Zápis z 22. zasedání Rady Českého rozhlasu

30. červen 1999

konaného dne 30. června 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda, Milan Bla ek, Iva Kotrlá, Michal Pavlata, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Omluveni: Barbara Köpplová, Lenka Procházková;

Hosté: Mgr. Vlastimil Je ek, generální ředitel Českého rozhlasu,
Ing. Václav Kasík, nově zvolený generální ředitel Českého rozhlasu;
Ing. Skalová, ředitelka ESÚ Českého rozhlasu,

I. Schválení programu

a/ informace generálního ředitele,
b/ diskuse o kontrole hospodaření ve studiu Regina Praha,
c/ různé;
Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály

a/ COS HSP, poděkování Mgr. Je kovi GŘ ČRo, Radě na vědomí, č.j. 339/99;
b/ Dr. Vojtí ek, ádost o roz íření vysílání pro děti a mláde , č.j. 340/99;
c/ M. Brunclík, stanovisko k vyu ití koncepce, č.j. 341/99;
d/ kopie dopisu GŘ ČRo ministru kultury P. Dostálovi, Radě na vědomí, č.j. 342/99;
e/ vyjádření GŘ a éfredaktora ČRo 2 k dopisu J. Borkovcové, č.j. 343/99;
f/ průvodní dopis GŘ k návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor ve studiu ČRo Ostrava + návrh smlouvy, č.j. 344/99;
g/ právní posouzení návrhu kupní smlouvy na RS Pankrác, č.j. 345/99;
h/ komentář k předlo enému Přehledu platných nájemních smluv ve studiích ČRo, č.j. 346/99;
i/ dohoda o spolupráci s ČBK, církvemi sdru enými v ERC a ČRo, č.j. 347/99;
j/ informace k finanční situaci ČRo, č.j. 348/99;
k/ protokol k předání funkce GŘ, č.j. 349/99;

Podané informace:

Generální ředitel poskytl Radě informace k předaným materiálům

- dohodě o spolupráci s ČBK, církvemi sdru enými v ERC a Českým rozhlasem,

- informaci o finanční situaci v ČRo a zprávě auditora.

Generální ředitel postoupil Radě Protokol o předání funkce generálního ředitele Českého rozhlasu.

Dohodu o spolupráci s ČBK, církvemi sdru enými v ERC a Českým rozhlasem ze dne 22. 6. 1999 Rada vzala na vědomí.

Hlasování: 7 hlasů pro.

III. Kontrola úkolů:

a/ na jednom ze svých zasedání se Rada ČRo bude zabývat kontrolou svého usnesení 18/98 - stanovisko Rady ČRo k vysílání ČRo 1 -
úkol trvá;

b/ při kontrole usnesení 18/98 bude vyhodnoceno zavádění nové organizace práce na okruhu ČRo 1.

Rada ČRo uspořádá na jednom ze svých pří tích zasedání diskusi s vedením ČRo 1 a vedením úseku techniky ČRo -
termín nestanoven;

c/ členové Rady ČRo a vedení Českého rozhlasu zrevidují Statut Českého rozhlasu a doplní jej o Etický kodex -
do 30. 9. 1999;

d/ členové Rady ČRo projednají předlo ený materiál "Nástin koncepce vysílání ČRo pro děti a mláde " na některém z pří tích zasedání v letním období -
termín nestanoven;

e/ členové Rady ČRo prostudují předlo ený materiál "Souhrnná zpráva o výsledcích inventarizace majetku ČRo v roce 1998" -
do 1. 8. 1999;

IV. Ulo ené úkoly

a/ Rada pověřuje svého předsedu, aby na schůzi předsednictva Rady 4. 8. 1999 předlo il návrh postupu při zpracování hospodářské části Výroční zprávy s tím, aby celý text byl připraven k projednání na řádném zasedání Rady 1. 9. 1999 -
4. 8. 1999;

b/ v ichni členové Rady si připraví písemně návrhy členů odborných komisí Rady -
do 21. 7. 1999;

c/ členům Rady se ukládá, aby si připravili případné připomínky a dotazy k materiálu o a.s. Radioservis -
do 21. 7. 1999;

V. Doporučení rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 50/99

Na základě doporučení generálního ředitele a předlo eného návrhu nájemní smlouvy Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor ve studiu ČRo Ostrava PČZ - obchod a reality, s.r.o.

