Zápis z 22. zasedání Rady Českého rozhlasu

16. září 1998

konaného dne 16. září 1998 v budově rozhlasu

Přítomní: Vladimír Poštulka, předseda,
Jan Kalfus,
Iva Kotrlá, Lenka Procházková, Richard Seemann,Pavel Scheufler,Zdeněk Susa.

Sekretariát: Hana Vágnerová.

Omluveni:

Milan Blažek, Barbara Kopplová.

Hosté:

Dr. Josef Havel, programový ředitel Českého rozhlasu,
Ing. Marta Bossová, ekonomická ředitelka Českého rozhlasu.


I. Schválení programu zasedání

a/ informace vedení Českého rozhlasu,
b/ účast zástupce rady na jednání v Brně dne 21. 9. 1998,
c/ rozpočet rady,
d/ hospodářská část Výroční zprávy,
e/ různé.

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

- dopis Františka Koňárka - č.j. 204/98,

Podané informace:

Programový ředitel Dr. Havel informoval radu o

a/ PRIX BOHEMIA RADIO 1998,
b/ situaci ve studiu ČRo Brno,
c/ situaci ve stuidu ČRo Ostrava,
d/ situaci ve studiu ČRo Regina Praha,
e/ pořadu "Dechovková hitparáda".

III. Kontrola úkolů:

a/ text hospodářské části Výroční zprávy - úkol splněn.

b/ na jednom ze svých příštích zasedání se rada bude zabývat kontrolou svého usnesení 18/98 - stanovisko rady k vysílání ČRo 1 - úkol trvá,

c/ B. Kopplová zpracuje k materiálu EBU (č.j. 188/98) komentář s citacemi - úkol trvá,

d/ V. Poštulka připraví text, který bude podkladem pro vyjádření rady k vysílání studia ČRo Ostrava - úkol trvá.

IV. Uložené úkoly:

--

V. Doporučení rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

--

VII. Diskuse

- - jednání v Brně dne 21. září 1998 se zúčastní Iva Kotrlá, příp. Milan Blažek.

- členové rady diskutovali o návrhu rozpočtu rady na rok 1999.
(Požadavky: výměna tiskárny, mobilní telefon, instituce asistentů rady)

Rada žádá generálního ředitele o vypracování návrhu rozpočtu rady a zprostředkování schůzky členů rady s ekonomkou Ing. Hajnou.

- členové rady diskutovali o hospodářské části Výroční zprávy s použitím textu, který vypracovala komise pro hospodářskou část Výroční zprávy.

Členové rady diskutovali s ekonomickou ředitelkou Ing. Bossovou.

V této souvislosti rada žádá generálního ředitele o vypracování

- - stručného přehledu ekonomických výsledků ediční činnosti - náklady a výnosy, porovnání roku 1997 s minulými třemi léty. (Ing. Svoboda).

- přehledu finančních toků týkajících se ČRo 6 (včetně nákladů, které nejsou financovány ČRo).

- přehledu vývoje repre fondu

do 28. září 1998.

VIII. Termín příštího zasedání:

Příští řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se koná dne 28. září 1998 v Poděbradech. Odjezd od budovy rozhlasu je v 15,15 hod.

IX. Různé:

Rada žádá generálního ředitele o záznam vysílání Radiofóra ze dne 14. a 15. září 1998.

Rada žádá generálního ředitele, aby oba pořady vyslechl, posoudil dodržení zásady nestrannosti a objektivity ze strany moderátorů a profesionální přípravy na vysílání, aby seznámil radu se svým stanoviskem a s důsledky, které vyvodil.

Praha, 16. září 1998
Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová

Spustit audio