Zápis z 21. zasedání Rady Českého rozhlasu

9. září 1998

konaného dne 9. září 1998 v budově rozhlasu

Přítomní: Vladimír Poštulka, předseda,
Milan Blažek, Jan Kalfus, Barbara Kopplová,
Iva Kotrlá, Lenka Procházková, Richard Seemann,Pavel Scheufler,Zdeněk Susa;

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Hosté: Mgr. Ježek, generální ředitel Českého rozhlasu.


I. Schválení programu zasedání

a/ informace generálního ředitele,
b/ diskuse o koncepci Českého rozhlasu do roku 2005,
c/ různé;

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ dopis p. Bednáře - "Dechovková hitparáda" - č.j. 190/98.
b/ dopis p. Stejskalové - náměty k vysílání - č.j. 191/98,
c/ pozvání programového ředitele ČRo Dr. Havla na rozhlasový festival Prix Bohemia Radio 1998 - č.j. 192/98,
d/ Úřad Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání - žádost o kopii dopisu rady posluchači p.Vaněčkovi - č.j. 193/98,
e/ dopis Dr. Tuleškova - kritické připomínky k vysílání - č.j. 194/98,
f/ dopis p. Knytla - "Dechovková hitparáda" - č.j. 195/98,
g/ dodatek ke Kolektivní smlouvě (ČRo x ČOSHSP) - č.j. 196/98,
h/ vyjádření některých pracovníků ČRo Brno k působení ředitele studia - č.j. 197/98,
i/ připomínky některých pracovníků ČRo 1 k novému projektu "zprávařů" - č.j. 198/98,
j/ stanovisko generálního ředitele k dopisu č.j. 197/98 - č.j. 199/98,
k/ pozvání Sdružení pro rozhlasovou tvorbu na seminář o Rozhlasovém vysílání a jeho posluchačích - č.j. 200/98,
l/ informace programového ředitele o návštěvě studia ČRo Brno - č.j. 201/98,
m/ průvodní dopis GŘ č.j. 202/98 + přílohy
A/ čerpání nákladů v letech 1994 - 1997,
B/ nájemní smlouva na rekreační zařízení v Peci p/Sněžkou,
C/ čtyři nájemní smlouvy na nebytové prostory v ČRo Ostrava,
n/ základní informace o posluchačích rozhlasu podle věkových kategorií - č.j. 203/98,
- expertíza Klementa Lukeše,
- expertíza J. Vernerové,

Podané informace:

Generální ředitel informoval členy rady o

a/ situaci v ČRo Brno,
b/ předložených návrzích smluv na pronájmy,
c/ otevření reprezentační prodejny Českého rozhlasu v budově rozhlasu,
d/ akci "Daruj krev",

III. Kontrola úkolů:

- - úkol z 18. zasedání Rady ČRo - příprava textu druhé části Výroční zprávy -
Komise pro hospodářskou část Výroční zprávy se sejde 15. 9. 1998 v 17,00 hod. v kanceláři rady.
Sekretariát rady dodá jejím členům doplňující materiál k hospodářské části výroční zprávy.
úkol trvá,

- na jednom ze svých příštích zasedání se rada bude zabývat kontrolou svého usnesení 18/98 - stanovisko rady k vysílání ČRo 1,
úkol trvá,

- B. Kopplová zpracuje k materiálu EBU (č.j. 188/98) komentář s citacemi,
úkol trvá,

- V. Poštulka připraví text, který bude podkladem pro vyjádření rady k vysílání studia ČRo Ostrava,
úkol trvá.

IV. Uložené úkoly:

a/ s ohledem na přípravu rozpočtu ČRo se členům rady ukládá, aby si připravili své návrhy na čerpání rozpočtu pro příští rok.

V. Doporučení rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 29/98

Rada Českého rozhlasu rozhodla, že nebude vypisovat výběrové řízení na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu.

Rada zahajuje jednání se současným generálním ředitelem o koncepci řízení Českého rozhlasu do roku 2005.

Hlasování: 9 hlasů pro.

Usnesení 30/98

Rada se seznámila s návrhem vzorové smlouvy o nájmu nebytových prostor včetně požadovaných příloh.

Rada souhlasí se zněním této vzorové smlouvy s tím, že v čl. V. bude doplněn bod tohoto znění:

Nájemce se zavazuje, že nebude svou činností rušit chod Českého rozhlasu a že svou činností neohrozí dobré jméno Českého rozhlasu.

Pokud jde o přílohy k nájemní smlouvě, rada požaduje v případě nejasně popsané činnosti ve výpisu z Obchodního rejstříku a Živnostenského listu upřesnit konkrétní předmět podnikání.

Současně generální ředitel připojí poznámku, že předložený návrh nájemní smlouvy odpovídá vzorové nájemní smlouvě.

Hlasování: 9 hlasů pro.

Usnesení 31/98

Rada se seznámila s návrhem smlouvy o pronájmu služebního bytu v Ostravě 2, (v objektu studia ČRo Ostrava) panu Bohumilu Plchotovi a souhlasí s jejím zněním.

Hlasování: 9 hlasů pro.

Usnesení 32/98

Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor ve studiu ČRo Ostrava Ing. Pavlu Kupkovi,

rada souhlasí s uzavřením smlouvy na pronájem nebytových prostor Ing. Pavlu Kupkovi.

Hlasování: 9 hlasů pro.

Usnesení 33/98

Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor ve studiu ČRo Ostrava PDO Plus s.r.o. rada souhlasí s uzavřením smlouvy na pronájem nebytových prostor s.r.o. PDO Plus.

Hlasování: 8 hlasů pro.

Usnesení 34/98

Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor ve studiu ČRo Ostrava CONTACT 2 TRADE s.r.o. rada souhlasí s uzavřením smlouvy na pronájem nebytových prostor s.r.o. CONTACT TRADE.

Hlasování: 8 hlasů pro, 1 hlas proti.

Usnesení 35/98

Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy Rada ČRo souhlasí s nájemní smlouvou na rekreační objekt Českého rozhlasu v Peci p/Sněžkou s tím, že k této smlouvě bude uzavřen dodatek, který zajistí, že osobou odpovědnou za provoz rekreačního objektu bude pan Jaroslav Syrový, a pokud by nebyl odpovědnou osobou, může Český rozhlas v krátké době (do tří měsíců) odstoupit od smlouvy.

Hlasování: 8 hlasů pro.

VII. Diskuse

Členové rady diskutovali o koncepci Českého rozhlasu do roku 2005.

VIII. Termín příštího zasedání:

Příští řádné zasedání se koná 16. září 1998 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Program zasedání:

- účast zástupce rady na jednání v Brně,

- účast na Prix Bohemia,

- rozpočet rady,

- hospodářská část výroční zprávy.

Další zasedání se bude konat 28. září 1998 v 16,00 hod. v Poděbradech. Odjezd od budovy rozhlasu je v 15,15 hod.

IX. Různé:

a/ rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu.
b/ Vladimír Poštulka informoval členy rady o poradě na Ministerstvu kultury.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová

Praha, 9. září 1998

Spustit audio