Hlasování: 7 hlasů pro.

Usnesení 51/99

Na základě doporučení generálního ředitele a předlo eného návrhu nájemní smlouvy Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor ve studiu ČRo České Budějovice Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Hlasování: 7 hlasů pro.

Usnesení 52/99

Na základě doporučení generálního ředitele a předlo eného návrhu nájemní smlouvy Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor ve studiu ČRo České Budějovice ČTK.

Hlasování: 7 hlasů pro.

Usnesení 53/99

Na základě doporučení generálního ředitele a předlo eného návrhu nájemní smlouvy Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor ve studiu ČRo Ostrava a.s. Economia.

Hlasování: 7 hlasů pro.

Usnesení 54/99

Na základě doporučení generálního ředitele a předlo eného návrhu nájemní smlouvy Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor ve studiu ČRo Ostrava p. Miroslavu Sehnalovi - S.A.M.

Hlasování: 7 hlasů pro.

Usnesení 55/99

Na základě doporučení generálního ředitele a předlo eného návrhu nájemní smlouvy Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor ve studiu ČRo Ostrava ČTK.

Hlasování: 6 hlasů pro.

Usnesení 56/99

Na základě doporučení generálního ředitele a předlo eného návrhu nájemní smlouvy Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor ve studiu ČRo Ostrava Syndikátu novinářů.

Hlasování: 6 hlasů pro

Usnesení 57/99

Na základě doporučení generálního ředitele a předlo eného návrhu nájemní smlouvy Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor ve studiu ČRo Ostrava N.A.R.A - Radioklub.

Hlasování: 6 hlasů pro.

V této souvislosti Rada upozorňuje generálního ředitele, e smlouvy, které mají být projednány do konce července, musí být Radě předlo eny do 21. 7. 1999.

VII. Diskuse

Rada diskutovala o výsledcích hloubkové kontroly hospodaření ve studiu ČRo Regina Praha za přítomnosti ředitelky ESÚ ČRo Ing. Skalové.

Rada vzala zprávu o výsledcích hospodaření ve studiu ČRo Regina Praha na vědomí.

Hlasování: 7 hlasů pro.

Rada ádá generálního ředitele o předlo ení přehledu stálých pracovníků Českého rozhlasu a pracovníků externích včetně mzdových nákladů - do 15. září 1999.

Hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas se zdr el.

VIII. Termín pří tího zasedání:

Pří tí řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 21. července 1999 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Na programu bude mj.

- projednávání materiálu o a.s. Radioservis,

- odborné komise Rady.

Návrh termínů dal ích zasedání:

11. srpna 1999,

1. září 1999 - v ichni členové Rady ČRo - v dy ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

4. srpna 1999 ve 13,00 hod. a

1. září 1999 ve 13,00 hod. - předsednictvo Rady ČRo.

IX. Kontrola zápisu:

Ulo ené úkoly byly splněny.

X. Různé:

a/ Rada se zabývala korespondencí do lou na její adresu:

- dopis Dr. Vojtí ka bude v kopii předán generálnímu řediteli.

b/ Rada ádá generálního ředitele, aby na zasedání Rady ČRo 21. července 1999 pozval ředitelku a.s. Radioservis Mgr. Steinicovou (na 15,00 hod.)

Rada na závěr svého zasedání poděkovala Mgr. Vlastimilu Je kovi v souvislosti s ukončením jeho funkčního období za práci v Českém rozhlase, popřála mu úspěch v dal í ivotní etapě, pevné zdraví a spokojenost v osobním ivotě.

Rada uvítala nového generálního ředitele Ing. Václava Kasíka, do jeho nastávajícího funkčního období mu popřála hodně zdaru.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 30. června 1999

Spustit audio