Zápis z 23. zasedání Rady Českého rozhlasu

21. červenec 1999

konaného dne 21. července 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Iva Kotrlá, Barbara Köpplová,
Lenka Procházková, Michal Pavlata, Milan Uhde;

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Omluveni: Milan Blažek, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa;

Hosté: Ing. Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu,
Mgr. Kateřina Steinicová, ředitelka a.s. Radioservis;

I. Schválení programu

a/ informace generálního ředitele,
b/ projednávání předložených návrhů nájemních smluv,
c/ diskuse o dopisu Rady ČR RTV (zahájení správ řízení),
b/ diskuse o výroční zprávě a.s. Radioservis a zprávě auditora,
c/ odborné komise rady,
d/ různé;
Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály

a/ průvodní dopis generálního ředitele k návrhu smluv na pronájem nebytových prostor ve studiu ČRo Brno + návrh smluv, č.j. 350/99;
b/ dopis B. Vůjtěchové, kritické připomínky k vysílání Radiožurnálu, č.j. 351/99;
c/ Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, informace o zahájení správní řízení o udělení pokuty, č.j. 352/99;
d/ průvodní dopis generálního ředitele k návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor ve studiu ČRo České Budějovice + návrh smlouvy, č.j. 353/99,
e/ Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Českého rozhlasu za rok 1998, č.j. 354/99;
f/ přehled pracovníků Českého rozhlasu, č.j. 355/99;
g/ dopis J. Vlčka, č.j. 356/99;

Podané informace:

Generální ředitel podal informace k

- některým bodům projednávaným na poradě generálního ředitele, konané 12. 7. 1999 a 19. 7. 1999. Zápis z porady GŘ z 12.7.1999 byl ve fotokopii předán všem členům rady;

- své návštěvě studií ČRo Brno a Hradec Králové, dále o probíhající výstavbě studiového domu,

- chystané změně koncepce ČRo 2,

Rada bere na vědomí informace GŘ, které přednesl na základě porady vedení 2/7 a 19/7. Rada vítá, že zápisy z porad jí budou dávány k dispozici.

III. Kontrola úkolů:

a/ na jednom ze svých zasedání se Rada ČRo bude zabývat kontrolou svého
usnesení 18/98 - stanovisko Rady ČRo k vysílání ČRo - úkol trvá;

b/ při kontrole usnesení 18/98 bude vyhodnoceno zavádění nové organizace
práce na okruhu ČRo 1.
Rada ČRo uspořádá na jednom ze svých příštích zasedání diskusi s vedením
ČRo 1 a vedením úseku techniky ČRo - termín nestanoven;

c/ členové Rady ČRo a vedení Českého rozhlasu zrevidují Statut Českého
rozhlasu a doplní jej o Etický kodex - do 30. 9. 1999;

d/ členové Rady ČRo projednají předložený materiál "Nástin koncepce vysílání
ČRo pro děti a mládež" na některém z příštích zasedání v letním období -
termín nestanoven;

e/ členové Rady ČRo prostudují předložený materiál "Souhrnná zpráva o
výsledcích inventarizace majetku ČRo v roce 1998" -
do 1. 8. 1999;
f/ Rada pověřuje svého předsedu, aby na schůzi předsednictva Rady 4. 8.
1999 předložil návrh postupu při zpracování hospodářské části Výroční zprávy
s tím, aby celý text byl připraven k projednání na řádném zasedání Rady 1. 9.
1999 - do 4. 8. 1999;

IV. Doporučení rady

--

V. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 58/99
Rada souhlasí s návrhem generálního ředitele ve věci jeho účasti na zasedáních
Rady Českého rozhlasu.
Hlasování: 5 hlasů pro.

Usnesení 59/99
Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu nájemní smlouvy
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor ve studiu ČRo Brno s.r.o. Bomex.
Hlasování: 5 hlasů pro.

Usnesení 60/99
Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu nájemní smlouvy
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor ve studiu ČRo Brno p. Miroslavu
Smejkalovi.
Hlasování: 5 hlasů pro.

Usnesení 61/99
Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu nájemní smlouvy
Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor ve studiu ČRo České Budějovice
České televizi, redakci zpravodajství.
Hlasování: 5 hlasů pro.

Usnesení 62/99
Rada žádá generálního ředitele, aby v případě zahájení jakéhokoliv správního řízení
radou ČR RTV byla informována.
Hlasování: 5 hlasů pro.

Usnesení 63/99
Rada žádá generálního ředitele, aby se zabýval všemi věcnými podklady, které vedly
k napsání dopisu J. Borkovcové.
Hlasování: 6 hlasů pro.

VI. Diskuse

a/ Rada diskutovala o předložených návrzích nájemních smluv na pronájem
nebytových prostor a přijala usnesení 59/99, 60/99 a 61/99.
b/ Rada diskutovala o informaci Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání o
zahájení správního řízení a přijala usnesení 62/99.
c/ Rada diskutovala o Výroční zprávě a.s. Radioservis a zprávě auditora. Rada
vzala na vědomí Výroční zprávu a.s. Radioservis a zprávu auditora.
Hlasování: 6 hlasů pro.
d/ V souladu s jednacím řádem Rady ČRo se Rada zabývala náplní a
problematikou činnosti odborných komisí. V jednání bude Rada pokračovat na
příštím zasedání.
Hlasování: 5 hlasů pro.

VII. Termín příštího zasedání:

Příští řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 11. srpna
1999 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Předsednictvo se sejde 4. srpna 1999 ve 13,00 hod. v budově rozhlasu.

Návrh termínů dalších zasedání:

1.září 1999 - všichni členové Rady ČRo - ve 14,00 hod. v budově
rozhlasu.
1. září 1999 ve 13,00 hod. - předsednictvo Rady ČRo.

VII. Kontrola zápisu:

Uložené úkoly byly splněny.

IX. Různé:

a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu:
Rada se znovu zabývala dopisem J. Borkovcové č.j. 333/99 z 21.6.1999 a
přijala usnesení 63/99;
e-mailem agentury ACER Production; Rada odpoví pouze na sdělení
zaslané formou dopisu;
vzala na vědomí dopis J. Vlčka předsedovi Rady ČRo č.j. 356/99 a
souhlasí s navrženým postupem;

b/ generální ředitel předal Radě sdělení ze dne 4. 6. 1999 o odstoupení z funkce
člena dozorčí rady a.s. Atlas. Rada vzala sdělení generálního ředitele
Ing.Kasíka na vědomí;

c/ Rada obdržela vyžádaný přehled pracovníků Českého rozhlasu;

d/ Rada žádá generálního ředitele o vypracování základního materiálu o
postavení Radia Svobodná Evropa, jeho financování a jeho postavení v rámci
Českého rozhlasu.
Hlasování: 5 hlasů pro.

e/ Rada žádá generálního ředitele o zpřístupnění Intranetu v oblasti ostatních
útvarů Českého rozhlasu;

f/ Rada žádá generálního ředitele, (ve smyslu svého doporučení ze dne
13.1.1999 a na základě korespondence vedené mezi Radou ČRo a p.
Oberfalzerem), aby spolu s ředitelem nadace Patria J. Oberfalzerem domluvil
schůzku s Radou ČRo a pracovníky rozhlasu, kteří se budou podílet
na nastávajícím Fóru 2000 - FENOMÉN HOLOCAUST.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 21. července 1999

Spustit audio