Zápis z 21. zasedání Rady Českého rozhlasu

23. červen 1999

konaného dne 23. června 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda, Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Michal Pavlata, Zdeněk Susa, Milan Uhde;

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Omluveni: Lenka Procházková, Pavel Scheufler;

Hosté: Mgr. Vlastimil Ježek, generální ředitel Českého rozhlasu,
JUDr. Kočová, právník Českého rozhlasu,
Mgr. Nespala, právník Rady Českého rozhlasu,
Ing. Skalová, ředitelka ESÚ Českého rozhlasu,
Dr. Krupička, ředitel zahraničního vysílání ČRo;

I. Schválení programu

a/ informace generálního ředitele,
b/ vysílání pro zahraničí,
c/ různé;
Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály
a/ Jitka Borkovcová, připomínky k hospodaření ČRo 2, č.j. 333/99;
b/ průvodní dopis GŘ k Výroční zprávě a.s. Radioservis a Zprávě auditora o ověření účetní uzávěrky, č.j. 334/99;
c/ průvodní dopis GŘ k návrhům nájemních smluv + dvě nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor ve studiu ČRo České Budějovice, č.j. 335/99;
d/ průvodní dopis GŘ k návrhům nájemních smluv + pět nájemních smluv na pronájem nebytových prostor ve studiu ČRo Ostrava, č.,j. 336/99; e/ právní posudek k návrhu smlouvy na prodej RS Pankrác, č.j. 337/99; f/ Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, tisková zpráva o výsledcích licenčních řízení, č.j. 338/99;

Podané informace:

Generální ředitel
informoval Radu ČRo o

- průběhu a ukončení veřejné obchodní soutěže na prodej RS Pankrác,

- předložené Výroční zprávě a.s. Radioservis a zprávě auditora;

doporučil Radě ke schválení předložené návrhy nájemních smluv.

III. Kontrola úkolů:

a/ na jednom ze svých zasedání se Rada ČRo bude zabývat kontrolou svého usnesení 18/98 - stanovisko Rady ČRo k vysílání ČRo 1 -
úkol trvá;
b/ při kontrole usnesení 18/98 bude vyhodnoceno zavádění nové organizace práce na okruhu ČRo 1.
Rada ČRo uspořádá na jednom ze svých příštích zasedání diskusi s vedením ČRo 1 a vedením úseku techniky ČRo - termín nestanoven;
c/ členové Rady ČRo a vedení Českého rozhlasu zrevidují Statut Českého rozhlasu a doplní jej o Etický kodex - do 30. 9. 1999;
d/ členové Rady ČRo projednají předložený materiál "Nástin koncepce vysílání ČRo pro děti a mládež" na některém z příštích zasedání v letním období -
termín nestanoven;
e/ členové Rady ČRo prostudují předložený materiál "Souhrnná zpráva o výsledcích inventarizace majetku ČRo v roce 1998" -
do 1. 8. 1999;

IV. Uložené úkoly

--

V. Doporučení rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 47/99
Rada vzala na vědomí informaci o veřejné obchodní soutěži na RS Pankrác; jednání uzavře na mimořádném zasedání dne 30. 6. 1999;
Hlasování: 5 hlasů pro.

Usnesení 48/99
Rada na svém zasedání vyslovila uznání a dík těm, kteří se podíleli na akci "Daruj krev s Českým rozhlasem".
Hlasování: 5 hlasů pro.

VII. Diskuse

- - Rada se zabývala "Seznamem smluv zrušených od 1.4.-8.6.1999 dle evidence právního referátu". Materiál Rada bere na vědomí s tím, že žádá generálního ředitele, aby podal informaci, o splnění úkolů Ú/034 - 036/99 vydaných v souvislosti s předloženým materiálem ředitelům studií ČRo.
Hlasování: 6 hlasů pro.

- Rada diskutovala o vysílání pro zahraniční za přítomnosti ředitele zahraničního vysílání Dr. Krupičky.

- Rada diskutovala o prodeji RS Pankrác za přítomnosti JUDr. Kočové, Ing. Skalové, generálního ředitele a Mgr. Nespaly.
Ing. Skalová podala podrobnou zprávu o ukončené veřejné obchodní soutěži.
Stanovisko k veřejné obchodní soutěži na prodej RS Pankrác předal Radě v písmné podobě - z důvodu své nepřítomnosti na zasedání - Pavel Scheufler.
Na svém mimořádném zasedání dne 30. 6. 1999 (ve 12,30 hod.) bude Rada projednávat smlouvu na prodej RS Pankrác.
Mgr. Nespala dodá právní posudek ke smlouvě dne 29. 6. 1999 do 15,00 hod.

VIII. Termín příštího zasedání:

Mimořádné zasedání Rady ČRo se bude konat 30. června 1999 ve 12,30 v budově rozhlasu. Na programu bude projednávání kupní smlouvy na RS Pankrác.
Řádné zasedání Rady ČRo se bude konat 30. června 1999 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Návrh termínů dalších zasedání:

21. 7. 1999, 11. 8. 1999, 1. 9. 1999 - pro všechny členy Rady ČRo,

14. 7. 1999, 28. 7. 1999, 25. 8. 1999 - předsednictvo Rady ČRo.

IX. Kontrola zápisu:

Uložené úkoly byly splněny, způsob předání návrhu kupní smlouvy Mgr. Nespalovi byl vzhledem ke vzniklé situaci změněn.

X. Různé:

a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu:

- dopis J. Borkovcové byl předán k vyjádření generálnímu řediteli,

- na příští zasedání připraví M. Blažek návrh textu odpovědi E. Žejglicové a České hudební společnosti;

- posluchač p. Kristýn bude písemně vyzván, aby svůj námět zaslal Radě dopisem;

b/ životopisy a fotografie členů Rady předá sekretářka Rady k uveřejnění v Internetu;

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 23. června 1999

Spustit audio