pověřeného řízením ÚK (15,00 hod.),

- diskuse s Ing. Kotrbou o Internetu v ČRo nad jeho materiálem Rozvoj informačních a komunikačních technologií na poč. 3. tisíciletí a změny v poslání média veřejné služby, (15,15),

- informace o přípravě vysílání v Jihlavě (16,00 hod);

-
25. července 2001:

- schválení Zprávy o hospodaření ČRo za rok 2000 (15,00 hod.);

IX. Kontrola zápisu Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu;

Rada odsouhlasila text dopisu

- předsedovi SKSP MUDr. Mgr. Ivanu Langrovi a

- Rostislavu Tvrdíkovi;

-
Rada žádá generálního ředitele o

- rozbor dalšího poklesu příjmů z koncesionářských poplatků a o přehled opatření k posílení platební kázně (do 31. 7. );

- komplexní informaci o vysílání Rozhlasových novin na ČRo 2 (v září);

-
Poslanecké sněmovně PČR bylo předáno 350 exemplářů Zprávy Rady Českého rozhlasu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 1999 - tisk 982.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 27. června 2001