Zápis z 23. zasedání Rady Českého rozhlasu

21. červen 2000

konaného dne 21. června 2000 v budově Českého rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda, Milan Blažek, Iva Kotrlá, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Milan Uhde;
Omluveni: Barbara Köpplová, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu,

I. Schválení programu

- organizační záležitosti,

- informace generálního ředitele,

- diskuse nad textem Výroční zprávy,

- různé,

- schválení zápisu;

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:
a/ Mgr.Musil, předseda SR Lingual, informace k jednání o otázkách národní jazykové politiky - č.j. 123/2000;
b/ František Šemík, návrh na zřízení míst jazykových poradců v ČRo, č.j.124/2000;
c/ kopie dopisu předsedy COSHSP Martina Muchky generálnímu ředitel ČRo - Radě na vědomí, č.j. 125/2000;
d/ Jiří Vejvoda, šéfredaktor Týdeníku Rozhlas, odpověď na dopis Rady, č.j.126/2000;
e/ průvodní dopis GŘ k vyžádaným materiálům pro Výroční zprávu, č.j.127/2000;
f/ průvodní dopis GŘ k hodnocení spolupráce s IP Praha za I.pol.2000, č.j.128/200;
g/ Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa a partneři, posouzení Jednacího řádu Rady ČRo, č.j. 129/2000;

Odeslané materiály:
86/2000 -odpověď paní Jaklové na její stížnost,
88/2000 - odpověď s.r.o. Hard Adverts na stížnost,
89/2000 - odpověď na dopis Mir. Vaculíka,
90/2000 - dopis GŘ, stanovisko Rady ke stížnosti s.r.o Hard Adverts na základě právního posudku, předání informace k jednání o otázkách národní jazykové politiky.

Podané informace:
Richard Seemann informoval Radu o

- zasedání, které se konalo na Ministerstvu kultury. Jednání se týkalo novely zákona o Českém rozhlase a České televizi;

- zasedání Konzultační rady pro rozhlasové vysílání do zahraničí.

Rada k této informaci přijala Doporučení VI/2000.

Michal Pavlata informoval Radu o nesoutěžní přehlídce slovesné rozhlasové tvorby BILANCE 2000, pořádané Sdružením pro rozhlasovou tvorbu Praha ve spolupráci s Českým rozhlasem.
Rada vzala tuto informaci s uspokojením na vědomí.

Generální ředitel informoval Radu o

- přípravě nového uspořádání finančních toků uvnitř rozhlasu,

- zvýšení dohledu nad reklamou vysílanou v Českém rozhlase,

- nástupu své dovolené (první polovina července),

- úvaze nad mírou zaměstnanosti v některých útvarech,

- rozšíření vysílání Českého rozhlasu na území Řecka pro turisty (veřejnoprávní rozhlas);

zodpověděl otázky k předloženým zápisům z porad generálního ředitele.

III. Kontrola úkolů
Úkoly byly splněny.

IV. Uložené úkoly
--

V. Doporučení Rady
Doporučení VI/2000

Na základě informace svého předsedy ze zasedání Konzultační rady pro rozhlasové vysílání do zahraničí ze dne 20. června 2000 doporučuje Rada ČRo generálnímu řediteli:
1/ provést akreditaci všech cizích státních příslušníků pracujících ve vysílání do zahraničí u Ministerstva zahraničních věcí,
2/ v rámci koncepce vysílání do zahraničí uvážit možnosti vysílání cizojazyčných informací pro zahraniční pracovníky a turisty v jednotlivých regionech,
3/ poskytnout svodky dopisů a ohlasů jak Ministerstvu zahraničních věcí, tak pro informaci Radě Českého rozhlasu,
4/ v souvislosti s přípravou rozpočtu na rozhlasové vysílání do zahraničí na rok 2001 urychleně posoudit do poloviny srpna plnění letošního rozpočtu a podat o tom informaci Radě Českého rozhlasu.
Hlasování: 6 hlasů pro.

VI. Usnesení v číselné posloupnosti
--

VII. Diskuse
Rada diskutovala o pracovním textu Výroční zprávy a stanovila další postup.
Připomínky členů Rady k Výroční zprávě budou předány Pavlu Scheuflerovi.
Hlasování: 5 hlasů pro.

VIII. Termín příštího zasedání
Příští řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 28. června 2000 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu v Praze.

Z programu:

- schválení konečné verze Výroční zprávy včetně příloh;

- diskuse s členem odborné komise Rady Ing. Cincibusem o zásadách při sledování ekonomických ukazatelů (v 15,00 hod.);

- harmonogram prázdninových zasedání Rady.

IX. Kontrola zápisu
Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé
a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu;
b/ Rada žádá generálního ředitele o 35 ks Ročenky Českého rozhlasu v české verzi. Ročenka bude předána spolu s Výroční zprávou Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999 Stálé komisi pro sdělovací prostředky PS PČR.
c/ Rada žádá generálního ředitele, aby po ukončení jednání seznámil Radu se zněním Deklarace o spolupráci se Správou Pražského hradu.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 21. června 2000

Spustit audio