Zápis z 2. zasedání Rady Českého rozhlasu

13. leden 1999

konaného dne 13. ledna 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Vladimír Po tulka, předseda, Milan Bla ek, Barbara Köpplová, Iva Kotrlá, Lenka Procházková, Richard Seemann, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa.

Sekretariát: Hana Vágnerová.

Hosté:

Mgr. Vlastimil Je ek, generální ředitel Českého rozhlasu.
Mgr. Marek Nespala, právní expert.


I. Schválení programu zasedání

a/ informace generálního ředitele,
b/ plán práce rady na I. čtvrtletí 1999,
c/ nová metodika zpracování Výroční zprávy
d/ různé.
Program byl hlasováním schválen

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ pozvánka na 2. schůzi Stálé komise pro sdělovací prostředky, (čtvrtek 28. ledna 1999 v 15,00 hod.) - č.j. 4/99,
b/ dopis Pra ského aukčního centra BUSSMARK - návrh ře ení prodeje RS Pankrác, doplněný průvodním dopisem JUDr. Ing. Nagy - č.j. 5/99,
c/ dopis Vlastimila Du ka k pořadu "Dechovková hitparáda" - č.j. 6/99,
d/ provolání Únie mu ov Slovenska - č.j. 7/99.

Podané informace:

Generální ředitel informoval radu o:
a/ úspě nosti prodejny Českého rozhlasu (Vinohradská 12, Praha 2),
b/ kolaudaci a předání budovy studia Českého rozhlasu v Hradci Králové,
c/ postupu výstavby Studiového domu,
d/ finančním zaji tění vysílání do zahraničí,
e/ výročním grémiu Českého rozhlasu.

V této souvislosti generální ředitel Českého rozhlasu Mgr. Je ek uvedl, e do 15. února 1999 vedení rozhlasu předlo í radě Výroční zprávu Českého rozhlasu za rok 1998.

f/ RS Pankrác.

V pátek 15. ledna 1999 v 11,00 generální ředitel Českého rozhlasu uspořádá tiskovou konferenci na toto téma.

III. Kontrola úkolů:

a/ na jednom ze svých pří tích zasedání se rada bude zabývat kontrolou svého usnesení 18/98 - stanovisko rady k vysílání ČRo 1 -
úkol trvá,

b/ členové rady a vedení Českého rozhlasu zrevidují Statut Českého rozhlasu a doplní jej o Etický kodex -
do 1. 7. 1999,

c/ Pavlu Scheuflerovi rada ukládá, aby srovnáváním několika předlo ených materiálů vypracoval jeden návrh společného dokumentu (deklarace) s variantami -
úkol trvá,

d/ v ichni členové rady si připraví podklady pro diskusi o ČRo 2 s přihlédnutím k předanému materiálu "vysílací schéma ČRo 2 platné od 4. 1. 1999" -
do 27.1.1999,

e/ rada pověřuje Richarda Seemanna a sekretářku rady Hanu Vágnerovou, aby zjistili mo nosti, týkající se dopravy a ubytování (náv těva ORF ve Vídni) -
úkol splněn,

f/ rada pověřuje Richarda Seemanna a Pavla Scheuflera, aby vypracovali návrh hlavních témat pro jednotlivá zasedání rady na období leden - duben 1999 -
úkol splněn,

g/ členům rady se ukládá, aby se připravili na rozpravu o ČRo 1 -
úkol trvá,

h/ rada pověřuje Barbaru Köpplovou, aby vytipovala experta, který vypracuje expertízy vysílání stanice Regina Praha -
do 27.1.1999,

IV. Ulo ené úkoly:

a/ rada pověřuje Pavla Scheuflera, aby se zabýval metodikou zpracování Výroční zprávy a vypracoval návrh osnovy Výroční zprávy za rok 1998 -
do 27.1.1999,

b/ rada pověřuje svého předsedu Vladimíra Po tulku, aby vypracoval návrh odpovědi na dopisy p. Finka a p. Du ka -
do 27.1.1999,

c/ rada pověřuje Barbaru Köpplovou, aby vypracovala podklady pro zadávání expertíz -
do 27.1.1999,

d/ Barbaře Köpplové rada ukládá zadat expertízu týkající se usnesení rady 18/98 -
do 27.1.1999,

V. Doporučení rady

Rada Českého rozhlasu doporučuje generálnímu řediteli Českého rozhlasu Mgr. Je kovi, aby Český rozhlas podpořil ve vysílání projekt FENOMÉN HOLOCAUST, který inicioval v rámci říjnové konference Fórum 2000 president Václav Havel. Kromě zpravodajských materiálů doporučuje zařadit i kulturně-vzdělávací pořady s touto tématikou týkající se předev ím českých idů a Romů.
Hlasování: 8 hlasů pro.

