Zápis z 23. zasedání Rady Českého rozhlasu

28. září 1998

konaného dne 28. září 1998 v Poděbradech při příležitosti konání Prix Bohemia Radio

Přítomní: Vladimír Poštulka, předseda,
Jan Kalfus,
Lenka Procházková, Richard Seemann,Pavel Scheufler.

Sekretariát: Hana Vágnerová.

Omluveni:

Iva Kotrlá, Zdeněk Susa, Milan Blažek, Barbara Kopplová.

Hosté:

Mgr. Vlastimil Ježek, generální ředitel Českého rozhlasu.


I. Schválení programu zasedání

a/ informace generálního ředitele,
b/ rozpočet rady na rok 1999,
c/ zpráva o hospodaření ČRO,
d/ různé.

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ dopis manželů Musilových k "Dechovkové hitparádě" - č.j. 205/98,
b/ kopie dopisu p. Salčáka radě na vědomí k "Dechovkové hitparádě - č.j. 206/98,
c/ dopis p. Prouska k "Dechovkové hitparádě" - č.j. 207/98,
d/ dopis p. Koňárka - m.j. kritika personální politiky a výběrových řízení - č.j. 208/98,
e/ dopis p. Šafářové k "Dechovkové hitparádě" - č.j. 209/98,
f/ anonym - č.j. 210/98,
h/ kopie dopisu GŘ ČRO p. Fialovi - ROZO ČRO Brno radě na vědomí - č.j. 211/98
i/ dopis p. Šuby zejména k názvu republiky - č.j. 212/98,
j/ zápis ze 3. mimořádné schůze ROZO ČRO Brno radě na vědomí - č.j. 213/98,
k/ průvodní dopis GŘ k následujícím materiálům: - č.j. 214/98

A/ ekonomické výsledky ediční činnosti ČRO za posl. tři roky,
B/ schéma finančních toků,
C/ doplňující informace k ekon. rozboru ČRO 6/RSE,
D/ čerpání nákladů na reprezentaci,
E/ návrh na úpravu druhé části Výroční zprávy,
F/ vyjádření vedení rozhlasu ke dvěma pořadům,
G/ kopie reakce GŘ na článek J. Šestákové v LN - radě na vědomí,

- expertíza Klementa Lukeše,

- expertíze Sandry Bergmannové,

- expertíza Jiřiny Vernerové.

Podané informace:

Generální ředitel informoval členy rady o

a/ situaci ve studiu ČRO Brno,
b/ odchodu šéfredaktora Vltavy Mgr. Knitla do důchodu,
c/ RS Pankrác,
d/ výstavbě Studiového domu.

III. Kontrola úkolů:

a/ na jednom ze svých příštích zasedání se rada bude zabývat kontrolou svého usnesení 18/98 - stanovisko rady k vysílání ČRO 1 - úkol trvá,

b/ B. Kopplová zpracuje k materiálu EBU (č.j. 188/98) komentář s citacemi -úkol trvá,

c/ V. Poštulka připraví text, který bude podkladem pro vyjádření rady k vysílání studia ČRO Ostrava - úkol trvá.

IV. Uložené úkoly:

a/ P. Scheufler projedná s GŘ úhradu za překlad směrnice BBC do 14. 10. 1998,

b/ V. Poštulka vypracuje rozbor titulů vydaných ČRO do 7. 10. 1998,.

c/ R. Seemann připraví otázky k předanému materiálu č.j. 214 B/98 a 214 C/98 - schéma finančních toků a hospodaření ČRO 6 do 7. 10. 1998,

d/ J. Kalfus připraví stručný rozbor nárůstu nákladů repre fondu (č.j. 214 D/98) do 7. 10. 1998.

V. Doporučení rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 36/98

Rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke kupní smlouvě na prodej RS Pankrác, na základě kterého bude prodloužena splatnost páté zálohy ve výši 44,118 tis. Kč do 15. 10. 1998 s úrokem za dobu prodloužení ve výši 20 % p.a.

Hlasování: 5 hlasů pro.

VII. Diskuse

a/ rada diskutovala s Ing. Hajnou o rozpočtu rady na rok 1999. Ing. Hajná připraví návrh rozpočtu podle požadavků rady.

b/ rada diskutovala o předloženém písemném materiálu č.j. 214/98 a pověřila vyjmenované členy rady úkoly z problematiky vyplývajícími.

c/ rada diskutovala o textu hospodářské části Výroční zprávy. Komentář Rady Českého rozhlasu k výsledkům hospodaření Českého rozhlasu za rok 1997 bude upřesněn na příštím zasedání rady 7. 10. 1998.

VIII. Termín příštího zasedání:

Příští řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 7. října 1998 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Na programu bude zejména text hospodářské části výroční zprávy, diskuse nad návrhem rozpočtu rady, diskuse o materiálu č.j. 214 A, B, C, D a rozborech, které členové rady připraví k tomuto materiálu.

25. zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 14. října 1998 v 15,00 hod. v budově rozhlasu.

Rada žádá generálního ředitele, aby na toto zasedání pozval Dr. Havla, programového ředitele ČRO a ředitele studia ČRO Brno Ing. arch. Ruzbeha Oweyssiho.

IX. Různé:

Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu..

Poděbrady, 28. září 1998
Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová

Spustit audio