Zápis z 20. zasedání Rady Českého rozhlasu

16. červen 1999

konaného dne 16. června 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Michal Pavlata,
Pavel Scheufler, Milan Uhde;;

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Omluveni: Milan Bla ek, Lenka Procházková, Zdeněk Susa;

Hosté: Mgr. Vlastimil Je ek, generální ředitel Českého rozhlasu,
JUDr. Kočová, právník Českého rozhlasu,
Mgr Steinicová, ředitelka a.s. Radioservis,
Mgr. Nespala, právník Rady Českého rozhlasu,
Ing. Skalová, ředitelka ESÚ Českého rozhlasu,
Ing. Stojan, ved. Odboru personalistiky, mezd a honorářů;

I. Schválení programu zasedání

a/ informace generálního oeditele,
b/ jednání o a.s. Radioservis,
c/ ruzné;
Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiálya/ Stálá komise pro sdělovací prostředky, pozvánka na zasedání 24.6.1999 -
č.j. 326/99;
b/ Ladislav Froněk, vydavatelství pígl, s. s r.o., pokračování korespondence,
č.j. 327/99;
c/ anonym, kritika některých postupů v ČRo, č.j. 328/99;
d/ Ministerstvo kultury, informace o veřejné soutě i, č.j. 329/99;
e/ Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, informace o obchodním sporu
ČMTS a CET 21 a o termínech licenčního řízení, č.j. 330/99;
f/ Milo Rejchrt, sdělení týkající se výsledku výběrového řízení na obsazení
funkce generálního ředitele ČRo - č.j. 331/99;
g/ dopis GŘ (č.j. 332/99);
vyjádření k dopisu
společnosti Bussmark,
P. Brouska,
stanovisko k po adavku Rady ČRo na mobilní telefony pro členy Rady,
+ Zpráva o výsledcích hloubkové kontroly hospodaření ČRo Regina Praha;

Podané informace:

Generální ředitel informoval Radu ČRo o

- svém jednání s Ing. Kasíkem, nově zvoleným GŘ ČRo,

- průběhu veřejné obchodní soutě e na prodej RS Pankrác,

- předaných písemných materiálech (č.j. 332/99).

III. Kontrola úkolů:

a/ na jednom ze svých zasedání se Rada ČRo bude zabývat kontrolou svého usnesení 18/98 - stanovisko Rady ČRo k vysílání ČRo 1 -
úkol trvá;
b/ při kontrole usnesení 18/98 bude vyhodnoceno zavádění nové organizace práce na okruhu ČRo 1.
Rada ČRo uspořádá na jednom ze svých pří tích zasedání diskusi s vedením ČRo 1 a vedením úseku techniky ČRo - termín nestanoven;
c/ členové Rady ČRo a vedení Českého rozhlasu zrevidují Statut Českého rozhlasu a doplní jej o Etický kodex - do 30. 9. 1999;
d/ členové Rady ČRo projednají předlo ený materiál "Nástin koncepce vysílání ČRo pro děti a mláde " na některém z pří tích zasedání v letním období -
termín nestanoven;
e/ členové Rady ČRo prostudují předlo ený materiál "Souhrnná zpráva o výsledcích inventarizace majetku ČRo v roce 1998" -
do 1. 8. 1999;

IV. Ulo ené úkoly

Pavel Scheufler po rozhodnutí komise pro výběr nejvhodněj ího návrhu kupní smlouvy na RS Pankrác předá návrh kupní smlouvy pověřenému právníkovi Rady ČRo. Kupní smlouva bude projednána na pří tím zasedání Rady dne 23.6.1999 (v 16,00 hod) za účasti Mgr. Nespaly, právníka Rady ČRo;

ihned po obdr ení;

V. Doporučení rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

--

VII. Diskuse

Rada ČRo diskutovala o a.s. Radioservis za přítomnosti JUDr. Kočové, Mgr.
Steinicové, Mgr. Nespaly a generálního ředitele ČRo Mgr. Je ka.

Rada vzala na vědomí právní názor Mgr. Nespaly, " e listina formulovaná
jako dodatek ke smlouvě o u ití a íření uměleckého interpretačního výkonu
hudebního nebo mluveného slova mezi Českým rozhlasem a interpretem (tj.
formulář dodatku ke smlouvě) nemů e zalo it změnu smluvních stran
z Českého rozhlasu na Radioservis a.s., nebo jednak účastníkem tohoto
"dodatku" není Radioservis a.s. a jednak k platnému převodu smluvního
obsahu bylo by třeba zru ení původního a zalo ení nového právního vztahu,
nebo vytvoření transparentní dohody o převzetí dluhů a postoupení
pohledávek ke konkrétnímu datu".