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 3/99

Rada Českého rozhlasu se na svém zasedání dne 13. 1. 1999 zabývala novým seriálovým pořadem "Kulinářský lexikon", jeho první díl byl vysílán poprvé 8. 1. 1999. Ve znělce zmíněného pořadu bylo uvedeno, e vznikl ve spolupráci s časopisem Labu ník, co by mohlo být chápáno jako propagace časopisu, jeho spolumajitelem je člen Rady Českého rozhlasu (a současně její předseda) Vladimír Po tulka. Z těchto důvodů rada ádá vedení Českého rozhlasu, aby se v pořadu Kulinářský lexikon jméno časopisu nadále neuvádělo. Vladimír Po tulka (stejně jako v ichni členové Rady Českého rozhlasu) nepobíral a nepobírá za svou případnou účast v pořadech Českého rozhlasu ádný honorář.
Hlasování: 7 hlasů pro, 1 hlas se zdr el.

Usnesení 4/99

Hlavní úkoly Rady Českého rozhlasu v I. čtvrtletí 1999:

1/ Výroční zpráva,
2/ hodnocení programových změn ČRo 2,
3/ postup při prodeji RS Pankrác,
4/ projednání společného dokumentu, týkajícího se nového funkčního období generálního ředitele.

Dílčí úkoly Rady Českého rozhlasu v I. čtvrtletí 1999:

1/ metodika zadávání expertíz,
2/ vysílání ČRo 1 - kontrola plnění usnesení 18/98,
3/ stanovení zásad pro hodnocení ČRo 5,
4/ stanovení zásad pro hodnocení ČRo 6.
Hlasování: 8 hlasů pro.

VII. Diskuse

a/ rada diskutovala o současném stavu prodeje RS Pankrác.
Rada vzala na vědomí zprávu generálního ředitele Českého rozhlasu Mgr. Vlastimila Je ka o prodeji RS Pankrác a schválila dal í postup v tom smyslu, e do 31. 1. 1999 vyčká případného pokroku v jednání.

b/ rada se zabývala novým seriálovým pořadem "Kulinářský lexikon" a přijala usnesení 3/99.

c/ rada diskutovala o plánu práce rady na I. čtvrtletí 1999 a přijala usnesení 4/99.

d/ rada diskutovala o svém plánovaném výjezdním zasedání dne 8. února 1999, které se bude konat ve studiu Českého rozhlasu Brno a o své následné náv těvě ORF ve Vídni.
Rada ádá generálního ředitele, aby zajistil na zasedání rady, které se bude konat 8. února 1999 ve studiu Českého rozhlasu Brno v 16,00 hod., účast ředitele studia.
Současně rada ádá generálního ředitele o zaji tění noclehů v Brně
(z 8. na 9. února 1999 - jednolů kové pokoje) pro 8 účasníků zasedání (tj. včetně řidiče a p. Jeřábkové).
Rada ádá generálního ředitele, aby na den 8. a 9. února 1999 uvolnil redaktorku Radio urnálu p. Olgu Jeřábkovou, která bude radě tlumočit při náv těvě ORF ve Vídni; rada bude refundovat mzdu p. Jeřábkové.
Rada ádá generálního ředitele o zaji tění mikrobusu (pro 8 osob včetně řidiče) na 8. a 9. února 1999 z Prahy do Brna (8. 2. 1999 - odjezd ve 13,00 hod. od budovy rozhlasu, 9. 2. 1999 odjezd z Brna do Vídně a tentý den návrat do Prahy).

e/ rada se zabývala expertízami, které bude zadávat v roce 1999.

VIII. Termín pří tího zasedání:

Pří tí zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 27. ledna 1999 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Program zasedání:
a/ expertízy,
b/ schválení návrhu osnovy Výroční zprávy a rozdělené úkolů v této souvislosti.
c/ předlo ení stanovisek členů rady k vysílání ČRo 2 - (viz úkol III/d),
d/ různé.

IX. Kontrola zápisu:

Úkoly byly splněny, u některých zadání byly aktualizovány termíny plnění.

X. Různé:

a/ rada se zabývala korespondencí do lou na její adresu.
Stí nost p. F. Luke e na pracovníky Českého rozhlasu:
Dopis předá rada generálnímu řediteli s ádostí o vyjádření a objasnění skutečností uvedených v dopise.

b/ rada předala dne 12. ledna 1999 Stálé komisi pro sdělovací prostředky Parlamentu ČR Zprávu o výsledcích hospodaření Českého rozhlasu v roce 1997 - 20 exemplářů.

Zápis byl přečten a schválen.
Praha, 13. ledna 1999
Zapsala Vágnerová.

Spustit audio