Zápis z 20. zasedání Rady Českého rozhlasu

12. srpen 1998

konaného dne 12. srpna 1998 v budově rozhlasu

Přítomní: Vladimír Poštulka, předseda,
Milan Blažek, Jan Kalfus, Barbara Kopplová,
Iva Kotrlá, Lenka Procházková, Richard Seemann,Pavel Scheufler;

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Omluveni: Zdeněk Susa;

Hosté: Mgr. Ježek, generální ředitel Českého rozhlasu, PhDr. Hradecký, vedoucí oddělení výzkumu, sl.. Haberlová a PhDr Rezler,
zástupci společnosti STEM/MARK a.s.


I. Schválení programu zasedání

a/ informace generálního ředitele,
b/ přednáška Dr. Hradeckého o sociologických průzkumech v souvislosti s vysíláním Českého rozhlasu,
c/ diskuse o situaci ve studiu ČRo Ostrava,
d/ různé;

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ dopis J. Trousílka - stížnost na nevyváženost vysílání ČRo, č.j. 173/98,
b/ dopis S. Libovického generálnímu řediteli, radě na vědomí, kritické připomínky k vysílání ČRo o povodních - č.j. 174/98,
c/ dopis Polského kulturně-osvětového svazu v ČR k činnosti polské redakce v ČRo - č.j. 175/98,
d/ dopis S. Libovického generálnímu řediteli, radě na vědomí, na téma "povodně" - č.j. 176/98,.
e/ dopis M. Kodeta - radě na vědomí, (předáno prostřednictvím Úřadu Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání) - č.j. 177/98,
f/ průvodní dopis GŘ - předání Zprávy o výsledcích hospodaření ČRo za rok 1997 - č.j. 178/98,
g/ dopis F. Belšána k pořadu "Dechovková hitparáda" - č.j. 179/98,
h/ dopis N. Vodičkové k pořadu "Dobré jitro" - č.j. 180/98,
i/ dopis M. Chrastka k pořadu "Dechovková hitparáda" - č.j. 181/98,
j/ dopis JUDr. Rohové k zavedení nového pořadu ve vysílání ČRo - č.j. 182/98,
k/ dopis K. Doležalové - kritické připomínky k práci redaktora A. Zelenky, pisatelka neuvedla adresu - č.j. 183/98,
l/ dopis D. Garajové - stížnost na neobjektivnost při výběru denního tisku v ČRo 1 - č.j. 184/98,
m/ průvodní dopis GŘ k
A/ materiálu o vydání nemovitosti v Hradci Králové,
B/ návrhu dodatku č. 2 ke kupní smlouvě na RS Pankrác, č.j. 185/98,
n/ průvodní dopis GŘ k
A/ základním informacím o výsledcích multimediálního výzkumu MEDIA PROJEKT za obd. 1.1.-30.6.1998,
B/ informaci o vysílání ČRo pro menšiny,
C/ návrhu smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu ČRo Vinohradská 12 a.s. Radioservis, č.j. 186/98,
o/ kopie dopisu GŘ Ing. Czapovi, předsedovi HV PZKO , (dopis Ing. Czapa se týkal polské redakce ve studiu ČRo Ostrava), - č.j. 187/98, radě na vědomí,
p/ průvodní dopis GŘ k materiálu EBU - (materiál obsahuje m.j. právní podmínky veřejnoprávního vysílání) - č.j. 188/98,
r/ dopis GŘ s návrhem doplnění druhé části Výroční zprávy o hospodaření ČRo za rok 1997 žádostí o zvýšení koncesionářských poplatků a zdůvodnění tohoto kroku - č.j. 189/98, - expertiza S. Bergmannové,.

Podané informace:

- generální ředitel informoval členy rady o výstavbě studiového domu,

- dále podal podrobnou informaci k jednotlivým písemným materiálům,
(viz II . odst. tohoto zápisu, písm. m/ - r/, č.j. 185/98 - 189/98)

- 20. srpna 1998 v 10,00 hod. bude umožněna členům Rady Českého rozhlasu prohlídka stavby studiového domu .

III. Kontrola úkolů:

Úkol z 18. zasedání Rady ČRo - příprava textu druhé části Výroční zprávy -

úkol trvá;

Uložené úkoly:

a/ na jednom ze svých příštích zasedání se rada bude zabývat kontrolou svého usnesení o ČRo 1,
b/ rada ukládá své člence B. Kopplové zpracovat k materiálu EBU (č.j. 188/98) komentář s citacemi,
c/ do zasedání rady dne 9. září 1998 připraví předseda Vladimír Poštulka text, který bude podkladem pro vyjádření rady k vysílání studia ČRo Ostrava.

V. Doporučení rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 27/98

Rada se seznámila s návrhem dodatku č. 2 ke kupní smlouvě uzavř.ené dne 6. listopadu 1997 mezi Park Plaza Private Ltd.. a Českým rozhlasem, na prodej budovy na Pankráci a souhlasí s jeho zněním.

Hlasování: 8 hlasů pro.

Usnesení 28/98

Rada se seznámila s návrhem smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Českého rozhlasu Vinohradská 12, Praha, mezi Českým rozhlasem a a.s. Radioservis a souhlasí s jeho zněním.

Hlasování: 8 hlasů pro.

VII. Diskuse

Členové rady vyslechli přednášku Dr.Hradeckého o sociologických průzkumech v souvislosti s vysíláním Českého rozhlasu, doplněnou názorným výkladem představitelky společnosti STEM/MARK a.s., týkajícím se poslechovosti v regionálních studiích.

Rada o této problematice živě diskutovala.

Dále členové rady diskutovali o situaci ve studiu ČRo Ostrava.

Rada se zabývala vyhodnocením poslechů vysílání studia ČRo Ostrava - (29.5. a 3.6.1998).

Termín příštího zasedání:

Příští zasedání Rady Českého rozhlasu se koná 2. září 1998
ve 14, 30 hod. společně s Radou České televize v budově České televize.

Termíny dalších zasedání:

9. září 1998 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu. Účast všech členů rady nutná!
16. září 1998 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Různé:

rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu, (odst. II, pís. a/-r/);

rada žádá generálního ředitele o poskytnutí zvukového záznamu pořadů "z domácího a zahraničního tisku" za období 29.7.-12.8.1998 a záznamu za období: 17.7. 1998 - 24.7.1998, (8,15-8,30 a 8,30-8,45).

rada žádá generálního ředitele o poskytnutí zvukového záznamu Radiofóra dne 20. 7. 1998.

rada žádá generálního ředitele o písemné stanovisko k dopisu posluchačky JUDr.Rohové. Fotokopie dopisu je přiložena k zápisu.

rada vyslovuje poděkování za kvalitně připravené přednášky na třech zasedáních rady Ing. Holému, Ing. Rábovi a Dr. Hradeckému.

Zápis byl přečten a schválen.

Zapsala Vágnerová.
Praha, 12 srpna 1998

Spustit audio