Zápis z 20. zasedání Rady Českého rozhlasu

31. květen 2000

konaného dne 31. května - 1. června 2000 v budově Českého rozhlasu v Brně (výroční zasedání Rady Českého rozhlasu)

Přítomní: Richard Seemann, předseda, Milan Blažek, Barbara Köpplová, Iva Kotrlá, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Milan Uhde;
Omluven:
Zdeněk Susa;
Sekretariát:
Hana Vágnerová;
Hosté:
Ing. Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu, Ing. Němec, ředitel studia ČRo Brno, Dr. Páralová, ekonomická náměstkyně, Ing. Coufal, technický náměstek, Mgr. Souček, ved. redaktor zpravodajství a publicistiky;

I. Schválení programu

31.května 2000:

- diskuse o textu Výroční zprávy Rady ČRo o činnosti ČRo v roce 1999,

1.června 2000:

- zpráva o práci předsednictva Rady,

- volba předsednictva Rady,

- organizační záležitosti,

- informace GŘ,

- setkání s vedením studia ČRo v Brně,

- různé,

- schválení zápisu;

Program byl hlasováním schválen.

Výroční zasedání Rady Českého rozhlasu:

1/ Předseda Rady přednesl zprávu o práci předsednictva Rady Českého rozhlasu za uplynulé období.
Tato zpráva je přílohou zápisu z dnešního zasedání a bude uveřejněna v Internetu a Intranetu.

2/ Byla jmenována komise pro volbu předsednictva Rady ve složení : Barbara Köpplová, Michal Pavlata a Pavel Scheufler. (Hlasování: 6 hlasů pro, dva hlasy se zdržely).
Předsedou komise byl zvolen Michal Pavlata.
V tajném hlasování bylo pro další období potvrzeno ve své funkci stávající předsednictvo Rady.
Hlasování: 7 hlasů pro, 1 hlas proti.

Usnesení 26/2000
V tajném hlasování bylo stávající předsednictvo Rady Českého rozhlasu potvrzeno ve funkci pro další období:
Richard Seemann - předseda,
Pavel Scheufler - místopředseda a mluvčí Rady,
Zdeněk Susa - místopředseda.
Hlasování: 8 hlasů pro.

Usnesení 27/2000

Rada na svém výročním zasedání schválila pracovní verzi Výroční zprávy Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999. Konečné znění výroční zprávy spolu s přílohami Rada projedná na svém zasedání 28. června 2000.
Hlasování: 7 hlasů pro.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ Ing. Škromach, předseda poslaneckého klubu ČSSD, žádost o vyjádření k dopisu J. Musila, č.j. 110/2000;

b/ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, materiál k ERJ, anglická a francouzská verze, č.j. 111/2000;

c/ e-mail Martina Kákona, nedodržení času pro začátek vysílání pořadu "Meteor" 27/5/2000, č.j. 112/2000;

d/ Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa a partneři, posudek návrhu smlouvy mezi Českým rozhlasem a Středočeskou energetickou a.s., č.j. 113/2000;

e/ pozvánka MZV na 4. zasedání Konzultační rady pro rozhlasové vysílání do zahraničí, č.j. 114/2000;

f/ průvodní dopis GŘ č.j. 115/2000 k materiálům:

- dopis JUDr. Müllera týkající se "Součinnosti při naplňování zákona o provozování RTV",

- vyjádření šéfredaktora ČRo 1 A. Píchy k dopis Ing. Jandovského;

Odeslané materiály:

78/2000 - odpověď na dopis M. Procházky - hudba ve vysílání ČRo;

Podané informace: Generální ředitel informoval Radu o

- odstoupení o záměru outsourcingu (po prostudování vstupní analýzy),

- podepsání smlouvy s firmou Logica na hardware a software pro Dalet,

- aktivizaci OVT;

zodpověděl otázky členů Rady k předloženým zápisům z porad GŘ.
Pavel Scheufler informoval Radu o jednání na Ministerstvu kultury k novelizaci zákona o ČT a ČRo.
Richard Seemann informoval Radu o svém pozvání na 4. zasedání Konzultační rady pro rozhlasové vysílání do zahraničí.
V této souvislosti Rada žádá generálního ředitele, aby předal do 14.6.2000 materiál týkající se programu jednání.
Hlasování: 7 hlasů pro.

III. Kontrola úkolů

--

IV. Uložené úkoly

--

V. Doporučení Rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 28/2000

Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy na pro nájem nebytových prostor v objektu studia ČRo Plzeň Rada souhlasí s pronájmem Ing. Karlu Pokornému - INSYST Plzeň.
Hlasování: 8 hlasů pro.

VII. Diskuse

Rada diskutovala s představiteli studia ČRo Brno.
V této souvislosti Rada žádá generálního ředitele, aby podal zprávu o vyhodnocení systému vnitřního účtování Českého rozhlasu.'
Hlasování: 8 hlasů pro.

VIII. Termín příštího zasedání

Příští řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 7. června 2000 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu v Praze.
Z programu:

- projednávání Souhrnné zprávy o výsledcích inventarizace majetku ČRo v roce 1999 a některých otázek spojených s rozpočtem - v 15,00 hod.

- informace o poslechovosti (16,00 hod.);

Další zasedání: 14. 6. 2000: 21. 6. 2000; 28. 6. 2000 - schválení konečné verze Výroční zprávy včetně příloh;

IX. Kontrola zápisu
Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu;

- mail M. Kákona a dopis předsedy poslaneckého klubu ČSSD Ing. Škromacha budou v kopii předány generálnímu řediteli k vyjádření;

- materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k Evropskému roku jazyků - anglická a francouzská verze, bude rovněž předán generálnímu řediteli.

b/ Rada pověřuje svého předsedu, aby zadal Advokátní kanceláři Hornová-Hrudka-Řípa a partneři posouzení Jednacího řádu Rady ČRo ve vztahu k zákonu 484/1991 Sb.;

c/ Rada žádá generálního ředitele. aby vypracoval nové "Hlavní programové zásady Českého rozhlasu", a to v termínu do 30. září 2000.

d/ Rada vyjadřuje poděkování pracovníkům studia ČRo Brno za vytvoření příznivé atmosféry pro její jednání.

Zápis byl přečten a schválen.
zapsala Vágnerová
Praha, 1. června 2000

Spustit audio