Zápis z 22. zasedání Rady Českého rozhlasu

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
konaného dne 13. června 2001 v budově Českého rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann. předseda, Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Zdeněk Susa, Milan Uhde;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel, Ing. Skalová, ředitelka ESÚ, Ing. Cincibus, ekonomický expert Rady;

I. Schválení programu

- záležitosti Rady,

- informace generálního ředitele,

- projednávání "Problematiky řízení" jako východiska pro Zprávu o hospodaření ČRo za rok 2000,

- diskuse na téma "Restrukturalizaci",

- různé.

- schválení zápisu;

Program byl hlasováním schválen. II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

- a/ pozvánka na zasedání SKSP 15. června 2001, č.j. 151/01;

- b/ záznam telefonátu R. Nováka - kritika pořadu ČRo 2, č.j. 152/01;

- c/ průvodní dopis GŘ č.j. 153/01 k materiálům:

-

- poslední verze návrhu zákona o ČRo,

- Media Report Českého rozhlasu - obd. 4.6.-11.6.2001;

- d/ Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa a partneři, kopie dopisu generálnímu řediteli, Radě na vědomí, č.j. 154/01;

- e/ MZV, Dr. Chatardová, poděkování za spolupráci při propagaci EU v pořadech ČRo, č.j. 155/01;

- f/ Lubomír Hanzl, vysílání ČRo 6, č.j. 156/01;

- g/ dopis GŘ - vyjádření k Analýze prezentace krize v ČT ve zpravodajství a publicistice ČRo 1 a ČRo 6 - č.j. 157/01;

Odeslané materiály: 51/2001 dopis Ing. Muchkovi, předsedovi Rady ČR RTV, odpověď na dopis č.j. 146/01; 52/2001 poděkování CEMES za vypracování Analýzy prezentace krize v ČT ve zpravodajství a publicistice ČRo 1 a ČRo 6,

53/2001 dopis MUDr. Mgr. Ivanu Langrovi, předsedovi SKSP a místopředsedovi PS PČR, informace o předání elektronické podoby Analýzy prezentace krize v ČT ve zpravodajství a publicistice ČRo 1 a ČRo 6;

54/2001 dopis Prof. Ing. Václavu Klausovi, CSc., předsedovi PS PČR, předání Zprávy o výsledcích hospodaření ČRo za rok 1999 a Výroční zprávy Rady ČRo o činnosti ČRo za rok 2000;

Informace generálního ředitele: Generální ředitel

- zodpověděl otázky členů Rady k předloženým zápisům z porad GŘ a podal informace k předaným materiálům.

III. Kontrola úkolů Uložené úkoly byly splněny.

IV. Uložené úkoly

Rada pověřuje

- předsednictvo, aby ve spolupráci s Advokátní kanceláří Hornová-Hrudka-Řípa a partneři vypracovalo připomínky k návrhu zákona o Českém rozhlase;

- předsedu, aby vypracoval návrh textů dopisů MUDr. Mgr. Ivanu Langrovi a Rostislavu Tvrdíkovi ve věci Radioservis a Harmonia Mundi v souladu s výsledky šetření, které provedla Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa a partneři. (Tyto zprávy budou tvořit přílohu Zprávy o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2000).

- Pavla Scheuflera, aby ve spolupráci s předsedou Rady vypracoval zprávu o návštěvě WDR v Kolíně n/R;

- Barbaru Köpplovou, aby vypracovala text poděkování WDR a ORF za přátelské přijetí;

- Barbaru Köpplovou, aby ve spolupráci s Lenkou Procházkovou vypracovala zprávu o cestě členů Rady ČRo do ORF Linec.

V. Doporučení Rady --

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 24/01

Rada Českého rozhlasu požádala tým odborníků na mediální problematiku z Centra pro mediální studia CEMES Univerzity Karlovy, Fakulty sociálních věd, aby připravil analýzu ohlasů, jimiž se takzvaná krize v České televizi odrazila ve zpravodajství a publicistice Českého rozhlasu, zejména pokud jde o vyváženost a úplnost.

