Zápis z 23. zasedání Rady Českého rozhlasu

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
konaného dne 20. června 2001 v budově Českého rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann. předseda, Iva Kotrlá, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Zdeněk Susa, Milan Uhde;
Omluveni: Milan Blažek, Barbara Köpplová,
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel, Ing. Skalová, ředitelka ESÚ, Ing. Zadražil, ŘÚT, Ing. arch. Oweyssi, intendant;

I. Schválení programu

- záležitosti Rady,

- informace generálního ředitele,

- příprava zpracování Zprávy o hospodaření ČRo za rok 2000,

- jednání o problematice kmitočtů,

- pokračování diskuse o regionálních stanicích,

- různé.

- schválení zápisu;

- Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

- a/ sdělení Ing. Jiřího Trnky - ČRo Hradec Králové, č.j. 158/01;

- b/ Výbor dobré vůle Olgy Havlové - předání Výroční zprávy a poděkování za spolupráci s ČRo, č.j. 159/01;

- c/ S. Libovický, připomínky k vysílání, č.j. 160/01, Radě na vědomí;

Odeslané materiály:

55/2001 Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa a partneři, potvrzení přijetí zaslané informace;

Informace generálního ředitele:

Generální ředitel

zodpověděl otázky členů Rady k předloženým zápisům z porad GŘ.

III. Kontrola úkolů

Uložené úkoly byly splněny.

Uložené úkoly

Rada pověřuje

- předsedu, aby požádal Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa a partneři o posouzení vládního návrhu zákona o Českém rozhlase;

- členy Rady, aby do příštího zasedání prostudovali vládní návrh zákona o Českém rozhlase a připravili si náměty a připomínky;

- předsedu, aby připravil dopis předsedovi Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání Ing. Muchku s žádostí o svolání schůzky smíšené komise Rady ČRo a Rady ČR RTV k otázce kmitočtů;

- Pavla Scheuflera, aby ve spolupráci s Ing. Skalovou, ředitelkou ESÚ, koordinoval práce na Zprávě o hospodaření ČRo za rok 2000;

- Pavla Scheuflera, aby ve spolupráci s předsedou Rady vypracoval zprávu o návštěvě WDR v Kolíně n/R;

- Barbaru Köpplovou, aby vypracovala text poděkování WDR a ORF za přátelské přijetí;

- Barbaru Köpplovou, aby ve spolupráci s Lenkou Procházkovou vypracovala zprávu o cestě členů Rady ČRo do ORF Linec.

V. Doporučení Rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

--

VII. Diskuse

Rada diskutovala

- s generálním ředitelem Ing. Kasíkem a ředitelkou ESÚ Ing. Skalovou

- o přípravě Zprávy o hospodaření ČRo za rok 2000. Rada pověřila Pavla Scheuflera, aby ve spolupráci s Ing. Skalovou koordinoval práce na Zprávě. Předběžná verze Zprávy bude k dispozici 11. července 2001, konečná verze Zprávy bude schvalována 25. července 2001.

- s generálním ředitelem Ing. Kasíkem a ŘÚT Ing. Zadražilem

- problematice kmitočtů. Rada pověřila svého předsedu, aby se obrátil dopisem na předsedu Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání Ing. Muchku s žádostí o svolání smíšené komise k otázce kmitočtů.

- Rada v této souvislosti připomněla usnesení Stálé komise pro sdělovací prostředky z roku 1996 o nutnosti dokrytí ČRo 2 (aby byla tato stanice celoplošná.

- s generálním ředitelem Ing. Kasíkem a intendantem ČRo Ing. arch, Oweyssim

- o konkrétním dalším vývoji ve zřizování stanic v nových územněsprávních celcích a o koncepci regionálního vysílání.

VIII. Termín příštího zasedání

Příští zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 27. června 2001 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Z programu:

- projednávání Zprávy o hospodaření ČRo za rok 2000 (15,00 hod.),

- diskuse o ČRo 8 (16,00 hod.);

- diskuse o vládním návrhu zákona o ČRo;

Další zasedání:

11. července 2001:
projednávání Zprávy o hospodaření ČRo za rok 2000 (15,00 hod.),
pozvání p. Zýky, pověřeného řízením ÚK (16,00 hod.);

25. července 2001:
schválení Zprávy o hospodaření ČRo za rok 2000 (15,00 hod.);

IX. Kontrola zápisu

Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu;

Rada vzala na vědomí

- dopis Ing. Trnky - vedoucího oddělení marketingu a styku s veřejností ČRo Hradec Králové; Rada požádá generálního ředitele o vyjádření. Hlasování: 5 hlasů pro;

- zápis z jednání ROZO ČRo Praha ze dne 12. 6. 2001. O otázkách mzdových a personálních bude Rada diskutovat s generálním ředitelem.

Rada žádá generálního ředitele

- o průběžné informace stran příp. výměny kmitočtů mezi stanicemi;

- o informaci k připravovaným programovým změnám na ČRo 1;

- o podklady pro zprávu Stálé komisi pro sdělovací prostředky PS PČR o vysílání ČRo v době tzv. televizní krize (ve smyslu usnesení Stálé komise pro sdělovací prostředky - usnesení v současné době není ještě k dispozici);

Rada rozhodla, že Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2000 bude uveřejněna v Internetu a Intranetu.

Rada děkuje
dárcům a organizátorům akce "Daruj krev s Českým rozhlasem".

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 20. června 2001