Vyjádření JUDr. Kočové k právnímu názoru Mgr. Nespaly:

"Dle § 531 občanského zákoníku, kdo (Radioservis) se dohodne s dlu níkem
(ČRo), e přejímá jeho dluh (z uzavřených smluv s třetími osobami), nastoupí
jako dlu ník na jeho místo, jestli e k tomu dá věřitel (třetí osoba) souhlas.
Český rozhlas (organizační slo ka Vydavatelství) uzavřel smlouvy s třetími
osobami, které jim zaručovaly práva na plnění. Proto e Český rozhlas
převáděl část své činnosti - Vydavatelství - na Radioservis, a.s., musel také
zajistit, aby Radioservis převzal nejen jeho pohledávky, ale také závazky
(dluhy). To se realizuje dvěma smlouvami:

- - Smlouvou k zaji tění vydavatelské činnosti Českého rozhlasu o
bezúplatném postoupení práv a závazků a o dal ích formách
spolupráce v oblasti vydavatelské činnosti. V této smlouvě v čl. II.
části D. je odkaz na smlouvu o postoupení práv a závazků, která
teprve bude uzavřena a stanoví se pouze základní obsah této smlouvy.

- Smlouvou o postoupení práv a závazků, která stanoví podrobné
podmínky.

Podmínkou, aby Radioservis, který přejímá dluh, mohl nastoupit na místo
původního dlu níka Českého rozhlasu je, e musí být zaji těn od věřitele
souhlas. Pod pojmem věřitel se míní třetí osoba, se kterou měl ČRo uzavřené
smlouvy postupované Radioservisu. Tento souhlas věřitele mů e být i ústní.
ČRo tento souhlas zajistil dodatkem k této smlouvě.

Tak e lze shrnout, e Smlouva o postoupení práv a závazků mezi Českým
rozhlasem a Radiservisem, a.s. musí mít písemnou formu, to rozporované
není, lze s tím souhlasit. Předmětem dotazu v ak byla otázka formy souhlasu
věřitele. Souhlas věřitele písemnou formu mít nemusí. Český rozhlas v ak tak
učinil písemně (dodatkem k původní smlouvě). Tím si zajistil souhlas svých
věřitelů s postoupením jejich pohledávek na Radioservis, a.s."

Rada ČRo po vyslechnutí stanoviska a.s. Radioservis a připomínkách, které
byly předneseny, vzala na vědomí zprávu pro Radu ČRo předlo enou
prostřednictvím generálního ředitele.
Hlasování: 4 hlasy pro, 2 hlasy se zdr ely.

VIII. Termín pří tího zasedání:

Pří tí zasedání Rady ČRo se bude konat 23. června 1999 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.
Na programu bude mj:

- zahraniční vysílání (15,00 hod.)

- RS Pankrác (16,00 hod.)

- odborné komise Rady ČRo.

Dal í zasedání se bude konat 30.6.1999, na programu bude mj. projednávání výsledku hloubkové kontroly hospodaření ČRo Regina Praha.

Návrh termínů dal ích zasedání:

21. 7. 1999, 11. 8. 1999, 1. 9. 1999 - pro v echny členy Rady ČRo,
14. 7. 1999, 28. 7. 1999, 25. 8. 1999 - předsednictvo Rady ČRo.

IX. Kontrola zápisu:

Ulo ené úkoly byly splněny.

X. Různé:

a/ Rada se zabývala korespondencí do lou na její adresu:

dopis J. Bednáře (č.j.317/99) Rada předává generálnímu řediteli k vyjádření;
dopis MK (č.j. 329/99) Rada předává v kopii generálnímu řediteli a současně bude zkopírován pro v echny členy Rady;

b/ zkonkretizovaný návrh kupní smlouvy na RS Pankrác předá sekretářka Rady 21. 6. 1999 Mgr. Nespalovi;

c/ materiál o rozhlasových poplatcích s průvodními dopisy předsedovi Stálé komise pro sdělovací prostředky MUDr. Mgr. Langrovi a poslanci L.Skopalovi byl předán 15.6.1999 do podatelny Poslanecké sněmovny;

d/ Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti Českého rozhlasu za rok 1998 bude předána Stálé komisi pro sdělovací prostředky 21.6.1999 ve 20 exemplářích, zajistí sekretářka Rady;

e/ Rada ádá generálního ředitele, aby na pří tí zasedání Rady 23. 6. 1999 (15,00 hod.) pozval ředitele zahraničního vysílání Dr. Krupičku (v souvislosti s jednáním podvýboru zahraničního výboru pro prezentaci České republiky v zahraničí 1.7.1999, kde má být předlo ena koncepce zahraničního vysílání);

f/ Zpráva o výsledku hloubkové kontroly hospodaření studia ČRo Regina Praha byla předána v em členům Rady k prostudování.

O výsledku hloubkové kontroly hospodaření ČRo Regina Praha Rada bude jednat na svém zasedání 30. 6. 1999. V této souvislosti Rada ádá generálního ředitele, aby na toto zasedání pozval ředitelku ESÚ ČRo Ing. Skalovou;

g/ Rada vyslechla zprávu Dr. Kočové o jednání k přípravě mediálních zákonů na Ministerstvu kultury. Rada ádá o poskytnutí nového znění návrhu, bude-li k dispozici;

h/ Rada vzala na vědomí informaci Ing. Skalové a Ing. Stojana o pracovně-právních vztazích týkajících se stávajícího generálního ředitele Českého rozhlasu Mgr. Je ka a nově jmenového generálního ředitele Českého rozhlasu Ing. Kasíka včetně povinností, které z toho vyplývají pro Český rozhlas jako zaměstnavatele.

Hlasování: 5 hlasů pro.

i/ Rada stanovila plat novému generálnímu řediteli ČRo Ing. Kasíkovi;

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 16. června 1999

Spustit audio