Rada diskutovala s představiteli týmu o předloženém výsledku jeho práce a ocenila přesnost, důkladnost a profesionalitu zhodnocení průběhu událostí v zrcadle rozhlasového vysílání. Zároveň si s představiteli týmu i mezi sebou vyměnila názory na ideové hodnocení krize, které se projevilo v závěru analýzy na jejích posledních řádcích. Rada s tímto subjektivním hodnocením vyslovila nesouhlas. Je přesvědčena, že neexistuje žádný věcný důkaz pro tuto domněnku: "Výsledky analýzy prokázaly, že společensky významné hodnoty, které vstoupily během ,vánoční krize' do hry, vedly u sledovaných stanic k jisté preferenci perspektivy protestujících. To ovšem není prohřešek proti profesním zásadám ,neutrality' a ,nestrannosti', nýbrž důsledek postojové orientace společnosti." Postojovou orientaci společnosti nikdo objektivně nehodnotil, proto je nutno druhou větu citace považovat za neprokázanou.

Hlasování: 9 hlasů pro.

VII. Diskuse

Rada diskutovala

za přítomnosti generálního ředitele Ing. Kasíka, ředitelky ESÚ Ing. Skalové a ekonomického experta Rady Ing. Cincibuse

- o nových formách zpracování Zprávy o hospodaření ČRo za rok 2000 a stanovila přesný harmonogram prací s tím, že do termínu definitivního schválení zprávy bude korigovat znění zprávy převážně předsednictvo Rady ve spolupráci s ekonomickým expertem Rady a příslušným managementem ČRo;

- o "Problematice řízení" jako výchozího bodu pro Zprávu o hospodaření ČRo za rok 2000;

za přítomnosti generálního ředitele

- o zásadách restrukturalizace Českého rozhlasu. Generální ředitel seznámil Radu s desíti body svého restrukturalizačního plánu.

Rada hodnotila Analýzu prezentace krize v ČT ve zpravodajství a publicistice ČRo 1 a ČRo 6 vypracovanou Centrem pro mediální studia UK FSV a přijala usnesení 24/01. VIII. Termín příštího zasedání

Příští zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 20. června 2001 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Z programu:

- příprava zpracování Zprávy o hospodaření ČRo za rok 2000 (15,00 hod.)

- jednání o problematice kmitočtů (15,30 hod.),

- pokračování diskuse o regionálních stanicích ČRo (16,30 hod.)

Další zasedání: 27. června 2001:

- projednávání Zprávy o hospodaření ČRo za rok 2000 (15,00 hod.),

- diskuse o ČRo 8 (16,00 hod.);

11. července 2001:

- projednávání Zprávy o hospodaření ČRo za rok 2000 (15,00 hod.),

- pozvání p. Zýky, pověřeného řízením ÚK (16,00 hod.);

25. července 2001:

- schválení Zprávy o hospodaření ČRo za rok 2000 (15,00 hod.);

IX. Kontrola zápisu Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

- Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu;

- Rada akceptuje poděkování MZV k propagaci Evropské unie ve vysílání Českého rozhlasu. Zvyšování informovanosti občanů o EU ve vysílání Českého rozhlasu bude na pořadu jednání na některém řádném zasedání Rady v září 2001.

- Text projevu generálního ředitele na semináři "Financování veřejnoprávních médií" bude v kopii předán všem členům Rady.

- Zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR v pátek 15. června 2001 se zúčastní za Radu ČRo Richard Seeman, Pavel Scheufler, Lenka Procházková a Michal Pavlata.

- Rada žádá generálního ředitele

- aby na zasedání Rady dne 11. července 2001 (16,00 hod.) pozval p. Zýku, pověřeného řízením ÚK;

- o nahrávku následujících pořadů: 8.6.2001 - Radiofórum,

11.6.2001 ČRo 2 (poledne) 7.6.2001 ČRo Hradec Králové

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 13. června 2001